Olet täällä

Ohje julkaisutietojen ilmoittamiseen

Ohje julkaisutietojen ilmoittamiseen

Haaga-Helian henkilöstön julkaisurekisteriin kirjataan julkaisutiedot kaikilta korkeakoulun henkilökuntaan kuuluvilta. Samoin tiedot kerätään, mikäli korkeakoulu on muulla tavoin (esim. tilojen tai ohjauksen kautta) olennaisesti mahdollistanut julkaisun teon. Kaikista julkaisuista tiedot ilmoittaa tekijä, mutta jos Haaga-Helian tekijöitä on useita, yksi ilmoitus riittää.

1 JULKAISUTYYPPILUOKITUS
A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
C Tieteelliset kirjat (monografiat)
D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
G Opinnäytteet
H Patentit ja keksintöilmoitukset
I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

2 TIETEENALALUOKITUS

Jokaisesta julkaisusta annetaan ilmoitettaessa kaksi luokitusta, sillä luokittelun lisääminen tietoon muutoin on vaikeaa. Luokitukset koskevat aina julkaisua, ei julkaisijaa.

Tarkempia ohjeita ja esimerkkejä mm. julkaisujen määritelmistä, luokituksista sekä kerättävien tietojen muodosta:

 

Lisätietoja

  • tietopalveluassistentti Tytti Rajahonka (julkaisutietojen tallennus julkaisurekisteriin ja tietojen toimittaminen OKM:ään)
  • innovaatiojohtaja Jatta Jussila-Suokas (julkaisupalkkioiden myöntäminen)
  • viestintäpäällikkö Ari Nevalainen (mediatiedotteet)

 

 


Opetus- ja kulttuuriministeriön antamien ohjeiden mukaan julkaisu luokitetaan julkaisutyyppi- ja tieteenalaluokitukseen vuodesta 2011 alkaen seuraavasti:

1 JULKAISUTYYPPILUOKITUS

Kerätään tarkkuudella A1, A2 jne. Haaga-Heliassa kerätään myös tiedot opinnäytteistä, vaikka niiden määriä ei ilmoiteta ministeriöön. Luokkien F, H ja I määrät ilmoitetaan AMKOTA:an, mutta niitä ei tallenneta julkaisurekisteriin.

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä
(Journal article-refereed, Original research)

- Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän.
- Koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista.
- Artikkeli on vertaisarvioitu.
- Artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN-tunnus.
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Alkuperäistutkimuksen tuloksia esittelevät artikkelit. Myös julkaisufoorumilistalla mainituissa ammattilehdissä julkaistut alkuperäistutkimusta esittelevät artikkelit.
Luokkaan eivät sisälly:
- Katsausartikkelit (luokka A2)
- Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)
- Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
- Lyhyet tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit (luokka B1)
- Pääkirjoitukset (editorial), kirja-arvostelut (book review), keskustelupuheenvuorot (discussion, letter), kommentit (comments) (luokka B1).
Mikäli jokin em. artikkelityypeistä on vertaisarvioitu, se voidaan sisällyttää luokkaan A1.
- Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu alkuperäistutkimukseen (luokka D1)
Huom!
Em. kriteerit täyttävät aikakauslehtien erikoisnumeroissa ilmestyneet artikkelit merkitään joko luokkaan A1 tai A3.
Konferenssijulkaisun artikkelia, joka on ilmestynyt aikakauslehden erikoisnumerossa merkitään joko luokkaan A1 tai A4.

A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
(Review article, Literature review, Systematic review)

- Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän, lukuun ottamatta vaatimusta uuden tiedon tuottamisesta.
- Perustuu aikaisempiin julkaisuihin aihepiiristä. Katsausartikkeleita esiintyy erityisesti lääke- ja terveystieteiden
parissa.
- Perustuu keskeisimpään alkuperäisartikkeliaineistoon.
- Artikkeli on vertaisarvioitu.
- Artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN-tunnus.
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Alkuperäisjulkaisujen tai muiden tutkimuksissa esitettyjen tulosten pohjalta luodut katsaukset joltakin tietyltä tieteenalalta.
Luokkaan eivät sisälly:
- Alkuperäisartikkelit (luokka A1)
- Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)
- Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
- Lyhyet tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit (luokka B1)
- Pääkirjoitukset (editorial), kirja-arvostelut (book review), keskustelupuheenvuorot (discussion, letter), kommentit (comments) (luokka B1)
- Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu alkuperäistutkimukseen (luokka D1)

A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
(Book section, Chapters in research books)

- Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän.
- Koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista.
- Kirjan toimituskunta tai vastaava on vertaisarvioinut artikkelin.
- Kirjalla on pääsääntöisesti ISBN-numero.
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Tieteellisissä kokoomateoksissa julkaistut artikkelit
- Tieteellisissä vuosikirjoissa tai vastaavissa julkaistut artikkelit
Luokkaan eivät sisälly:
- Vertaisarvioimattomat kirjan tai muun kokoomateoksen osat (luokka B2)
- Artikkelit ammatillisissa kokoomateoksissa, ml. lyhyet ensyklopediatekstit (luokka D2)

A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
(Conference proceedings)

- Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän.
- Julkaistu säännöllisesti toistuvan tieteellisen konferenssin painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa julkaisussa. Esim. pelkästään konferenssin osallistujille jaettu julkaisu taikka ainoastaan verkossa rajoitetusti saatavilla olevat julkaisut eivät ole julkisesti saatavilla. CD-rom tai usb-muistitikku -muodossa jaettavilla julkaisuilla ISBN-tunnuksen olemassaolo tarkoittaa julkaisun julkisuutta.
- Täydellinen kirjallinen versio konferenssi-esitelmästä (full paper), ei pelkästään abstrakti.
- Artikkeli on vertaisarvioitu koko käsikirjoituksen, ei pelkästään abstraktin perusteella.
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Tieteellisen seminaarin kutsutuista esitelmistä tai postereista tehdyt artikkelit
Luokkaan eivät sisälly:
- Muut kuin vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit konferenssijulkaisuissa
- Konferenssiesitelmien abstraktit, laajennetut abstraktit (extended abstract), posterit tai powerpoint- esitykset
- Lyhyet tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit (luokka B1)
- Vertaisarvioimattomat konferenssijulkaisut (luokka B3)
- Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu alkuperäistutkimukseen (luokka D1)
- Artikkelit ammatillisissa konferenssijulkaisuissa (luokka D3)
- Artikkelit yksittäisen (ei säännöllisesti toistuvan) konferenssin, seminaarin tai tapahtuman pohjalta tehdyssä kokoomateoksessa (luokka A3)

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
(Unrefereed journal articles)

- Luokkaan kuuluvat vertaisarvioimattomat kirjoitukset tieteellisissä aikakauslehdissä. Artikkelien lisäksi luokkaan kuuluvat lyhyet tutkimusselostukset (case report)
tai lyhyet katsausartikkelit, pääkirjoitukset (editorial), kirja-arvostelut (book review), keskustelupuheenvuorot (discussion, letter) ja kommentit (comments) tieteellisissä aikauslehdissä.
- Aikakausilehdessä on toimituskunta, mutta lehden ei välttämättä tarvitse noudattaa vertaisarviointikäytäntöjä.
- Artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN-tunnus.
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Vertaisarvioimattomat artikkelit
- Lyhyet tutkimusselostukset tai lyhyet katsausartikkelit
- Pääkirjoitukset, kirja-arvostelut, keskustelupuheenvuorot, kommentit, jne. tieteellisissä aikakauslehdissä
Luokkaan eivät sisälly:
- Alkuperäisartikkelit tai muut alkuperäisartikkeleihin verrattavissa olevat vertaisarvioidut artikkelit (luokka A1)
- Katsausartikkelit (luokka A2)
- Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)
- Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
- Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu alkuperäistutkimukseen (luokka D1)

B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
(Book section)

- Luokkaan kuuluvat vertaisarvioimattomat artikkelit kirjoissa tai kokoomateoksissa, joissa mahdollisesti on toimituskunta, mutta artikkelia ei ole vertaisarvioitu.
- Kirjalla on pääsääntöisesti ISBN-numero.
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Vertaisarvioimattomat artikkelit kirjoissa tai kokoomateoksissa
- Tutkimuslaitosten kustantamissa kokoomateoksissa julkaistut artikkelit, jotka ovat lähempänä tieteellistä artikkelia kuin raporttia tai selvitystä
- Valtion virastojen kustantamissa kirjoissa julkaistut artikkelit, jotka ovat lähempänä tieteellistä artikkelia kuin raporttia tai selvitystä
Luokkaan eivät sisälly:
- Artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa (luokka A3)
- Artikkelit ammatillisissa kokoomateoksissa (luokka D2)
- Julkaistut kehittämis- tai tutkimusraportit taikka -selvitykset (luokka D4)
- Oppikirjat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (luokka D5)
- Lyhyet esipuheet tai johdannot

B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa
(Unrefereed conference proceedings)

- Julkaistu painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa konferenssijulkaisussa. Esim. pelkästään konferenssin osallistujille jaettu julkaisu taikka ainoastaan verkossa rajoitetusti saatavilla olevat julkaisut eivät ole julkisesti saatavilla. CD-rom tai usb-muistitikku -muodossa jaettavilla julkaisuilla ISBN-tunnuksen olemassaolo tarkoittaa julkaisun julkisuutta.
- Täydellinen kirjallinen versio konferenssi-esitelmästä (full paper), ei pelkästään abstrakti.
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Tieteellisen seminaarin kutsututuista esitelmistä tai postereista tehdyt artikkelit, jotka eivät ole käyneet läpi vertaisarviointia
Luokkaan eivät sisälly:
- Konferenssiesitelmien abstraktit, laajennetut abstraktit (extended abstract), posterit tai powerpoint-esitykset
- Lyhyet tutkimusselostukset tai lyhyet katsausartikkelit (luokka B1)
- Vertaisarvioidut konferenssijulkaisut (luokka A4)
- Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu alkuperäistutkimukseen (luokka D1)
- Artikkelit ammatillisissa konferenssijulkaisuissa (luokka D3)

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
(Book)

- Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän.
- Koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista. Kirjojen uudet painokset otetaan huomioon, mikäli kirjaa muokattu merkittävästi edelliseen painokseen nähden.
- Kirjalla yksi tekijä tai useampi tekijä jotka ovat vastuussa koko kirjasta.
- Kirjalla on ISBN-numero.
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Kaupallisten kustantajien julkaisemat tieteelliset erillisteokset
- Tieteellisten seurojen tai vastaavien sarjoissa ilmestyneet tieteelliset erillisteokset
Luokkaan eivät sisälly:
- Uudet painokset, mikäli tekstiä ei ole merkittävästi muokattu
- Kirjan ja kokoomateoksen toimittaminen (mahdollisesti luokka C2)
- Käännökset (mahdollisesti luokka C2)
- Kehittämis- tai tutkimusraportit taikka -selvitykset (luokka D4)
- Oppikirjat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (luokka D5)
- Yleistajuiset monografiat (luokka E2)
- Väitöskirjat tai muut opinnäytetyöt (luokka G)

C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
(Book (editor))

- Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva tieteellinen kirja tai lehden erikoisnumero
- Kirja on vertaisarvioitu
- Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina
- Kirjan julkaisukanava täyttää tieteellisen julkaisukanavan määritelmän.
- Kirjalla on ISBN-numero / lehdellä on ISSN-tunnus.
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Toimitetut kirjat, kokoomateokset, konferenssijulkaisut tai lehden erikoisnumerot
- Käännökset, joissa toimittajalla/kääntäjällä on laaja johdanto tai esipuhe
Luokkaan eivät sisälly:
- Käännökset ilman toimittajan/kääntäjän laajaa johdantoa tai esipuhetta (ei ole julkaisu vaan asiantuntijatehtävä)
- Toimitetut oppikirjat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (luokka D6)
- Toimitetut yleistajuiset kirjat (luokka E3)

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

D1 Artikkeli ammattilehdessä
- Suunnattu ammatilliselle yhteisölle.
- Aikakauslehdessä on toimituskunta, mutta lehden ei välttämättä tarvitse noudattaa vertaisarviointikäytäntöjä.
- Artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN-tunnus.
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka on julkaistu ammattilehdessä. Artikkelien ei tarvitse perustua alkuperäistutkimukseen.
- Myös julkaisufoorumiluokituksessa tasoille 1-3 luokitelluissa ammatillisissa lehdissä julkaistut muut kuin vertaisarvioidut artikkelit
Luokkaan eivät sisälly:
- Alkuperäisartikkelit (luokka A1).
- Julkaisufoorumiluokituksessa tasoille 1-3 luokitelluissa ammatillisissa lehdissä julkaistut vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (luokka A1 tai A2)
- Katsausartikkelit (luokka A2)
- Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)
- Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
- Yleistajuiset artikkelit, sanomalehtiartikkelit (luokka E1)

D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (ml. toimittajan kirjoittama johdantoartikkeli)
- Tarkoittaa artikkeleita ammatillisissa käsi- tai opaskirjoissa, ammatillisissa tietojärjestelmissä tai ammatillisissa kokoomateoksissa, oppikirja-aineistoja, taikka lyhyitä ensyklopediatekstejä.
- Pääasiallinen lukijakunta on alalle koulutettua ja soveltaa tietoa käytännön työssään. Usein kotimaisia.
- Sisältää toimittajan tutkimuksellisen panoksen sisältävät johdantoartikkelit kokoomateokseen. Toimitustyö itsessään katsotaan asiantuntijatehtäväksi eikä julkaisuksi, toisin kuin aiemmissa ammattikorkeakoulujen Amkota-tiedonkeruissa.
- Kirjalla on pääsääntöisesti ISBN-numero.
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit jotka on julkaistu ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä. Artikkelien ei tarvitse perustua alkuperäistutkimukseen.
- Ammatilliseen käyttöön tarkoitetut oppikirja-aineistot
Luokkaan eivät sisälly:
- Artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa (luokka A3)
- Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
- Julkaistut kehittämis- tai tutkimusraportit taikka -selvitykset (luokka D4)
- Kokonaiset oppikirjat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (luokka D5)
- Esipuheet tai johdannot ilman tutkimuksellista panosta

D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa
-  Julkaistu painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa konferenssijulkaisussa. Esim. pelkästään konferenssin osallistujille jaettu julkaisu taikka ainoastaan verkossa rajoitetusti saatavilla olevat julkaisut eivät ole julkisesti saatavilla. CD-rom tai usb-muistitikku -muodossa jaettavilla julkaisuilla ISBN-tunnuksen olemassaolo tarkoittaa julkaisun julkisuutta.
- Täydellinen kirjallinen versio konferenssi-esitelmästä (full paper), ei pelkästään abstrakti.
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Artikkelit, jotka ovat ilmestyneet ammatillisissa konferenssijulkaisuissa
Luokkaan eivät sisälly:
- Konferenssiesitelmien abstraktit, laajennetut abstraktit (extended abstract), posterit tai powerpoint- esitykset
- Artikkelit tieteellisissä konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
- Julkaistut kehittämis- tai tutkimusraportit taikka -selvitykset (luokka D4)
- Lyhyet esipuheet tai johdannot

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
- Tieteellisen työhön / tutkimus- ja kehitystyöhön perustuva julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka selvitys, joka on yleisesti saatavilla.
- Kustantaja yleensä ei-tieteellinen, yleensä julkinen taho kuten ministeriö tai valtion tutkimuslaitos.
- Kehittämis- tai tutkimusraportteja ei ole suunnattu ensisijaisesti tietyn ammattiyhteisölle, vaan virkamiesten tms. käyttöön.
- Raporttia kohdellaan kokonaisuutena (osakokonaisuuksien tekijät osallistuvat kollektiivisesti koko raportin tekoon). Julkaisun tekijät merkitään seuraavasti: Julkaisun nimeksi merkitään raportin nimi, julkaisun tekijöiksi merkitään osakokonaisuuksien kirjoittajat, emojulkaisun nimi jätetään tyhjäksi ja emojulkaisun toimittajiksi (3.3.1.20) merkitään kokoomateoksen toimittajat. Muut viitetiedot merkitään normaalisti.
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Sopimustutkimuksena tehdyt selvitykset
- Julkaistut tutkimus / tutkimus- ja kehitystyöraportit
- Ns. white paperit
- Working papers- ja discussion papers –tyyppiset julkaisut
Luokkaan eivät sisälly:
- Pelkästään sisäiseen käyttöön tarkoitetut julkaisut
- Artikkelit kirjoissa tai kokoomateoksissa (luokka A3 tai B2)
- Kaupallisten kustantajien julkaisemat tieteelliset erillisteokset (luokka C1)
- Tieteellisten seurojen tai vastaavien julkaisemat tieteelliset erillisteokset (luokka C1)
- Artikkelit ammatillisissa kokoomateoksissa (luokka D2), ts. julkaisut joiden pääasiallinen kohderyhmä on ammatillinen yleisö
- Oppikirjat, ammatillinen käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (luokka D5)
- Yleistajuiset monografiat (luokka E2)

D5 Ammatillinen kirja
- Tarkoittaa kustannettuja ammatillisia kirjoja, oppikirjoja, ammatillisia käsi- tai opaskirjoja taikka sanakirjoja.
- Kirjalla on ISBN-numero.
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Kustannetut oppikirjat tai ammatilliset käsi- tai opaskirjat
- Sanakirjat
Luokkaan eivät sisälly:
- Pelkästään yksittäisiä kursseja varten tehdyt luentomonisteet, verkkoaineistot tai vastaavat

D6 Toimitettu ammatillinen teos
- Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva kustannettu ammatillinen kokoomateos
- Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina
Luokkaan eivät sisälly:
- Toimitetut vertaisarvioidut kirjat (luokka C2)
- Toimitetut yleistajuiset kirjat (E3)

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
- Artikkelit, katsaukset ja pääkirjoitukset suurille yleisölle suunnatuissa julkaisuissa.
- Kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön.
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Julkaistut yleistajuiset artikkelit yleisesti saatavilla olevissa suurelle yleisölle suunnatuissa sanomalehdissä tai aikakauslehdissä.
Luokkaan eivät sisälly:
- Artikkelit ammattilehdissä (luokka D1)
- Lyhyet kommentit tai yleisönosastokirjeet
- Artikkelit, jotka kirjoittaja on kirjoittanut työskennellessään sanomalehdessä

E2 Yleistajuinen monografia
- Kustannetut ei-tieteelliset yleistajuiset teokset. Ei omakustanteita.
- Kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön.
- Monografialla täytyy olla ISBN-numero.
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Kustannetut ei-tieteelliset yleistajuiset teokset
Luokkaan eivät sisälly:
- Ammatilliset käsi- tai opaskirjat (luokka D5)

E3 Toimitettu yleistajuinen teos
- Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva kustannettu yleistajuinen kokoomateos
- Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina
Luokkaan eivät sisälly:
- Toimitetut vertaisarvioidut kirjat (luokka C2)
- Toimitetut ammatilliset kirjat (luokka D6)

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

F1 Erillisjulkaisu
- Taidejulkaisu, joka on itsenäinen kokonaisuus olematta toisen taideteoksen osa tai joka ei sisällä muita
itsenäisen taiteellisen julkaisun asemaan asetettavia osia.

F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus
- Taidejulkaisu voi olla kiinteässä, irrottamattomassa suhteessa yhteisjulkaisuun, mutta kyseisen taiteenalan
käytännön mukaan sitä voidaan arvostaa erillisenä (esim. näytelmän lavastus, yhteisnäyttelyssä oleva maalaus,
kamarimuusikon osuus konsertissa, näyttelijän roolisuoritus).
- Tähän kategoriaan merkitään myös julkaisun kokoamiseen liittyvä työ eli kokonaisuuteen kuuluvien osien valinta,
kokonaisuuden yleisten taiteellisten periaatteiden määrittäminen ja osajulkaisujen työstäminen yhdessä niiden
tekijöiden kanssa siten, että ne sopivat kokonaisuuteen (esim. näyttämöteoksen ohjaus, konserttikokonaisuuden
taiteellinen johtaminen/tuottaminen).

F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa
- Taiteellinen osa julkaisua, jonka konteksti ei ole ensisijaisesti taiteellinen mutta joka on kuitenkin kyseisen
taideyhteisön taiteena arvostama (esim. markkinoille tuodun tuotteen muotoilu- tai suunnitteluratkaisu, vaativa
sävellystyö mainosfilmiin).

G Opinnäytteet

G1 Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö

G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö

G3 Lisensiaatintyö
- Julkaistut artikkelilisensiaatintyöt merkitään, vaikka lisensiaatintyön artikkelit olisi jo merkitty luokassa A.

G4 Monografiaväitöskirja
- Yliopiston sarjoissa ja yliopiston laitossarjoissa julkaistut monografiaväitöskirjat, kustannetut
monografiaväitöskirjat tai omakustanteena julkaistut monografiaväitöskirjat.

G5 Artikkeliväitöskirja
- Julkaistut artikkeliväitöskirjat merkitään, vaikka väitöskirjan artikkelit olisi jo merkitty luokassa A.

H Patentit ja keksintöilmoitukset

Patenteista ja keksintöilmoituksista ei ilmoiteta metatietoja vaan ainoastaan lukumäärätietoja.

H1 Myönnetty patentti
Patentti on yhteiskunnan keksijälle myöntämä yksinoikeus keksinnön ammattimaiseen
hyödyntämiseen, jonka vastineeksi keksijän on sallittava keksintönsä julkaiseminen. Patentin voi
saada teollisesti käyttökelpoiseen keksintöön, joka on uusi ja eroaa olennaisesti aikaisemmista.
Ulkomaalaisista patenteista merkitään vain yksi myönnetty patentti per keksintö. Ts. eri alueille/maihin
myönnettyjä patentteja ei merkitä erikseen.

H2 Keksintöilmoitus
Keksintöilmoituksella tarkoitetaan kirjallista ilmoitusta (keksintöilmoituslomake) korkeakoululle, joka keksijän on
tehtävä viipymättä, kun hän on tehnyt korkeakoulukeksintölain (369/2006) soveltamisalaan kuuluvan keksinnön.
Keksintöilmoituksista ilmoitetaan erikseen seuraavat lukumäärät:
- keksintöilmoitusten määrä (H21)
- näistä jatkotyöstettyjen osuus (H22)
- korkeakoulun itselleen ottamien hyödyntämisoikeuksien määrä (H23)
- eteenpäin siirretyt hyödyntämisoikeudet (H24)

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

Luokan I julkaisuista ei ilmoiteta metatietoja vaan ainoastaan lukumäärätietoja.

I1 Audiovisuaalinen aineisto
- Sellaiset julkaistut audiovisuaaliset aineistot, joita ei julkaisun sisällön perusteella tilastoida muissa kohdissa.
- Tekijä yleensä toimittaja tai aineiston tuottanut henkilö.
- Sarjamuotoisissa aineistoissa kukin sarja merkitään vain kerran, esim. radio-ohjelmasarjat.
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Televisio- ja radio-ohjelmat sekä tutkimuksen tuloksia dokumentoivat audiovisuaaliset esitykset
- Multimediajulkaisut
Luokkaan eivät sisälly:
- Televisio- tai radiohaastattelut
- Taiteellinen audiovisuaalinen aineisto (mahdollisesti luokka F)
- Audiovisuaaliset opetusmateriaalit, esim. pelkästään yksittäisiä kursseja varten tehdyt verkkoaineistot tai vastaavat
- Mainos- tai promootiomateriaalit
- Multimediaohjelmistot (mahdollisesti luokka I2)

I2 Tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto
-Kaupallisena tai vapaana ohjelmistona julkaistu tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto.
-Ohjelmistoversioista mukaan vain ensimmäinen, mikäli ohjelmisto ei ole merkittävästi muuttunut jälkimmäisissä versioissa.
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Tieto- ja viestintätekniset ohjelmat ja ohjelmistot
Luokkaan eivät sisälly:
- Taiteellinen tieto- ja viestintätekninen aineisto (mahdollisesti luokka F)
- Multimediajulkaisut (mahdollisesti luokka I1)

 

2 TIETEENALALUOKITUS

Käytetään Tilastokeskuksen Tieteenala 2010 -luokitusta. Eri luokat näet lomakkeessa.