Olet täällä

Excel-jatkokurssi

Excel-jatkokurssi

Tunnus: TOO8LH006
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut TOO1LH001 Henkilökohtainen tietojenkäsittely -opintojakson tai hänellä on vastaavat tiedot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa käyttää monipuolisesti Excel-ohjelmaa liiketalouden toimintojen ja päätöksenteon tukena
 • osaa tulkita ja muokata digitaalista tietoa Excelin avulla
 • osaa ratkaista ongelmia funktioiden avulla
 • osaa muodostaa ja hyödyntää taulukoiden välisiä yhteyksiä
 • tuntee aikalaskennan periaatteet
 • osaa soveltaa hakutoimintoja
 • hallitsee Pivot-taulukoinnin
 • osaa muodostaa makroja nauhoittamalla.

Sisältö

 • Excel-ohjelman perusteiden kertaus
 • Pyöristäminen ja katkaisu
 • Ajoilla laskeminen
 • Pivot -toiminto
 • Hakufunktiot
 • Ohjaimet
 • Tavoitteen haku ja skenaariot
 • Lineaarisen ongelman ratkaisu
 • Makrot

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä.

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojaksoa järjestetään myös NonStop-tyyppisenä verkkototeutuksena ja intensiivitoteutuksena.

Vastuuopettajat

Antti Mitronen
Juha Tamminen

Oppimateriaalit

Ornanet-verkkomateriaali: Excel 2013 - ab - e
Opettajan jakama materiaali ja verkko-ohjeet.

Oheismateriaali

Lammi, Outi: Excel 2013 - laatua taulukoihin. Docendo.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min. 90 % tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tuntee joitakin opintojakson sisältöön liittyviä käsitteitä. Opiskelija tuntee keskeiset käsitteet. Opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet.
Taidot Opiskelija osaa ohjelman peruskäytön ja selviytyy auttavasti annetuista tehtävistä. Opiskelija osaa soveltaa taulukkolaskentaohjelmaa tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa soveltaa ohjelmaa käytännön tilanteisiin kiitettävästi ja vaadituissa taidoissa hänellä on varmaa osaamista ja ammattitaitoa.
Pätevyys Ohjelman laajempien toimintojen soveltaminen itsenäisesti vaativampiin tehtäviin on vähäistä. Opiskelija pystyy löytämään uusia ratkaisuja työhönsä käyttäen taulukko-laskentaohjelman toimintoja monipuolisesti. Opiskelijalla on vahvat taidot ja varmaa osaamista. Hän pystyy itsenäisesti löytämään uusia ja tehokkaita ratkaisuja ja käyttämään ohjelman monipuolisia mahdollisuuksia uusissa tilanteissa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 50 %
Etätehtävät 50 %

NonStop-verkkototeutuksella arvioinnin painoarvot ovat: tentti 40 % ja etätehtävät 60 %.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.