Olet täällä

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ohjeet (AHOT)

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ohjeet (AHOT)

Hyväksytty johtoryhmässä 21.3.2014

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (arkikielessä AHOTointi) on suoritustapa, jolla opiskelija voi suorittaa opintojaan osoittamalla aiemmin hankittua osaamistaan. AHOToinnilla opiskelija suorittaa opintojaan nopeammin eikä hänen tarvitse opiskella asioita/taitoja, jotka jo osaa.

AHOTointia voi käyttää läpi lukuvuoden sekä pakollisten että vapaavalintaisten opintojen suorittamiseen ilman erillisiä opintopistemäärärajoituksia. Opiskelijan opintorekisteriin merkitään AHOToitujen opintopisteiden määrä sekä hyväksiluettujen opintojen alkuperäinen suorituspaikka, suoritusaika ja arvosana.

AHOTointiprosessi alkaa aina opiskelijan omasta aloitteesta. Tarkemmat tiedot ja ohjeet prosessista on viestitty opiskelijoiden MyNetissä (linkki vaatii kirjautumisen) ja opintonsa aloittaville opiskelijoille kutsukirjeen yhteydessä sekä orientaatiopäivinä.

AHOTointitapoja on kaksi, hyväksiluku ja näyttö, ja niihin sovelletaan seuraavia periaatteita:

Hyväksiluku

Opiskelija voi hyväksilukea opintoihinsa seuraavissa paikoissa suoritettuja opintoja edellyttäen, että ne täyttävät koulutusohjelman tavoitteet:

  • Muu kotimainen korkeakoulu (esim. yliopistot ja muut ammattikorkeakoulut)
  • Ulkomainen korkeakoulu
  • Kesäyliopisto
  • Avoin yliopisto tai avoin ammattikorkeakoulu
  • 12 kuukauden ali- ja reserviupseerikoulutus

Opinnot on voitu suorittaa joko Haaga-Helia-opiskelun aikana tai sitä aiemmin ja opiskelijalla tulee olla todistus muualla suoritetuista opinnoista. Hyväksiluetut opinnot voivat joko korvata pakollisia/vaihtoehtoisia opintoja tai sisältyä vapaavalintaisiin opintoihin.

Opintoja suunnitellessaan opiskelijan on hyvä tietää, ettei Kansaneläkelaitos (KELA) huomioi AHOToinnilla suoritettuja korvaavuuksia lukuvuosittaisessa opintojen edistymisen seurannassa.

Näyttö

Opiskelija voi suorittaa opintojaksoja kokonaan/osittain näyttämällä seuraavien kokemuksien kautta hankittua osaamistaan:

  • Toisen asteen koulutus (esim. ammattikoulu)
  • Työpaikka
  • Yrittäjyys
  • Vapaa-aika, esim. harrastukset

Opintoaineesta vastaavan opettaja ja opiskelija sopivat näyttötavasta tapauskohtaisesti. Näyttämällä suoritetut opinnot arvioidaan samoilla kriteereillä ja asteikolla kuin muutkin opinnot. Jos opiskelija ei läpäise näyttöä, hän suorittaa ko. opintojakson normaalisti kokonaisuudessaan.

Työharjoittelu

Opiskelija voi suorittaa AHOToimalla myös työharjoittelunsa. Työharjoittelu voidaan joko korvata aiempiin korkeakouluopintoihin sisältyneellä harjoittelulla tai suorittaa näytöllä aiemmin hankitun työkokemuksen perusteella. AHOToinnista sovitaan koulutusohjelman työharjoittelukoordinaattorin kanssa.