Olet täällä

Pedagoginen strategia

Pedagoginen strategia

Haaga-Helian koulututuksen visio on oppimista työelämän kanssa.

Ammatillisessa kasvussa osapuolten roolit ovat seuraavat:

Opiskelija

Opiskelijan rooli on kasvaa proaktiiviseksi, itseohjautuvaksi asiantuntijaksi, joka on motivoitunut kehittämään itseään, työtään ja työyhteisöään. Opiskelijat asettavat omat ja ryhmänsä oppimistavoitteet ja suunnittelevat työskentelyprosessit opetussuunnitelman puitteissa.

Opettaja

Opettajan rooli on toimia työyhteisössään opiskelutoiminnan suunnittelijana, mahdollistajana, ohjaajana, motivoijana ja kanssaoppijana sekä tarpeen mukaan asiantuntijakonsulttina. Opettajat toimivat oppimisen ohjaajina yhteistyössä keskenään sekä opiskelijoiden, työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Opettaja ottaa huomioon opiskelijoiden oppimistyylit ja lähtötasot. Opettajan ja opiskelijan ammatti-identiteetit rakentuvat oppivan yhteisön sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Partnerit

Partnerien rooli on toimia oppimisprosessin mahdollistajina, tukijoina ja motivoijina. Yhteisölliseen prosessiin osallistuessaan partnerit saavat mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja toimintaansa.

Opetussuunnitelmat sisältävät ammattialan osaamisen lisäksi seuraavanlaisia osaamiskokonaisuuksia:

 • verkosto-osaamista (taito kytkeytyä itseä täydentäviin ja hyödyntäviin tahoihin)
 • organisaatio-osaamista (kyky ymmärtää strategioita ja visioita, toimia organisaatiossa; tiimityötaidot, esimiestaidot)
 • kansallista ja kansainvälistä viestintäosaamista (erilaisten kulttuurien ymmärtäminen, suvaitsevaisuus, hyvä ja monipuolinen ammatillinen viestintätaito, äidinkieli ja vieraat kielet)
 • taitoa toimia yhteisöllisesti jakamalla tietoa ja osaamista
 • tiedonhankinta- ja soveltamistaidot (kyky lukea, ymmärtää ja arvioida tutkimustietoa, myös muilta aloilta, ja soveltaa sitä oman työn kehittämiseen)
 • taito tuottaa uutta tietoa (luominen)
 • oppimaan oppiminen
 • ajankäytön hallinta ja priorisointi (tasapainoa elämän eri osa-alueilla)
 • toimijoiden tarpeiden ja tavoitteiden huomioonottamista
 • ohjausta tavoitteelliseen kehittymiseen
 • yhteiskunnallista ja liiketoiminnallista yleissivistystä
 • ammatillisen kehittymisen seurantaa ja tietojen jatkuvaa päivitystä
 • yrittäjyysosaamista.

Arviointi

Opetuksen ja opetussuunnitelmien arviointi on luonteeltaan kehittävää arviointia, jonka mukaan johtopäätöksiä käytetään aktiivisesti uudenlaisten lähestymistapojen kehittämiseen. Opiskelijoiden itsearviointi on arviointitoiminnan eräs peruselementti.

Koko Haaga-Helian opetusyhteisö osallistuu arviointiin ja siten toiminnan vaikuttavaan kehittämiseen.