Olet täällä

Innovatiivisuus valmennustoiminnassa

Innovatiivisuus valmennustoiminnassa

Tunnus: TKI2SV002

Laajuus: 5 OP

Ajoitus: Lukukaudet 1-4

Kieli: Suomi

Opintojakson taso: Kaikille yhteiset opinnot  

Opintojakson tyyppi: Pakollinen

 

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy omalla toiminnallaan kehittämään omaa työyhteisöään ja toimii työelämän kehittäjänä vaativissa valmentajatehtävissä. Hän pystyy tietoperusteiseen edelläkävijyyteen omassa valmennustoiminnassaan ja osoittaa kokeilunhaluista, luovaa ja rohkeaa työotetta valmennuksellisissa ja valmennuksen toimintaympäristöön liittyvissä ratkaisuissa. Opiskelija osoittaa tilannekohtaista ratkaisukykyä ja hänen valmennusmenetelmänsä ovat toimivia ja innovatiivisia. Opiskelija ymmärtää innovaatiotoiminnan peruskäsitteistöä ja innovaatioympäristön merkityksen organisaation kehittämisessä ja osaa soveltaa innovaatiotyökaluja oman työyhteisönsä tarpeisiin.

 

Sisältö:

-     Innovaatiotoiminnan ja innovaatiojärjestelmien perusteet

-     Tietoperusteinen edelläkävijyys

-     Luovuus ja innovaatiotoiminta valmennustyössä

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin: Ei edeltäviä opintoja.

 

Arviointi: Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Arvosana 1

Käyttää erilaisia valmennuksellisia ratkaisuja oman lajinsa valmennustoiminnassa ja tunnistaa valmennusympäristönsä kehittämistarpeet.

Arvosana 3

Tekee tilannekohtaisia ratkaisuja valmennustilanteissaan ja muussa työssään. Käyttää uusia valmennuksellisia ratkaisuja oman lajinsa valmennustoiminnassa ja kehittää omaa valmennusympäristöään.

Arvosana 5

Tekee luovia ja tilannekohtaisia ratkaisuja valmennustilanteissaan ja muussa työssään. Kehittää ja käyttää tietoperusteisesti paljon uusia valmennuksellisia ratkaisuja oman lajinsa valmennustoiminnassa ja kehittää järjestelmällisesti omaa valmennusympäristöään.

 

Työelämäyhteydet: Opiskelija tekee yhteistyötä oman työnantajansa, paikallisten yhteistyökumppaniensa ja valtakunnallisten liikuntajärjestöjen kanssa.

 

Kansainvälisyys: Opintojen aikana opiskelija tekee yhteistyötä kansainvälisten urheilujärjestöjen ja oman toimialueensa kansainvälisten toimijoiden kanssa.

 

Oppimistavat: Tämän opintojakson osaamistavoitteet saavutetaan pääsääntöisesti omassa työssä oppimalla ja työelämäprojekteihin tai muihin projekteihin osallistumalla. Muut alla olevat oppimistavat täsmentyvät opintojen edetessä:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena TAI
b. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) TAI
c. Verkkototeutus.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.
 

Vastuuopettajat: Timo Vuorimaa ja Hanna Vuorimaa