Olet täällä

Asiakaslähtöiset kehittämismenetelmät

Asiakaslähtöiset kehittämismenetelmät

Tunnus: YTI4TV114
Laajuus: 3 op
Ajoitus: Lukukausi 1-X
Kieli: suomi
OPS: 2015
Opintojakson taso: Ylempi amk-tutkinto
Opintojakson tyyppi: Vaihtoehtoinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Osallistuminen opintojaksolle ei edellytä aiempia suorituksia.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tuntee asiakaslähtöisen kehittämisen peruskäsitteet ja tärkeimmät menetelmät. Opiskelija ymmärtää kuinka arvoa luodaan yhdessä asiakkaan kanssa ja kuinka asiakaskokemus muodostuu digitaalisissa kanavissa ja palveluympäristöissä. Opiskelija hyödyntää asiakaslähtöisiä kehittämismenetelmiä opintojaksoon kuuluvassa kehittämisprojektissa.

Arvosana 3
Opiskelija on sisäistänyt asiakaslähtöisen kehittämisen keskeiset käsitteet ja menetelmät. Opiskelija osaa hyödyntää menetelmiä asiakaspolun ja palveluprosessien kuvaamiseen, käyttäjä- ja asiakaskokemuksen ymmärtämiseen sekä digitaalisten palveluratkaisujen ideointiin ja konseptisuunnitteluun. Lisäksi opiskelija osaa viestiä ratkaisun hyötyjä asiakkaalle tarinallisen arvolupauksen avulla.

Arvosana 5
Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen kehittämisen käsitteet, menetelmät ja erilaiset työkalupakit syvällisesti. Opiskelija syventää ymmärrystään menetelmistä itsenäisesti. Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä tuloksellisesti ja ansiokkaasti asiakaspolun ja palveluprosessien kuvaamiseen, käyttäjä- ja asiakaskokemuksen ymmärtämiseen sekä digitaalisten palveluratkaisujen ideointiin ja konseptien kuvaamiseen. Lisäksi opiskelija osaa luovasti viestiä ratkaisun hyötyjä asiakkaalle tarinallisen arvolupauksen avulla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Työelämäyhteydet
Palvelukulttuuriin panostaminen on jokaisen organisaation menestymisen edellytys kaikkikanavaisten palveluratkaisujen aikakaudella. Opintojaksolla toteutetaan asiakaslähtöinen kehittämisprojekti opiskelijoiden valitsemaan organisaatioon.

Kansainvälisyys
Opintojaksolla hyödynnetään kansainvälisesti tunnustettua kirjallisuutta ja kehittämismenetelmiä. Kehittämisprojekteihin voidaan tuoda mukaan kansainvälinen toimintaympäristö.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla: 1) Monimuotokurssi/verkkototeutus, 2) työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen tai 3) omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen). Opintojaksoon sisältyy pakollisena myös oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat
Arviointi perustuu monialatiimissä tai erikseen sovitusti yksin tehtävän kehittämisprojektin tuloksiin. Tiimissä toteutettavan kehittämisprojektin arvosana on yhteinen jokaiselle tiimin jäsenelle. Oman työnantajan palvelukulttuurin arviointitehtävän palauttaminen ja projektien esityksiin osallistuminen ovat edellytys hyväksytylle suoritukselle.

Vastuuopettaja
Jarmo Sarkkinen, Pasila

Oppimateriaalit
Ilmarinen, V. & Koskela, K. 2015. Digitalisaatio: Yritysjohdon käsikirja. Talentum.

Kalbach, J. 2016. Mapping Experiences: A Complete Guide to Creating Value through Journeys, Blueprints, and Diagrams. O’Reilly.

Lockton, D. 2017. Design with Intent: Insights, Methods, and Patterns for Behavioral Design. O’Reilly.

Osterwalder A., Pigneur Y., Bernarda G. & Smith A. 2014. Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want. John Wiley and Sons.

Stickdorn, M. & Schneider, J. 2010. This is service design thinking: Basics – Tools – Cases. Bis Publishers.

Lisäksi opintojaksolla käytetään valikoituja tieteellisiä artikkeleita ja verkkojulkaisuja sekä palvelumuotoilun ja innovoinnin työkalupakkeja.

Countdown