Olet täällä

Urheilun ja liikunnan markkinointi

Urheilun ja liikunnan markkinointi

Opintojakso (15 op) koostuu useammasta erillisestä kokonaisuudesta, joiden kuvaukset alla.

Tunnus: ULM2SYAMK

Laajuus: 15 op

Ajoitus: 1. ja 2. lukuvuosi

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto

Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Johdatus urheilumarkkinointiin (syyslukukausi)

Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee urheilumarkkinoinnin käsitteistön, erityispiirteet ja alan nykyaikaiset tiedonhankintavälineet ja -lähteet

Sisältö:

 • Urheilumarkkinoinnin käsitteistö
 • Urheilumarkkinoinnin erityispiirteet
 • Urheilumarkkinoinnin julkaisut, järjestöt ja tapahtumat

Kansainvälisyys:

 • Koko opintojakso perustuu kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehitysprojektien metodeihin, sisältöihin ja soveltamiseen.

Opetus- ja oppimismenetelmät:

 • Luennot ja alan tiedonhankintatehtävä

Vastuuopettaja: Vili Nurmi, Kari Puronaho ja Risto Rasku

Oppimateriaali: Alan lehdet ja julkaisut.

Arviointiperusteet: Tiedonhankintatehtävän arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

 

Strateginen markkinointi ja tehokas markkinointisuunnittelu (syyslukukausi)

Oppimistavoitteet: Opiskelija hallitsee strategisen markkinointiajattelun perusteet, ymmärtää urheilijaa, liikuntaa ja urheilua tuottavaa organisaatiota, urheilutapahtumaa tms. tuotteena sekä tiedostaa markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kilpailukeinojen tarjoamat mahdollisuudet 2000-luvun urheilumarkkinoinnissa. Opiskelija tuntee markkinointisuunnitelman sisällön sekä markkinointitutkimusten ja muiden keskeisten toimintaympäristön analysointimenetelmien merkityksen onnistuneen urheilumarkkinoinnin lähtökohtina.

Sisältö:

 • Markkinoinnin perusteet ja strateginen markkinointiajattelu
 • Markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kilpailukeinojen tarjoamat mahdollisuudet urheilumarkkinoinnissa
 • Markkinointisuunnitelman merkitys onnistuneen urheilumarkkinoinnin lähtökohtana
 • Markkinointitutkimus ja toimintaympäristön analysointi
 • Sidosryhmäanalyysi ja sidosryhmäjohtaminen

Opetus- ja oppimismenetelmät:

 • Luennot, keskustelu, ryhmätyöt ja asiantuntijoiden case-esitykset
 • Ennakkomateriaaleihin tutustuminen ja ennakkotehtävien tekeminen
 • Ongelmalähtöinen harjoitustyö oman organisaation toimintaan liittyen

Vastuuopettajat: Kari Puronaho, Vili Nurmi ja Risto Rasku.

Oppimateriaali: Soveltuvin osin: 1) Kahle, L. R. 2004. Sports Marketing and the Psychology of Marketing Communication. Lawrence Erlbaum Associates. 2) Shank, M. D. 2005. Sports Marketing: A Strategic Perspective. Third Edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 3) Lahtinen, J. ja Isoviita, A. 2004. Markkinoinnin perusteet. Avaintulos Oy. 4) Vuokko, P. 2004. Nonprofit-organisaatioiden markkinointi. 5) Grönroos, C. 2003. Palveluiden johtaminen ja markkinointi. WSOY. 6) Rope, Timo. 2003. Johdon markkinointiratkaisut. Strateginen markkinointi. WSOY. 7) Bonnafous-Boucher, M. & Pesqueux, Y. 2005. Stakeholder Theory: A European Perspective. Palgrave MacMillan, sekä luennoilla jaettava materiaali.

 

Urheilun ja liikunnan markkinointi (kevätlukukausi)

Oppimistavoitteet: Opiskelijat tietävät liikunnan merkityksen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä elämysten tuojana. Opiskelijat ymmärtävät, että markkinoinnin olemassa olon tarkoituksena pidetään arvojen kehittämistä ja jakelua siten, että markkinointiprosessi johtaa myönteiseen kokonaistulokseen tai tilanteeseen, missä kaikki markkinaosapuolet hyötyvät. Opiskelijat ymmärtävät, että kaikkien liikuntapalvelujen tuottamisprosessissa mukana olevien tahojen olisi hyvä nähdä liikuntapalvelujen tuotanto- ja markkinointiprosessit samoin yhteistyöprojekteina, missä tavoitellaan mahdollisimman suurta kokonaishyötyä kaikille. Opiskelijat tietävät, että liikuntaharrastuksen onnistuminen tai epäonnistuminen riippuu edellytysten luojien ohella osallistujista, heidän läheisistään eli perheestä ja heidän kokonaiskokemuksistaan harrastuksen puitteissa.

Sisältö:

 • Johdanto urheilun ja liikunnan markkinointiin
 • Huippu-urheilun markkinointi
 • Urheilutapahtumien markkinointi
 • Urheilun ja liikunnan markkinointi kansalaisille ja yrityksille

Opetus- ja oppimismenetelmät:

 • Luennot, keskustelu, ryhmätyöt ja asiantuntijan case-esitys
 • Ennakkomateriaaleihin tutustuminen ja ennakkotehtävien tekeminen,
 • Ongelmalähtöinen harjoitustyö oman organisaation toimintaan liittyen

Vastuuopettajat: Vili Nurmi, Kari Puronaho ja Risto Rasku.

Oppimateriaali:

 • Stotlar, 2001. Developing Successful Sport Marketing Plans.
 • Pine & Gilmore 1999, The Experience Economy.
 • European Sport Management Quarterly.
 • Andreasen & Kotler, 2005. Strategic Marketing for Nonprofit Organizations.

 

Markkinointi urheilun avulla ja nykyaikainen markkinointiyhteistyö (kevätlukukausi)

Oppimistavoitteet: Opiskelija ymmärtää markkinointiyhteistyön kokonaisuuden niin yrityksen kuin kohteenkin kannalta. Opiskelija osaa hyödyntää liikunnan, urheilun, urheilijoiden, joukkueiden ja urheilutapahtumien erityisominaisuuksia muiden tuotteiden tai palvelujen markkinoinnissa sekä kykenee kartoittamaan potentiaalisimmat yhteistyökumppanit, suunnittelemaan yhteistyötarjouksia, laatimaan yhteistyösopimuksia sekä toteuttamaan yhteistyöprojekteja tuloksekkaasti. 

Sisältö:

 • Markkinointi urheilun avulla
 • Markkinointiyhteistyön suunnitteluprosessi
 • Toimiva markkinointiyhteistyökonsepti

Opetus- ja oppimismenetelmät:

 • Luennot, keskustelut, ryhmätyöt ja case-esimerkit
 • Ennakkomateriaaleihin tutustuminen ja ennakkotehtävien tekeminen
 • Yhteistyötarjousten ja –sopimusten laatiminen

Vastuuopettajat: Vili Nurmi, Kari Puronaho, Risto Rasku ja Erkki Alaja.

Oppimateriaali:

 • Beech & Chadwick, 2006. The Marketing of Sport.
 • International Journal of Sports Marketing & Sponsorship.
 • Desbordes (ed.) 2006. Marketing and Football.
 • Stotlar, 2001. Developing Successful Sponsorship Plans.
 • Alaja, 2000. Arpapeliä. Urheilumarkkinoinnin käsikirja.
 • Alaja, 2001. Summapeliä! Sponsoriyhteistyön käsikirja. 
 • Alaja & Forssell, 2004 Tarinapeliä: Sponsorin käsikirja

Arviointiperusteet: Oppimisen itsearviointi, jonka lisäksi opintojakson vastuuhenkilö arvioi opiskelijan kirjallisen, intensiivijakson jälkeen toimitettavan yhteenvedon asteikolla hyväksytty/hylätty.

 

Tapahtumamarkkinointi (kevätlukukausi)

Oppimistavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa markkinointiajattelun ja markkinoinnin kilpailukeinojen tarjoamia mahdollisuuksia urheilutapahtuman tuotteistamisessa. Opiskelija tuntee tapahtumamarkkinointiin ja tapahtumanjärjestämiseen liittyvät keskeiset käsitteet, erilaiset tapahtumavaihtoehdot sekä projektinjohtamisen mallin tapahtuman organisoimisessa. Opiskelija tuntee onnistuneen tapahtumanjärjestämisen ja sen johtamisen sekä tapahtuman markkinointiviestinnän sisällön ja tapahtumasta viestimisessä käytettävissä olevat vaihtoehdot.

Sisältö:

 • Nykyaikaisen markkinointiajattelun ja markkinoinnin kilpailukeinojen tarjoamat hyödyt tapahtumamarkkinoinnille ja tapahtumanjärjestämiselle
 • Urheilutapahtuman onnistuminen urheilumarkkinoinnin kriittisenä menestystekijänä sekä tapahtumanjärjestäjän ja tapahtumamarkkinointia toiminnassaan hyödyntävän asiakkaan mainekysymyksenä
 • Tapahtumatuotteen erityispiirteet
 • Urheilutapahtuma palvelutuotteena ja tapahtuman viestintä
 • Tapahtuman talous sekä tapahtumanjärjestäjän vastuut ja velvollisuudet
 • Tapahtumaprojektin piirteet, tunnusmerkit ja ohjausmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelmät:

 • Luennot, keskustelu, ryhmätyöt ja asiantuntijoiden case-esitykset
 • Ennakkomateriaaleihin tutustuminen ja ennakkotehtävien tekeminen

Vastuuopettajat: Vili Nurmi, Kari Puronaho ja Risto Rasku.

Oppimateriaali: Soveltuvin osin: 1) Supovitz, F. & Goldblatt, J. 2005. The Sports Event Management & Marketing Playbook: Managing and Marketing Winning Events. The Wiley Event Management Series. 2) Masterman, G. 2004. Strategic Sports Event Management: An International Approach. 3) Muhonen, R. M., & Heikkinen, L. 2003. Kohtaamisia kasvokkain. Tapahtumamarkkinoinnin voima. Talentum. 4) Vallo, H. ja Häyrinen, E. 2003. Tapahtuma on tilaisuus: opas onnistuneen tapahtuman järjestämiseen. Tietosanoma. 5) Purba, S. & Zucchero, J. J. 2005. Project Rescue: Avoiding a Project Management Disaster. 6) Iiskola-Kesonen, H. 2004. Mitä, miksi, kuinka? Käsikirja tapahtumajärjestäjille. Suomen Liikunta ja Urheilu, sekä luennoilla jaettava materiaali.

 

Urheilija, brändin luominen ja brändijohtaminen (kevätlukukausi)

Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee tuotesuunnittelun ja palvelutuotannon erityispiirteet sekä konseptisuunnittelun perusteet. Opiskelija tietää urheilijan, liikuntaa ja urheilua tuottavan organisaation, urheilutapahtuman tai muun urheilutuotteen tuotteistusmahdollisuudet. Opiskelija osaa kehittää brändiä ja hyödyntää valittua asemointitaktiikkaa omassa viestinnässään sekä tiedostaa kokonaisvaltaisen brändin johtamisen merkityksen. Opiskelija tuntee brändiajattelun keskeisen sisällön ja osaa arvioida yhteistyökumppanin tarpeita markkinoinnin kilpailukeinojen ja brändijohtamisen näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten ja taloudellisten muutosten vaikutuksia yksittäisen yrityksen tarpeisiin ja päätöksiin. Opiskelija osaa tulkita yritysten viestinnällisten sanomien tavoitteita taloudellisista, toiminnallisista ja/tai imagollisista näkökulmista sekä arvioida oman tuotteen tai tuotteistamismahdollisuuksien sopivuutta yhteistyökumppanin tai potentiaalisen yhteistyökumppanin tarpeisiin.

Sisältö:

 • Tuotesuunnittelun ja palvelutuotannon erityispiirteet, konseptisuunnittelu ja kilpailuetu
 • Urheilijan sekä liikuntaa ja urheilua tuottavan organisaation mahdollisuudet erilaistumisen, asemoinnin ja brändimarkkinoinnin näkökulmasta
 • Erilaistumisen lähteet urheilussa
 • Brändin puhuttelevuus, lupaus, laatu sekä toimivan asemoinnin edellytykset ja asemointiprosessi
 • Mielikuvien muodostumisrakenteet, rakentaminen ja mielikuvamarkkinointi
 • Urheilutuote yhteistyökumppanin brändin rakentajana

Opetus- ja oppimismenetelmät:

 • Luennot, keskustelu, ryhmätyöt ja asiantuntijoiden case-esitykset
 • Ennakkomateriaaleihin tutustuminen ja ennakkotehtävien tekeminen

Vastuuopettajat: Vili Nurmi, Kari Puronaho ja Risto Rasku.

Oppimateriaali: Soveltuvin osin: 1) Rangaswamy, A. & Lilien, G. 2002. New Product and Brand Managment: Marketing Engineering Applications. Prentice Hall. 2) Keller, K. L. 2003. Strategic Brand Management. Building, Measuring and Managing Brand Equity. Prentice Hall. 3) Cagan, J. & Vogel, C. M. 2003. Kehitä kärkituote. Kauppakaari. 4) Trout, J. 2003. Erilaistu tai Kuole. Edita Publishing Oy. 5) Laakso, H. 2003. Brandit kilpailuetuna - miten rakennan ja kehitän tuotemerkkiä. Talentum sekä luennoilla jaettava materiaali.

 

Urheilu mediatuotteena ja urheilutapahtuman viestintä (syyslukukausi)

Oppimistavoitteet: Opiskelija ymmärtää urheilutuotteen viestinnän, markkinointiviestinnän ja mediasuunnittelun merkityksen, viestintäsuunnitelman, markkinointiviestintä- ja mediamixin rakentamisen periaatteet sekä markkinointiviestinnän kilpailukeinojen ja eri medioiden erityispiirteet oikean kohderyhmän tavoittamisessa. Opiskelija osaa laatia urheilutuotteelle viestintä- ja kriisiviestintäsuunnitelman, markkinointiviestintä- ja mediamixin, hyödyntää urheilutuotetta mediana sekä pystyy toimimaan yhteistyössä tiedotusvälineiden edustajien kanssa.

Sisältö:

 • Urheilutuotteen viestintä-, markkinointiviestintä- ja mediasuunnitelma
 • Muutos- ja kriisiviestintä urheilussa
 • Urheilutuote mediana ja mediayhteistyö urheilussa

Opetus- ja oppimismenetelmät:

 • Luennot, keskustelut, ryhmätyöt ja asiantuntijan case-esitys
 • Ennakkomateriaaleihin tutustuminen ja ennakkotehtävien tekeminen
 • Ongelmalähtöinen harjoitustyö oman organisaation toimintaan liittyen

Vastuuopettajat: Risto Rasku, Kari Puronaho, Vili Nurmi.

Oppimateriaali (Opiskelijan oman valinnan mukaan): Soveltuvin osin: 1) Siukosaari, A. Markkinointiviestinnän johtaminen, 1999. 2) Iltanen, K. Mainonnan suunnittelu, 2000. 3) Åberg, L. Viestinnän strategiat, 1997. 4) Åberg, L. Viestinnän johtaminen, 2000. 5) Juholin, E. Communicare! - viestintä strategiasta käytäntöön, 2004. 6) Juholin, E. ja Kuutti, H. Mediapeli - anatomia ja keinot, 2003. 7) Ojanen, S. Tiedota tehokkaasti: opas mediasuhteisiin, 2003. 8) Uimonen, T. Taitoa tekijälle - tehoa teksteihin: opas tiedottavaan kirjoittamiseen, 2003. 9) Skoglund, T. Yrityksen kriisinhallinta: johtajuus ja viestintä, 2004 sekä luennoilla jaettu materiaali.

 

Kansainvälinen urheilumarkkinointi ja –markkinoinnin tulevaisuus (syyslukukausi)

Oppimistavoitteet: Opiskelijat perehtyvät uusiin markkinointimenetelmiin, -suunnitelmiin ja –projekteihin alan kansainvälisten asiantuntijoiden avulla ja saavat samalla virikkeitä nykyaikaisesta, kansainvälisestä markkinoinnista. Lisäksi opiskelijat oppivat seuraamaan eri tiedotusvälineiden avulla urheilumarkkinoinnin uusimpia virtauksia ja trendejä.

Sisältö: Seminaari ”Future of Sport Marketing”

Opetus- ja oppimismenetelmät:

 • Luennot, keskustelu, ryhmätyöt ja asiantuntijan case-esitys
 • Ennakkomateriaaleihin tutustuminen ja ennakkotehtävien tekeminen
 • Ongelmalähtöinen harjoitustyö oman organisaation toimintaan liittyen

Vastuuopettajat: Vili Nurmi,. Kari Puronaho ja Risto Rasku.

Oppimateriaali: Seminaarissa jaettava materiaali.

Arviointiperusteet: Opintojakson vastuuhenkilöt arvioivat opiskelijan kirjallisen, intensiivijakson jälkeen toimitettavan yhteenvedon asteikolla 0-5, missä kiitettävä on 5, hyvä 4 ja 3, tyydyttävä 2 ja 1 sekä hylätty 0.