Olet täällä

Onnellistaja - Kalle Ruuskanen ja vieraanvaraisuusbisneksen digitaalinen vallankumous

Onnellistaja - Kalle Ruuskanen ja vieraanvaraisuusbisneksen digitaalinen vallankumous

SSP:n Poh­jois­mai­den toi­mi­tus­joh­ta­ja Kal­le Ruus­ka­nen on ra­ken­ta­nut yh­teis­työ­tä Haaga-Helian kans­sa use­an vuo­den ajan, ja se on syn­nyt­tä­nyt jän­nit­tä­viä tu­lok­sia. Yksi mul­lis­ta­vim­mis­ta on ol­lut kän­nyk­kään saa­ta­va di­gi­taa­li­nen voucher, jol­la asi­ak­kaat saa­daan hy­väl­le tuu­lel­le.

(alkuperäinen artikkeli julkaistu keväällä 2013)

Kal­le sa­noo toi­mi­alan tul­leen hä­nel­le jo äi­din­mai­dos­sa. Hän kas­voi yrit­tä­jä­per­hees­sä, jos­sa pi­det­tiin en­sin ra­vin­to­laa ja myö­hem­min ho­tel­lia. – Lap­suus­vuo­si­na pa­la­sin aina kou­lu­päi­vän jäl­keen ra­vin­to­lan pöy­tään. Ilta­päi­vän läk­syt teh­tiin siel­lä, käy­tiin ker­hois­sa ja taas pa­lat­tiin ra­vin­to­lan pöy­tään.

Nuo­ruu­des­sa tu­tuk­si tu­li­vat myös ho­tel­li- ja ra­vin­to­la-alan eri­näi­set teh­tä­vät tis­ki­pen­kis­tä, toi­mis­to­töis­tä, ker­ros­sii­vouk­sien kaut­ta respaan ja kaik­keen sil­tä vä­lil­tä. – Se oli meil­le ar­kis­ta ja ihan nor­maa­lia per­he-elä­mää.

Ho­tel­li- ja ra­vin­to­la-ala oli sel­väs­ti Kal­len jut­tu, ja hän läh­ti opis­ke­le­maan Haaga-Helian res­to­no­mi­lin­jal­le vuon­na 1994. Opis­ke­lun ohes­sa Kal­le teki töi­tä ja ehti olla mu­ka­na opis­ke­li­ja­toi­min­nas­sa­kin, en­sin ur­hei­lu­ja­os­ton pu­heen­joh­ta­ja­na ja myö­hem­min op­pi­las­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na.

Kun Hel­sin­kiin pe­rus­tet­tiin uu­den­lais­ta ket­ju­ra­vin­to­laa Papa Giovannia, Kal­le haki sin­ne esi­mies­har­joit­te­luun ja pää­si. Haagahelialaisuus aut­toi hä­nen mu­kaan­sa var­mas­ti. Kal­le yle­ni pian vuo­ro­pääl­li­kök­si, ja myös Papa Giovanni al­koi me­nes­tyä. Se oli no­pe­as­ti Suo­men me­nes­ty­nein ra­vin­to­la.

– Vii­si ker­taa kau­pun­gin pa­ras ruo­ka­ra­vin­tola, pa­ras hen­ki­lö­kun­ta, pa­ras kah­vi­la, pa­ras vii­ni­lis­ta ja pa­ras ruo­ka­lis­ta sen ajan City-leh­den ää­nes­tyk­sis­sä. Tuli an­sait­tua huo­mi­o­ta.

Vä­lil­lä Kal­le kävi Sak­sas­sa vaih­dos­sa. Pa­lat­tu­aan vuon­na 1998 hän pää­si Giovanniin ra­vin­tola­toi­men­joh­ta­jak­si. Kun Kal­le läh­ti Papa Giovannista, 12 työn­te­ki­jän ja 85 asi­a­kas­pai­kan ra­vin­to­la oli kas­va­nut 95 työn­te­ki­jän ja 1500 asi­a­kas­pai­kan ra­vin­to­lak­si, jol­la oli yksi suu­rim­mis­ta yk­sit­täi­sen ra­vin­to­lan lii­ke­vaih­dois­ta koko maas­sa.

Kuvaus: http://haaga-helia.onedu.fi/wp-content/uploads/2013/02/kalle_vaakakuva_600x367-522x319.jpg

SSP ope­roi mm. Hel­sin­ki-Van­taan len­to­a­se­man Starbucks-kah­vi­loi­ta, jois­ta toi­nen avat­tiin 2012.

Kal­len ura­tai­val on ol­lut vauh­di­kas. Vuon­na 2001 hän siir­tyi Royal Ra­vin­to­loi­den lii­ke­toi­min­ta­ryh­män joh­ta­jak­si, ja vuonna 2007 hän siirtyi Select Service Partner Finlandin toimitusjohtajaksi. Syksyllä 2012 Kal­lesta tuli SSP:n Poh­jois­mai­den toi­mi­tus­joh­ta­ja.

Van­ha­na haagahelialaisena Kal­le al­koi SSP:llä teh­dä Haaga-Helian kans­sa yri­tys­yh­teis­työ­tä. – Joka vuo­si on kak­si kou­ral­lis­ta luok­ka- tai ryh­mä­koh­tai­sia pien­hank­kei­ta, jot­ka on pe­rus­tu­neet sii­hen, että on ol­lut joku case study -tyyp­pi­nen han­ke, joka on avat­tu opis­ke­li­ja­ryh­mäl­le. Sit­ten on an­net­tu puo­li päi­vää ai­kaa ra­ken­taa sii­hen eri­lai­sia rat­kai­su­ja. Sa­man päi­vän si­säl­lä on ol­lut myös ly­hyt pur­ku­ti­lai­suus.

Han­ke ei oli­si var­mas­ti on­nis­tu­nut il­man Haaga-Helian kans­sa teh­tyä yh­teis­työ­tä.

Yh­des­sä on to­teu­tet­tu myös pi­dem­pi­kes­toi­sia hank­kei­ta, ku­ten kak­si ja puo­li vuot­ta kes­tä­nyt di­gi­taa­li­nen voucher -pro­jek­ti. Voucher on en­sim­mäi­nen laa­tu­aan maa­il­mas­sa.

– Se on rat­kai­su on­gel­maan, jota ei ol­lut 40 len­to­vuo­den ai­ka­na saa­tu sel­vi­tet­tyä. Kun kone myö­häs­tyy, asi­a­kas suut­tuu ja hä­net pi­täi­si teh­dä iloi­sek­si. En­nen asi­a­kas on jou­tu­nut jo­not­ta­maan lap­pu­sia, jot­ta pää­see jo­not­ta­maan jo­ta­kin tuo­tet­ta, jos­ta ei tie­dä mi­tään. Tämä on lä­hin­nä vain kiu­kut­ta­nut li­sää. Nyt voucherin saa suo­raan kän­nyk­kään. Sa­mal­la voucherista on hel­pom­pi pi­tää kir­jaa, ja sitä voi­daan käyt­tää myös b2b-mark­ki­noin­tiin. Han­ke ei oli­si var­mas­ti on­nis­tu­nut il­man Haaga-Helian kans­sa teh­tyä yh­teis­työ­tä.

Suun­tau­tu­mi­nen on Kal­len mie­les­tä Haaga-Helian mer­kit­tä­vä vah­vuus. Haaga-Heliassa yh­dis­ty­vät sekä vie­raan­va­rai­suus­o­saa­mi­nen että bis­nes. SSP:llä on­kin ny­ky­ään töis­sä val­ta­va mää­rä Haaga-Helian opis­ke­li­joi­ta. Entä mit­kä ovat Kal­len neu­vot alaa har­kit­se­vil­le?

– Täl­lä alal­la pelk­kä bis­nes­o­saa­mi­nen ei rii­tä. Pi­tää olla kiin­nos­tu­nut myös ih­mis­ten hy­vin­voin­nin pa­ran­ta­mi­ses­ta sekä ruo­as­ta ja juo­mas­ta.

Mitä Kallelle kuuluu keväällä 2015?

Kallen vauhdikkaalla uralla on vuoden 2013 jälkeenkin tapahtunut paljon. Vuosien varrella hänelle oli kertynyt monipuolista osaamista, joten inspiraatio tehdä uusia omia juttuja alkoi vähitellen vetää puoleensa.

Vuonna 2014 hän jäikin pois SSP:n toiminnasta ja perusti oman konsultointiyrityksen auttamaan vähittäiskaupan ja vieraanvaraisuuden aloilla toimivia yrityksiä.

Kun Kallelle tarjoutui kiinnostava mahdollisuus osallistua Muutostoimisto Flow:n toimintaan, hän päätti alkaa heidän partnerikseen. Nyt hän tekee työtä muutos- ja henkilöstövalmennusten parissa.  

Kalle on ollut osakkaana myös parissa start-up -yrityksessä. Niistä yksi on Gizlo, jonka mobiilisovelluksen avulla yritykset saavat nopeasti asiakaspalautetta toiminnastaan. Toinen start-up sen sijaan liittyy videobloggaukseen.

Kallen digitaalinen vallankumous on siis saanut jatkoa monella rintamalla, ja suunta on edelleen eteenpäin.

Countdown