Olet täällä

5 heviä syytä opiskella Haaga-Heliassa – Jenni Räikkönen luotsaa bändiään maailmalle kansainvälisen kaupan opein

5 heviä syytä opiskella Haaga-Heliassa – Jenni Räikkönen luotsaa bändiään maailmalle kansainvälisen kaupan opein

Jen­ni Räik­kö­sel­lä oli pai­na­va syy opis­kel­la Haaga-Heliassa. Tai­tei­li­ja­luon­teek­si it­se­ään ku­vai­le­va My Reflection -me­tal­li­bän­din lau­la­ja päät­ti hank­kia bis­nes­tai­to­ja, jot­ta voi­si pa­rem­min edis­tää bän­din­sä uraa. Työ­har­joit­te­lunsa hän suoritti mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän pa­ris­sa ja on erit­täin tyy­ty­väi­nen kou­lu­va­lin­taan­sa.

Vuon­na 2007 pe­rus­tet­tu My Reflection jul­kai­si Dreamland Drowning -ni­mi­sen de­byyt­ti­al­bu­min­sa jou­lu­kuus­sa 2012, ja se otettiin hy­vin vas­taan. Levy­ar­vi­oi­ta tuli Sak­sas­ta ja Bri­teis­tä saak­ka. Vii­si­jä­se­ni­nen bän­di toi­voo mu­sii­kis­ta it­sel­leen am­mat­tia, ja työ­tä sen eteen teh­dään ko­vas­ti.

Bän­di­toi­min­nan edis­tä­mi­nen sai Jen­nin­kin läh­te­mään kou­luun. Vuo­des­ta 2010 läh­tien Jen­ni  opis­kel­i Haaga-Helian Por­voon toi­mi­pis­tees­sä kan­sain­vä­lis­tä kaup­paa ja mark­ki­noin­tia.

– Kiin­nos­tuin kau­pal­li­ses­ta alas­ta puh­taas­ti mu­sii­kin ta­kia. Ajat­te­lin, että mark­ki­noin­ti­tai­dos­ta oli­si apua, kun bän­diä alet­tiin vie­dä pi­dem­mäl­le. Ha­lu­sin myös opis­ke­lu­pai­kan, jos­sa pää­see te­ke­mään asi­oi­ta käy­tän­nös­sä­kin. Pal­jon on ka­ve­rei­ta ol­lut Haaga-Heliassa. Heil­tä kuu­lin, että työn­an­ta­jat pi­tä­vät Haaga-Heliaa hy­väs­sä ar­vos­sa.
Ha­lu­sin opis­ke­lu­pai­kan, jos­sa pää­see te­ke­mään asi­oi­ta käy­tän­nös­sä­kin.

Mu­sii­kin ja opis­ke­lun so­vit­ta­mi­nen ei ole yleen­sä ol­lut Jen­nil­le vai­ke­aa, mut­ta jom­mas­ta­kum­mas­ta on pi­tä­nyt vä­lil­lä jous­taa, kun mo­lem­pia te­kee to­sis­saan. Vä­lil­lä mo­lem­mat ovat vaa­ti­neet suur­ta ajal­lis­ta pa­nos­ta sa­maan ai­kaan.

– Treeniksellä on tul­lut kir­joi­tet­tua ra­port­te­ja ja lu­et­tua tent­tei­hin – jos­kus jopa tree­nien ai­ka­na, kun muu­ten aika ei oli­si riit­tä­nyt.

Haaga-Heliassa opis­ke­lu on ol­lut käy­tän­nön­lä­heis­tä. Jen­ni on teh­nyt pro­jek­te­ja oi­keil­le yri­tyk­sil­le ja suh­tau­tu­nut nii­hin kuin oli­si oi­ke­as­ti yri­tyk­ses­sä töis­sä. – On hie­noa, kun on näh­nyt pal­jon vai­vaa pro­jek­tien eteen ja sit­ten tu­lee pa­lau­tet­ta, että on teh­nyt hy­vää työ­tä ja että on oi­ke­al­la alal­la.

Kou­lus­ta saa­tu moni­puo­li­nen osaa­mi­nen on vie­nyt myös bän­diä eteen­päin. Var­sin­kin mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­opin­nois­ta on ol­lut Jen­nin mu­kaan to­del­la pal­jon hyö­tyä, mut­ta muil­le­kin opeil­le on ol­lut käyt­töä. – Vien­ti- ja tuon­ti­toi­min­nan kurs­si aut­toi, kun Sak­sas­ta ti­lat­tiin bän­di­tuot­tei­ta.

Syk­syl­lä 2012 My Reflectionin jä­se­net pe­rus­ti­vat yri­tyk­sen voi­dak­seen hoi­taa bän­din asi­oi­ta en­tis­tä pa­rem­min, Haaga-Helia aut­toi sii­nä­kin. – Mei­dän ba­sis­ti on opis­kel­lut Haaga-Heliassa ta­lous­hal­lin­toa. Hän teki yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­sen pa­pe­ri­työt.

Kuvaus: http://haaga-helia.onedu.fi/wp-content/uploads/2013/02/jenni_pysty_600x596-252x250.jpg

Kou­lus­ta saa­tu moni­puo­li­nen osaa­mi­nen on vie­nyt bän­diä eteen­päin.

Val­mis­tu­mi­sen jäl­keen Jen­ni toi­voo voi­van­sa teh­dä mu­siik­kia täys­päi­väi­ses­ti tai ai­na­kin työs­ken­nel­lä mu­siik­ki­a­lal­la ta­val­la tai toi­sel­la. Hän on kyl­lä kiin­nos­tu­nut mark­ki­noin­nis­ta ja kan­sain­vä­li­sis­tä teh­tä­vis­tä, mut­ta mie­lui­ten hän käyt­täi­si op­pi­maan­sa oman bän­din ulko­mail­le vie­mi­seen.

Me­tal­lis­ta Jen­ni in­nos­tui ai­koi­naan, kun bän­din kans­sa soi­tet­tiin vie­lä covereita. Soit­to­lis­tal­le mah­tuu kui­ten­kin mu­siik­kia lai­das­ta lai­taan. – Kuun­te­len pal­jon hy­viä lau­la­jia. Täl­lä het­kel­lä top 3 -lis­tal­la ovat Periphery, Christina Aguilera ja Poets of the Fall. Kuin­ka Christina Aguilera sit­ten so­pii me­tal­li­lau­la­jan ima­goon? – To­del­lis­ta rock-asen­net­ta on olla oma it­sen­sä ja teh­dä mitä ha­lu­aa, Jen­ni sum­maa.

Jen­nin vii­si he­viä syy­tä opis­kel­la Haaga-Heliassa:

  • Käy­tän­nön­lä­hei­nen ope­tus
  • Työn­an­ta­jat ar­vos­ta­vat Haaga-Heliaa
  • Tai­ta­vat ja osaa­vat opet­ta­jat
  • Mie­len­kiin­toi­set vie­rai­li­ja­lu­en­not
  • Hyvä hen­ki

Mitä Jennille kuuluu keväällä 2015?

Jenni valmistui Haaga-Heliasta toukokuussa 2014. Hän sai tuolloin stipendin opintomenestyksestään, yrittäjyysasenteestaan ja erinomaisista tuloksista yritystoimeksiannoissa.

–Se tuntui aivan mahtavalta, kun olin uppoutunut opintoihini niin täysillä.

Välillä elämässä kuljetaan mutkien kautta. Jennin askeleet veivät nyt kevääksi aivan eri alalle, mikä on kylläkin ollut mukavaa vaihtelua.

- Teen nyt äitiyslomasijaisuutta 3.-6.-luokkalaisten lasten iltapäivätoiminnanohjaajana. Tämän ohella teen viikonloppuisin promootiotyötä.

My Reflection julkaisee keväällä 2015 uuden kappaleen Dead Musician, mutta muuten bändin suunnitelmat kohdistuvat muihin projekteihin. Jenni itse keskittyy sooloprojektinsa kappaleiden tekemiseen. Hänellä on jo visio siitä, miten hän edistää soolouraansa, kunhan taskussa on ensin riittävä määrä biisejä.

- Musiikkiala on siitä haastava ala, että se on tasapainoilua taiteen tekemisen ja bisneksen välillä. My Reflectionin matkassa kuljettu 8 vuotta sekä opiskeluaika Haaga-Heliassa opettivat todella paljon.

Countdown