Olet täällä

Esimiestyö

Esimiestyö
 • Tunnus: YTI4TV123
 • Laajuus: 5 op
 • AJoitus: 2. lukukausi
 • Opetuskieli: suomi
 • Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

IT-tradenomin tai vastaavat opinnot

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on luoda selkeä käsitys esimiestyön kokonaisuudesta ja lisätä ymmärrystä esimiehen roolista sekä siihen kuuluvista vastuista ja velvoitteista. Taidot toimia erilaisissa esimies – alais – vuorovaikutustilanteissa vahvistuvat. Tavoitteena on antaa opiskelijalle toimintamalleja ja valmiuksia ratkaista erilaisia työyhteisön ongelmatilanteita sekä vahvistaa opiskelijan käsitystä esimiehen merkityksestä liiketoiminnan menestyksen tekijänä.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan esimiestyötä eri näkökulmista:

 • management / leadership: näkökulmia esimiestyön taustoihin
 • esimiestyön roolit ja taustat
 • puitteiden tunnistaminen ja niiden vaikutukset esimiestyöhön

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • lähiopetus
 • harjoitukset
 • ryhmätehtävät: kirjallisuuskatsaus; paneelikeskustelu
 • yksilötehtävät
 • oman oppimisen arviointi

Vastuuopettajat

Tuomo Ryynänen, Pasila

Maria Haukka

Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin käynnistyessä.

Arviointi

Oppimistehtävät + Muut opettajan määräämät näytöt

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Countdown