Olet täällä

Digitaalisten palveluiden kehittämisen johtaminen

Digitaalisten palveluiden kehittämisen johtaminen

Tunnus: YTI4TV115
Laajuus: 5 op (135h)
Ajoitus: Kevätlukukausi, 2. periodi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
AMK-tutkinto

Oppimistavoitteet
Kurssin tarkoitus on toimia johdatuksena ohjelmisto-alan tuotekehityksen ja digitaalisten palveluiden kehityksen johtamiseen – paino on johtamisen, liiketoiminnan ja asiakasarvon näkökulmilla. Tavoitteena on oppia mm. ymmärtämään ohjelmistotuotteiden ja palveluiden kehityksen malleja, asiakasarvon tuottamisen ja liiketoiminnan teoreettisia malleja ja kyetä soveltamaan näitä malleja digitaalisten palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä. Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähitapaamisia on 2-3 ja muu osa työskentelystä tapahtuu verkossa. Kurssin sisällössä pääpaino on harjoitustehtävällä/projektityöllä, joka voidaan tehdä yksin tai ryhmässä.

Arvosana 1

Tuntee osittain ohjelmisto- ja palvelukehityksen periaatteet ja harjoitustyö on hyvin suppea. Ymmärtää ohjelmistotuote- tai palvelukehityksen keskeiset vaiheet. Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan ja itsenäinen panostus on vähäistä.

Arvosana 3

Tuntee asiakas- ja liiketoimintalähtöisen ohjelmisto- ja palvelukehityksen johtamisen menetelmiä ja yleisesti ICT-liiketoimintaa. Osaa suunnitella ja johtaa ohjelmisto- ja palvelukehityksen  hankkeita ja ymmärtää ICT-markkinoiden ja niiden kysynnän roolin liiketoiminnan rakentamisessa. Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan ja osaa toimia melko itsenäisesti.

Arvosana 5

Tuntee erinomaisesti uuden ohjelmistoliiketoiminnan ja digipalvelun käynnistämisen menestystekijät ja osaa soveltaa niitä käytännön töissä. Osaa suunnitella ja johtaa ohjelmisto- ja palvelukehityksen hankkeita, joiden avulla voidaan luoda uutta liiketoimintaa tai palvelumalleja joko olemassa olevilla tai avautuvilla markkinoilla. Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn ja ryhmätöihin sekä soveltaa oppimaansa ryhmäkeskusteluissa ja noudattaa aikatauluja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä tai jollain toisella vastaavalla opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa opettajalle erikseen sovittavalla tavalla.

Työelämäyhteydet
Harjoitustyö liittyy työelämän kehittämistehtävään.

Kansainvälisyys
Sisältöjä tarkastellaan myös kansainvälisen liiketoiminnan näkökulmasta.

Sisältö
Digitaalisen palvelun kehittämisen ja ohjelmistoprojektin johtamisen haasteet ja keinot käytännössä, uuden ohjelmiston tai palvelun kehittämisen mallit, menetelmät ja mittaaminen, elinkaari ja asiakaskysynnän rakentuminen, globaalit trendit alan kehityksen näkökulmasta, asiakaskeskeisyys ja sidosryhmät, ekosysteemit, SaaS(pilvi)-businessmalli ja ICT-alan tulevaisuuden trendit.

Oppimistavat

Lähiopetus tai verkkojaksot 6 x 4 t = 24 t
Etäopiskelu  ja harjoitustyö 111 t
Oman oppimisen arviointi = 1 t

Yhteensä 135 t

Harjoitustyön tavoitteena on auttaa konkretisoimaan ja oppia soveltamaan ohjelmistotuotekehityksen, ohjelmistoliiketoiminnan tai digitaalisen palvelun kehittämisen ja käynnistämisen malleja ja viitekehyksiä.

Arviointitavat
Arvostelu: Etätehtävät 25% ja harjoitustyö 75%. Asteikko: 1-5

Vastuuopettaja
Ari Alamäki, Pasila

Oppimateriaali

Eric Ries (2011) The Lean Startup. How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Antero Järvi, Jussi Karttunen, Tuomas Mäkilä ja Jouni Ipatti (2011) SaaS-käsikirja (ladattavissa verkosta. http://soft.utu.fi/saas/)

Lisäksi aiheeseen liittyviä artikkeleita, materiaali määritellään tarkemmin opintojakson aikana.

Countdown