Olet täällä

Tietojenkäsittely 1

Tietojenkäsittely 1

Tunnus: TOO1LK001
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 1. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, opiskelija syventää tietojaan Tietojenkäsittely 2 -opintojaksolla.

Oppimistavoitteet

Opiskelija tutustuu Internetin ja tietokoneen toiminnallisuuden perusteisiin sekä osaa hyödyntää tietotekniikan välineitä ja liike-elämän sovelluksia sekä opinnoissaan että työelämässä. Opiskelija pystyy toimimaan digisoveltajana.

Sisältö

  • HAAGA-HELIAn IT-ympäristö
  • Laitteisto ja käyttöliittymä
  • Tekstinkäsittelyn perusteet
  • Esitysgrafiikka
  • Taulukkolaskennan perusteet
  • Tiedonhankinnan taidot

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla käsitellään projektityötä yrityksissä. Ryhmätöissä on esimerkkejä todellisesta työelämästä.

Kansainvälisyys

Projektityötä tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta.

Opetus- ja oppimismenetelmät menetelmät

Lähiopetus ja kirjalliset kokeet 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Jarmo Malmivaara

Oppimateriaalit

Ornanet - tietojenkäsittelyn sähköinen opintomateriaali
Harjoitus- ja ohjeaineisto

Oheiskirjallisuus

Harju Jorma, Lammi Outi, Manu Petri, Ruuskanen Sari, Suvanto Timo: Tietokoneen käyttötaito – Windows 8 & MS Office 2013. Docendo.

Oheiskirjallisuus

Lammi, Mäkelä. 2011. Tietokoneen käyttötaito A-korttitutkinto, Office 2010. Docendo.
Verkossa oleva materiaali.

Arvioinninkohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 Tiedot

 Opiskelija tuntee joitakin opintojakson sisältöön liittyviä käsitteitä, mutta kokonaiskuva ohjelmien toiminnasta puuttuu.

 Opiskelija tuntee keskeiset käsitteet.

Opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet.

 Taidot

Opiskelija selviytyy auttavasti annetuista tehtävistä ja osaa käyttää ohjelmien perustoimintoja.

Opiskelija osaa ohjelmien peruskäytön sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija osaa mallintaa ja kuvata yrityksen liiketoimintaprosesseja. Digisoveltajana opiskelija pystyy tunnistamaan uusia palveluja parantavia mahdollisuuksia ja valita niihin oikeat työvälineet.

Opiskelija osaa käyttää oh-jelmien toimintoja moni-puolisesti ja sujuvasti sekä soveltaa niitä käytännön tehtävissä.
Digisoveltajana opiskelija osaa suunnitella ja tehdä uusia palveluja ja valita niihin oikeat työvälineet.

 Pätevyys

Ohjelmien toimintojen so-veltaminen vaativampiin tehtäviin on vähäistä.
Opiskelija tuntee tarvittavat mallit ja ohjeet.

Opiskelija pystyy löytämään uusia ratkaisuja ohjelmien käytössä.
Opiskelija osaa soveltaa malleja ja ohjeita.
Digisoveltajana opiskelija pystyy tunnistamaan uusia palveluja parantavia mahdollisuuksia ja valita niihin oikeat työvälineet.

Opiskelijalla on vahvat taidot ja hän pystyy itsenäisesti ja monipuolisesti löytämään uusia ratkaisuja ohjelmien käytössä.
Opiskelija soveltaa malleja ja ohjeita itsenäisesti ja su-juvasti omaan työhönsä.
Digisoveltajana opiskelija osaa suunnitella ja tehdä uusia palveluja ja valita niihin oikeat työvälineet.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen tentti 80 % (ilman oheisaineistoa)
Itseopiskelu  ja harjoitustehtävät 10 %
Läsnäolo 10 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown