Olet täällä

Tietojärjestelmäosaamisen erityisalueiden syventäminen 2

Tietojärjestelmäosaamisen erityisalueiden syventäminen 2

Tunnus: YTI4TV153
Laajuus: kirjapakettikohtainen
Ajoitus: 2. – 6. lukukausi
Opetuskieli: suomi
OPS: YTI15 ja YTI10
Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelman opiskelija.

Osaamistavoitteet
Opiskelija:

Arvosana 1

 • osaa hankkia ja käsitellä oman asiantuntemusalueensa tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin, kokonaisuuksien ja asioiden välisten syy-seuraussuhteiden hahmottamiseen sekä uuden tiedon luomiseen perustasolla
 • osaa arvioida uuden tiedon soveltuvuutta omaan työympäristöönsä ja työtehtäviinsä perustasolla
 • kykenee toimimaan aloitteellisesti, ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa perustasolla
 • osaa määritellä osaamisensa kehittämistarpeita, kykenee jatkuvaan oppimiseen, oman oppimisen ohjaamiseen ja opitun jakamiseen perustasolla
 • osaa esittää asiantuntemusalueensa asioita kirjallisesti, (suullisesti) ja visuaalisesti perustasolla

Arvosana 3

 • osaa hankkia ja käsitellä oman asiantuntemusalueensa tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin, kokonaisuuksien ja asioiden välisten syy-seuraussuhteiden hahmottamiseen sekä uuden tiedon luomiseen hyvällä tasolla
 • osaa arvioida uuden tiedon soveltuvuutta omaan työympäristöönsä ja työtehtäviinsä hyvällä tasolla
 • kykenee toimimaan aloitteellisesti, ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa hyvällä tasolla
 • osaa määritellä osaamisensa kehittämistarpeita, kykenee jatkuvaan oppimiseen, oman oppimisen ohjaamiseen ja opitun jakamiseen hyvällä tasolla
 • osaa esittää asiantuntemusalueensa asioita kirjallisesti, (suullisesti) ja visuaalisesti hyvällä tasolla

Arvosana 5

 • osaa hankkia ja käsitellä oman asiantuntemusalueensa tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin, kokonaisuuksien ja asioiden välisten syy-seuraussuhteiden hahmottamiseen sekä uuden tiedon luomiseen kiitettävällä tasolla
 • osaa arvioida uuden tiedon soveltuvuutta omaan työympäristöönsä ja työtehtäviinsä kiitettävällä tasolla
 • kykenee toimimaan aloitteellisesti, ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa kiitettävällä tasolla
 • osaa määritellä osaamisensa kehittämistarpeita, kykenee jatkuvaan oppimiseen, oman oppimisen ohjaamiseen ja opitun jakamiseen kiitettävällä tasolla
 • osaa esittää asiantuntemusalueensa asioita kirjallisesti, (suullisesti) ja visuaalisesti kiitettävällä tasolla

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Ei sovelleta.

Työelämäyhteydet
Opiskelija arvioi uuden tiedon soveltuvuutta omaan työympäristöönsä ja työtehtäviinsä esseessään.

Sisältö

Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelman opiskelija voi suorittaa osan vaihtoehtoisistasista opinnoista kirjatenttinä erityisalueista, jotka tukevat hänen HOPS-prosessissa määrittelemäänsä ammatillista kasvua.

Opiskelija ehdottaa vastuuopettajalle kirjaa tai kirjallisuuspakettia. Vastuuopettaja arvioi kirjan tai paketin soveltuvuuden kirjatentiksi.

Kirjatentin voi suorittaa Haaga-Helian vastuuopettajan kanssa sovittuna ajankohtana. Osana kirjatentin suorittamiseen kuuluu myös essee, jossa opiskelija arvioi kirjatentin sisältöä oman työnsä / oman työyhteisön kannalta. Esseen pituus on noin 4 - 5 sivua ja se laaditaan Haaga-Helian virallisten raportointiohjeiden mukaisesti. Kirjatentin arviointi tehdään vain, jos essee on palautettu.

Kirjatenttien työmäärä on seuraava materiaalin vaativuudesta riippuen:

 • Suomenkielinen materiaali: 135 – 170 sivua per opintopiste
 • Englanninkielinen materiaali: 85 – 100 sivua per opintopiste
 • Reflektioessee: noin 4 - 5 sivua (25% arvioinnista)

Oppimistavat

Kirjatentin kirjallisuuteen tutustuminen
Kirjatentin suorittaminen
Reflektoivan esseen kirjoittaminen (Haaga-Helian raportointiohjeiden mukaisesti)
Oman oppimisen arviointi

Arviointitavat

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:

 • Kirjatentin hyväksytty suorittaminen 75% 
 • Reflektoivan esseen hyväksytty kirjoittaminen 25% 
 • Kirjatentin sisällyttäminen HOPSiin

Vastuuopettaja
Heikki Suominen

Oppimateriaalit
Sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Countdown