Olet täällä

Työelämän kehittämishanke

Työelämän kehittämishanke

Tunnus: TYÖPRO

Laajuus: 30 op

Ajoitus: alkaen lukukaudelta 3

Kieli: suomi

Taso: ylempi amk-tutkinto

Tyyppi: pakollinen

 

Oppimistavoitteet: Opiskelija on perehtynyt kehittämistehtävän kannalta keskeiseen lähdeaineistoon sekä kykenee soveltamaan aiemmin ja koulutuksen aikana oppimaansa työelämän kehittämistehtävissä. Lisäksi opiskelija kykenee tuottamaan relevanttia tietoa kehittämistöiden perustaksi.

 

Sisältö: Opintojen yhteydessä opiskelijat tekevät kehittämishankkeen, joka vahvistaa opiskelijan henkilökohtaista osaamista ja toimii oman työn ja työympäristön kehittämisen välineenä. Kehittämishanke voi olla esimerkiksi urheiluorganisaation toiminta-, markkinointi-  tai viestintäsuunnitelma. Kehittämishanke voi kohdistua omaan työyhteisöön, se voi olla johtamiseen, markkinointiin, talouteen tai viestintään liittyvä suunnitelma tai muutoin organisaatiota eteenpäin vievä selvitys kehittämisehdotuksineen. Työn aikana tulee tuottaa relevanttia kehitettävään organisaatioon liittyvää uutta tietoa kehitystyön pohjaksi.

 

Opetus- ja oppimismenetelmät: Kehittämishanke aloitetaan heti opintojen alussa ja sitä työstetään opintojen ja kirjallisuudesta saatavan tiedon tukemana. Opiskelija tekee työn tai työyhteisön kehittämiseen tähtäävän 30 opintopisteen laajuisen kehittämistehtävän (opinnäytetyö) osana tutkintoa. Työ toteutetaan opettajien ja työelämän edustajien ohjauksessa kahden vuoden aikana opintojen aloittamisesta.  Kehittämishankkeen tekemiseen kuuluu osallistuminen kehitettävänä olevan organisaation toimintaan, osallistuminen opinnäytetöiden liittyviin seminaareihin, henkilökohtainen kanssakäyminen työn ohjaajan/ohjaajien kanssa sekä itsenäinen työhön liittyvä tiedonhankinta sekä muu työskentely. Opiskelija perehtyy kehittämiskohteen kannalta keskeiseen kirjallisuuteen ja muuhun lähdeaineistoon. Työn ohjaus toteutetaan henkilökohtaisesti jokaisen intensiivijakson yhteydessä sekä sähköpostitse. Mikäli työ toteutetaan parityönä, tulee selvästi olla erotettavissa kummankin opiskelijan työn osuus. Valmiit kehittämistehtävät esitetään koulutusohjelman loppuun sijoitetuissa työpajoissa.

 

Vastuuopettajat: Kari Puronaho, Risto Rasku, Vili Nurmi, Timo Vuorimaa ja Outi Kangas-Korhonen

 

Arviointiperusteet: Työelämän kehittämishanke arvioidaan asteikolla 1-5, missä kiitettävä on 5, hyvä 4 ja 3 sekä tyydyttävä 2 ja 1.