Olet täällä

Excel VBA -ohjelmointi

Excel VBA -ohjelmointi

Tunnus: TOO8LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojakson TOO1LH001 Henkilökohtainen tietojenkäsittely. On suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut opintojakson Tehokkuutta taulukkolaskentaan.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • automatisoida usein toistuvia tehtäviä
  • kirjoittaa toimivia ohjelmia VBA-ympäristössä
  • jakaa ohjelmointitehtävän helposti hallittaviksi osakokonaisuuksiksi.

Sisältö

  • Makrojen nauhoittaminen
  • Excelin objektimalli
  • VBA-ohjelmointikielen rakenteet
  • Ohjelman jakaminen moduleihin
  • Käytännön esimerkkejä

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä.

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Aki Taanila ja Juha Tamminen

Oppimateriaalit

Merensalmi Jussi, 2007: Excel VBA yrityskäytössä. Docendo.

Opettajan jakama materiaali ja verkko-ohjeet.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 50 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min. 90 % tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tuntee joitakin opintojakson sisältöön liittyviä käsitteitä. Opiskelija tuntee keskeiset käsitteet. Opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet.
Taidot Opiskelija osaa ohjelman peruskäytön ja selviytyy auttavasti annetuista tehtävistä. Opiskelija osaa soveltaa taulukkolaskentaohjelmaa tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa soveltaa ohjelmaa käytännön tilanteisiin kiitettävästi ja vaadituissa taidoissa hänellä on varmaa osaamista ja ammattitaitoa.
Pätevyys Ohjelman laajempien toimintojen soveltaminen itsenäisesti vaativampiin tehtäviin on vähäistä. Opiskelija pystyy löytämään uusia ratkaisuja työhönsä käyttäen taulukkolaskentaohjelman toimintoja monipuolisesti. Opiskelijalla on vahvat taidot ja varmaa osaamista. Hän pystyy itsenäisesti löytämään uusia ja tehokkaita ratkaisuja ja käyttämään ohjelman monipuolisia mahdollisuuksia uusissa tilanteissa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 40 %
Tehtävät 60 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Countdown