Olet täällä

Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavat opinnot

Tunnus: VAP

Laajuus: 10 op

Ajoitus: 1. ja 2. lukuvuosi

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto

Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee työelämän kehittämishankelähtöisesti itselleen merkityksellisen liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen erikoisalan ja osaa soveltaa oppimaansa työelämäänsä liittyvissä kehittämistehtävissä.

 

Sisältö: Vapaasti valittavien opintojen tulee liittyä läheisesti joko opiskelijan OPS:n mukaisten henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittämiseen tai työelämän kehittämistehtävään. Vapaasti valittavat opinnot sisällytetään jokaisen henkilökohtaiseen OPS:aan.

 

Opetus- ja oppimismenetelmät: Vaihtoehtoisesti ja opintojakson ohjaajan kanssa yhteisesti sopien laaja essee sovitusta aiheesta, kirjallisuutta sopimuksen mukaan, liikunta-alan kehittämiseen tai johtamiseen liittyvä projektityö tai erikoistumiseen soveltuvat 10 opintopisteen laajuiset ylemmän tutkinnon tasoiset korkeakouluopinnot.

 

Vastuuopettajat: Kari Puronaho

 

Oppimateriaali: Sovittavissa erikseen.

 

Arviointiperusteet: Esseen, kirjallisuustenttien tai projektityön arviointi asteikolla 1-5, missä kiitettävä on 5, hyvä 4 ja 3 sekä tyydyttävä 2 ja 1. ja korkeakouluopinnot ko. opintojaksojen vaatimusten mukaan.