Olet täällä

Projektityö Living Lab -hankkeessa

Projektityö Living Lab -hankkeessa

Tunnus: TKI8LH004
Laajuus: 3−6 op
Ajoitus: syksy 2012 (Jatkuva ilmoittautuminen vastuuopettajille sähköpostitse)
Kieli: suomi
Opintojakson taso: C aso
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut markkinoinnin perusopinnot sekä liiketoiminnan perusopinnot. Opiskelija hallitsee markkinoinnin ja liiketoiminnan perusasiat sekä osaa soveltaa näitä käytäntöön. Opintojakso on osa vapaasti valittavia opintoja.

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla voi olla erilaisia tavoitteita toimeksiantojen mukaan. Esimerkiksi : Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa markkinoinnin projekteja. Opiskelija hallitsee pk-sektorin näkökulmasta markkinoinnin strategisen suunnittelun sekä toteutukseen liittyvät toimenpiteet  ja mittarit kokonaisvaltaisesti. Opiskelija pystyy täsmentämään tai luomaan uuden liiketoimintasuunnitelman. Tavoitteena voi olla myös tarve kehittää yrityksen palveluja tavoitteiden/asiakkaiden toiveiden mukaisesti.  Kokonaistavoite on aikaansaada toimiva suunnitelma pienyritykselle Pasilan alueella.

Sisältö (toimeksiannon mukaan)

  • Liiketoimintasuunnitelma
  • Markkinointistrategia
  • Palvelujen kehittäminen
  • Toimintasuunnitelma
  • Toimipaikan markkinointisuunnitelma ja toimipaikkamainonta
  • Mittarit /mittaaminen

Työelämäyhteydet

Opiskelijat tekevät toimeksiantoon perustuvia projektitöitä Pasila Living labissa. Pasila Living Labissa kehitetään yritysten palveluja ja informaatio- sekä markkinointikanavia Pasilan urbaanin alueen kävijöille. Tavoitteena on kehittää asiakas- ja käyttäjälähtöisesti alueen pienten yritysten tunnettuutta ja tuotteiden ja palveluiden näkyvyyttä sekä saavutettavuutta. Lisäksi kehitetään palvelukonsepteja alueen yritysten kanssa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Työskentely tapahtuu pienryhmissä saadun toimeksiannon mukaisesti.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja(t)

Tarja Autio
Sakariina Heikkanen
Jarmo Sarkkinen

Oppimateriaalit

Toimeksiannon mukaisesti.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit tarkentuvat projektikohtaisesti.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 50 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Ymmärtää liiketoimintasuunnitelman ja sen strategisten osa-alueiden merkityksen joiltakin osin.
Ymmärtää strategian merkityksen suunnittelun lähtökohtana joiltakin osin.

Ymmärtää liikeidean ja toiminta-ajatuksen merkityksen liiketoiminnan lähtökohtana joiltakin osin. Hallitsee liiketoimintasuunnitelman tekemisen joiltakin osin.
Tuntee ulkoisten ja sisäisten tekijöiden, kohderyhmien ja budjetin merkityksen suunnittelun osatekijöinä joiltakin osin.

Ymmärtää liiketoimintasuunnitelman ja sen strategisten osa-alueiden merkityksen.
Ymmärtää strategian merkityksen suunnittelun lähtökohtana.

Ymmärtää liikeidean ja toiminta-ajatuksen merkityksen liiketoiminnan lähtökohtana.
Hallitsee liiketoimintasuunnitelman tekemisen kokonaisuuden.
Tuntee ulkoisten ja sisäisten tekijöiden, kohderyhmien ja budjetin merkityksen suunnittelun osatekijöinä.

Ymmärtää erittäin hyvin liiketoimintasuunnitelman ja sen strategisten osa-alueiden merkityksen.
Ymmärtää strategian merkityksen suunnittelun lähtökohtana erittäin hyvin.

Ymmärtää erittäin hyvin liikeidean ja toiminta-ajatuksen merkityksen liiketoiminnan lähtökohtana.
Ymmärtää ja hallitsee liiketoimintasuunnitelman tekemisen erittäin hyvin..
Tuntee erittäin hyvin ulkoisten ja sisäisten tekijöiden, kohderyhmien ja budjetin merkityksen suunnittelun osatekijöinä.

Taidot

Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liiketoimintasuunnitelmia joiltakin osin.
Osaa rakentaa sen avulla vuosisuunnitelman ja toteuttaa sen.

Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liiketoimintasuunnitelmia.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida rakentaa sen avulla vuosisuunnitelman.

Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liiketoimintasuunnitelmia  erinomaisesti.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida rakentaa sen avulla vuosisuunnitelman erinomaisesti.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.

Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn. Hyvä kyky toimia itsenäisesti.
Innovatiivisuus, positiivinen asenne + aikataulujen noudattaminen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Projektityö 100 %

Countdown