Olet täällä

Finanssialan tietojärjestelmät

Finanssialan tietojärjestelmät

Tunnus: TOO2LK004

Laajuus: 3 op

Ajoitus: 4. lukukausi

Kieli: englanti ja suomi

Opintojakson taso: ammattiopinnot

Opintojakson tyyppi:pakollinen                           

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijalla tulee olla opintojaksolle osallistuessaan suoritettuna seuraavat opintojaksot: Toiminnanohjaus(TOO2LK003), Projektinhallinta (SLF1LK001B) sekä taloushallinnon ja rahoituksen edeltävät opintojaksot (ACC1LK001- ACC2LK001 ja FIE1LK001 – FIE2LK004). 

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen: Tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmät finanssialalla

Tavoitteet

Opintojaksolla tarkastellaan finanssialaa tietointensiivisenä toimialana, jossa johtaminen, päätöksenteko ja muu toiminta perustuu yrityksen sisäiseen tai ulkoiseen tietoon. Opiskelija ymmärtää nykyaikaisten tietojärjestelmien rakenteen perustan niin käyttöliittymien kuin tietokantojen puolesta.
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selvä käsitys informaatioteknologian vaikutuksesta rahoitusmarkkinoihin ja pankkitoimintaan sekä perustiedot johtavista alan tietotekniikan sovelluksista. Opiskelija on tutustunut mm. taloudellista päätöksentekoa tukeviin ohjelmistoihin, sähköisen viestinnän verkkoihin sekä front- ja back-office -järjestelmiin.

Sisältö

Kurssilla keskitytään ensin tietojärjestelmien yleiseen rakenteeseen; Käyttöliittymiin ja tietokantoihin.  Analyyttisten ja operatiivisten järjestelmien erot,  kuten myös Intra-, Extra- ja Internetin käsitteet tulevat tutuksi.

Perusteiden jälkeen tutustutaan rahoituksen tietojärjestelmiin ja niiden käyttäjiin

  • Informaatiojärjestelmät (front-office)
  • Kaupankäyntijärjestelmät (front-office)
  • Salkunhallintajärjestelmät (back-/middle-office)
  • Tilijärjestelmät (back-office)
  • Osuudenhallintarekisterit (rahastot/back-office)
  • Arvo-osuusrekisterit (back-office)
  • Maksuliikennejärjestelmät (back-office)

Kurssille pyritään saamaan vierailija rahoituksen informaatiojärjestelmien toimittajalta (Reuters / Bloomberg)  ja rahoituksen tietojärjestelmä puolelta (Digia / Trema). Näiden vierailujen aikana opiskelija ymmärtää kyseisten järjestelmien tarpeellisuuden rahoituksen näkökulmasta.

Oppimateriaali

Luentomonisteet ja -materiaalit
Freedman, R.2006  (tai uudempi). 'An Introduction to Financial Technology’

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Christian Brade

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja itsenäinen opiskelu.
Yritysvierailut ja vierailevat luennot. 
Oman oppimisen arviointi 1 h

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Countdown