Olet täällä

ICT:n laatu ja sen johtaminen

ICT:n laatu ja sen johtaminen
 • Tunnus: YTI4TV055
 • Laajuus: 5op (135 h)
 • Ajoitus: Lukukausi 2-6
 • Opetuskieli: suomi
 • Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelman pakollisten opintojaksojen suoritus.

Oppimistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää laatujohtamisen merkityksen ICT-toiminnassa
 • osaa työskennellä ryhmässä
 • osaa hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti
 • osaa ratkaista ja hakea ratkaisua tietoteknisiin laatukysymyksiin ja kokonaisuuksiin
 • osaa hyödyntää työnsä tuloksia

Opintojakson osa arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosana 1

Tietää ja ymmärtää heikosti minkälaista laatujohtamista voidaan sovelletaan ICT-toiminnassa. Osaa heikosti tai enintään välttävästi hankkia ja soveltaa tietoja sekä tehdä ratkaisuehdotuksia ryhmän valitsemiin tietoteknisiin laatukysymyksiin. Osaa heikosti tuoda esiin työskentelyn tulokset. Kykenee heikosti osallistumaan laadun kehittämisen suunnitteluprojektiin ja projektin läpivientiin. Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.

Arvosana 3

Tietää ja ymmärtää hyvin minkälaista laatujohtamista voidaan sovelletaan ICT-toiminnassa. Osaa hyvin hankkia ja soveltaa tietoja sekä tehdä ratkaisuehdotuksia ryhmän valitsemiin tietoteknisiin laatukysymyksiin. Osaa hyvin tuoda esiin työskentelyn tulokset raportointiohjeita noudattaen. Osallistuu hyvin laadun kehittämisen suunnitteluprojektiin ja projektin läpivientiin. Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan - toimii myös itsenäisesti.

Arvosana 5

Tietää ja ymmärtää erinomaisesti minkälaista laatujohtamista voidaan sovelletaan ICT-toiminnassa. Osaa erinomaisesti hankkia ja soveltaa tietoja sekä tehdä ratkaisuehdotuksia ryhmän valitsemiin tietoteknisiin laatukysymyksiin. Osaa erinomaisesti, kriittisesti ja rakentavasti tuoda esiin työskentelyn tulokset raportointiohjeita noudattaen. Osallistuu erinomaisesti laadun kehittämisen suunnitteluprojektiin sekä projektin läpivientiin. Erittäin aktiivinen osallistuminen ryhmän työskentelyyn - ideointi, kyky, asenne.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään projektityö yrityksen toimeksiannosta tai opiskelijat soveltavat laadun hallinnan viitekehyksiä omaan työympäristöönsä. Opiskelijat hankkivat toimeksiannot opintojaksolle.

Kansainvälisyys
Sovellettavat viitekehykset voivat olla kansainvälisiä ja englannin kielisiä. Toimeksiannot voivat olla kansainvälisesti toimivalta yritykseltä.

Sisältö

Opintojaksolla toteutetaan laatujohtamiseen suoraan tai soveltuvasti liittyvä projektityö, jonka sisältö sovitaan ja suunnitellaan projektikohtaisesti. Jos projektiryhmä tekee soveltavan työn, tehdään opintojakson alussa sopimus kohdeorganisaation kanssa. Projektikohtaisesti pyritään valitsemaan oma aihe (eri kuin muilla projektiryhmillä). Projektiaiheita voivat olla:

 • SPICE
 • CMMI
 • ITIL
 • COBIT
 • Laatupalkinto
 • ISO 9000 tms.

Opetus- ja oppimismenetelmät

(Opettaja valitsee/kirjaa soveltuvat vaihtoehdot, yleensä vähintään kaksi. Erilaisiin tapoihin käytettäviä tuntimääriä ei erikseen listata, koska tavoitellaan osaamista. Myös opinnollistamisen voi esittää tässä kohtaa.)

Esimerkki:
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 1. Monimuoto-opetus sisältäen lähi- ja/tai verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä projektissa osana ryhmää TAI
 2. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Opintojakson osat arvioidaan seuraavin painoarvoin:

• 70 % projektin tuottama tulos (arvioitavat ryhmätyöt)

• 30 % projektityöskentely

Tuloksen arviointiin voi vaikuttaa mahdollinen kohdeyrityksen tekemä arviointi sekä vertaisarviointi, jonka toinen ryhmä tekee sekä toisen ryhmän tuotoksesta että projektityöskentelystä. Ryhmätyöstä kerätään osallistumispalaute (itsearviointi). Jos jokin ryhmän jäsen on osallistunut heikosti ryhmän toimintaa, vähennetään häneltä ryhmän saamasta arvosanasta -1. Hyvästä panoksesta voi saada +1. Jos ryhmä on yksimielinen ryhmän jäsenen hyvästä tai huonosta panoksesta, voi ero ryhmän saamaan arviointiin olla suurempikin.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen.
Vastuuopettaja
Jari Hyrkäs

Oppimateriaalit
Moodlessa, sopimusehtoaineisto jaetaan ensimmäisellä tapaamiskerralla. Tehtävien palautukset Moodleen. Projektiryhmät työskentelevät virtuaalisessa ympäristössä. Itsearvioinnit ja vertaisarvioinnit Moodlessa. Projektikohtainen aineisto.

 

Countdown