Olet täällä

Tietojärjestelmäosaamisen erityisalueiden syventäminen

Tietojärjestelmäosaamisen erityisalueiden syventäminen

Tunnus: YTI2TV131
Laajuus: kirjapakettikohtainen (2015 ja sen jälkeen aloittaneilla vähintään 1 op; viimeistään 2014 aloittaneilla vähintään 2 op)
Ajoitus: 1. – 6. lukukausi
Opetuskieli: suomi
OPS: YTI15 (YTI10)
Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Osallistuminen opintojaksolle ei edellytä aiempia suorituksia.

Osaamistavoitteet
Opiskelija:

Arvosana 1
- osaa hankkia ja käsitellä oman asiantuntemusalueensa tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin, kokonaisuuksien ja asioiden välisten syy-seuraussuhteiden hahmottamiseen sekä uuden tiedon luomiseen
- osaa arvioida uuden tiedon soveltuvuutta omaan työympäristöönsä ja työtehtäviinsä
- kykenee toimimaan aloitteellisesti, ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
- osaa määritellä osaamisensa kehittämistarpeita, kykenee jatkuvaan oppimiseen, oman oppimisen ohjaamiseen ja opitun jakamiseen
- osaa esittää asiantuntemusalueensa asioita kirjallisesti, (suullisesti) ja visuaalisesti

Arvosana 3
- osaa hyvin hankkia ja käsitellä oman asiantuntemusalueensa tietoa sekä kykenee hyvin kriittiseen tiedon arviointiin, kokonaisuuksien ja asioiden välisten syy-seuraussuhteiden hahmottamiseen sekä uuden tiedon luomiseen
- osaa arvioida hyvin uuden tiedon soveltuvuutta omaan työympäristöönsä ja työtehtäviinsä
- kykenee toimimaan aloitteellisesti, ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja osaa hyvin suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
- osaa määritellä hyvin osaamisensa kehittämistarpeita, kykenee jatkuvaan oppimiseen, oman oppimisen ohjaamiseen ja opitun jakamiseen
- osaa esittää hyvin asiantuntemusalueensa asioita kirjallisesti, (suullisesti) ja visuaalisesti

Arvosana 5
- osaa kiitettävästi hankkia ja käsitellä oman asiantuntemusalueensa tietoa sekä kykenee kiitettävästi kriittiseen tiedon arviointiin, kokonaisuuksien ja asioiden välisten syy-seuraussuhteiden hahmottamiseen sekä uuden tiedon luomiseen
- osaa arvioida kiitettävästi uuden tiedon soveltuvuutta omaan työympäristöönsä ja työtehtäviinsä
- kykenee toimimaan aloitteellisesti, ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja osaa kiitettävästi suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
- osaa määritellä kiitettävästi osaamisensa kehittämistarpeita, kykenee kiitettävästi jatkuvaan oppimiseen, oman oppimisen ohjaamiseen ja opitun jakamiseen
- osaa esittää kiitettävästi asiantuntemusalueensa asioita kirjallisesti, (suullisesti) ja visuaalisesti

Sisältö
Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelman opiskelija suorittaa osan pakollisista opinnoista (vähintään 1 op tai vähintään 2 op viimeistään vuonna 2014 aloittaneille opiskelijoille) kirjatenttinä erityisalueista, jotka tukevat hänen HOPS-prosessissa määrittelemäänsä ammatillista kasvua.

Opiskelija ehdottaa opintojakson vastuuopettajalle kirjaa tai kirjoja. Vastuuopettaja arvioi kirjan tai kirjojen soveltuvuuden opintojakson suorittamiseksi.

Kirjatentin voi suorittaa vastuuopettajan kanssa sovittuna ajankohtana. Osana opintojakson suorittamiseen kuuluu myös essee, jossa opiskelija arvioi kirjan sisältöä oman ammatillisen kehittymisen ja oman työnsä / oman työyhteisön kannalta. Esseen pituus on noin 4 - 5 sivua ja se laaditaan Haaga-Helian virallisten raportointiohjeiden mukaisesti. Opiskelija palauttaa esseen viimeistään kirjatentin yhteydessä yhdessä tenttivastausten kanssa. Opintojakson arviointi tehdään vain, jos essee on palautettu.

Opintojakson työmäärä on seuraava materiaalin vaativuudesta riippuen:
Suomenkielinen materiaali: 135 – 170 sivua per opintopiste
Vieraskielinen materiaali: 85 – 100 sivua per opintopiste
Reflektioessee: noin 4 - 5 sivua (25% arvioinnista)

Työelämäyhteydet
Opiskelija arvioi uuden tiedon soveltuvuutta omaan työympäristöönsä ja työtehtäviinsä esseessään.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)
Ei sovelleta.

Vastuuopettaja
Heikki Suominen

Oppimistavat
Kirjatentin kirjallisuuteen tutustuminen
Kirjatentin suorittaminen
Reflektoivan esseen kirjoittaminen (Haaga-Helian raportointiohjeiden mukaisesti)

Arviointitavat
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:

Kirjatentin hyväksytty suorittaminen 75%
Reflektoivan esseen hyväksytty kirjoittaminen 25%
Opintojakson sisällyttäminen HOPSiin

Countdown