Olet täällä

Tutkimusprosessi

Tutkimusprosessi
 • Tunnus: THE1TA001
 • Laajuus: 5 op (133 h)
 • Ajoitus: 7. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso:  ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi:  pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei edeltävyysvaatimuksia.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys tieteellisestä ajattelusta ja sen soveltamisesta tieteellisessä kirjoittamisessa, esimerkiksi opinnäytetyöprojektissa. Opintojaksolla opiskelija toteuttaa itsenäisesti pienen tutkimusprojektin. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet itsenäisesti toteutettavien tutkimusprosessien läpiviemiseen: opiskelija osaa muodostaa selkeän tutkimuskysymyksen, koota oleellisen teoriataustan, valita mielekkään aineistonkeruu- ja analysointimenetelmän, sekä tehdä asianmukaisen analyysin ja johtopäätökset. Opiskelija myös ymmärtää tutkimusraportin jäsentelyn merkityksen ja raportin eri osien sisällölliset tavoitteet.
Opintojakso antaa valmiuksia opinnäytetyön tekemiseen ja mahdollisiin jatko-opintoihin.

Sisältö

Annetun kirjallisuuden kautta opiskelija perehtyy tutkimusprosessiin ja tekee laajan tutkimustyyppisen harjoitustyön. Opiskelija paneutuu harjoitustyössään yhteen tietotekniikan aihealueeseen, tekee aiheesta aihe-ehdotuksen ja tutkimussuunnitelman, toteuttaa tutkimuksen ja kirjoittaa tutkimusraportin (10 - 15 sivua). Opiskelija hankkii aiheeseen liittyvän lähdeaineiston ja laatii tutkimuksen teoriataustan. Lähdeaineiston tulee olla tieteelliset kriteerit täyttävää, osin englanninkielistä. Keskeiset tehtävät:

 • Aihe-ehdotus, sisältäen aiheen perusteluineen ja rajauksineen, alustavan tutkimusmenetelmän ja alustavan listan käytetyistä lähteistä
 • Tentti Moodlessa
 • Tutkimussuunnitelma, sisältäen riittävän (lähteisiin perustuvan) teoriataustan ja valitun tutkimusmenetelmän esittelyn ja perustelut valinnalle
 • Tutkimusraportti, sisältäen johdannon, teoriataustan, menetelmäkuvauksen, tulokset ja johtopäätökset

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Luennot, itsenäinen työskentely ja palaute toteutuskohtaisen aikataulun mukaisesti.
 • Oppimisalustana käytetään Moodlea.
 • Oman oppimisen arviointi 1 h.

Työelämäyhteydet

Tutkimusten aiheet valitaan IT-alan aiheista.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään osittain englanninkielisiä lähteitä, ja opitaan kansainvälisesti tunnustetut tieteellisen tutkimisen periaatteet ja prosessi.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

AHOT - Vaadittu osaaminen

Korkea-asteen oppilaitoksessa suoritettu vastaava tieteellisen kirjoittamisen opintosuoritus (sisältäen IMRaD -rakennetta noudattavan tutkimusraportin kirjoittamisen) katsotaan riittäväksi suoritukseksi. Opiskelija osoittaa suorituksensa opintojakson alussa kurssiosan vastuuopettajalle.

Vastuuopettaja

Kinnunen Niina

Oppimateriaalit

 • Walliman, Nicholas. 2011. Research Methods: the basics. Routledge. New York.
 • HAAGA-HELIAn raportointiohje (kirjoittaminen ja raportin ulkoasu)
 • Hirsijärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. Helsinki, kustannusosakeyhtiö Tammi (tai uudempi)
 • Tutkimusaiheen kirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit

Arviointiperusteet

 • Tutkimussuunnitelma ¼
 • Tentti ¼
 • Tutkimusraportti ja vertaisarvioinnit ½
1-2 3-4 5

ymmärtää

 • selvityksen ja tutkimuksen eron sekä niiden merkityksen IT/IS alan kehittämiselle
 • kattavan lähdeaineiston merkityksen tutkimukselle
 • tutkijan roolin
 • tieteellisen ajattelun merkityksen IT/IS alalle, ja laajemminkin

ymmärtää

 • IT/IS alan tutkimusta ja tutkimusperinnettä
 • tyypillisen tutkimuksen ja tutkimussuunnitelman esitystavan
 • tieteellisen kirjoittamisen kriteerit ja tutkimuksen eettiset säännöt

 

 

osaa

 • valita, rajata ja perustella tutkittavan aiheen
 • suunnitella ja toteuttaa tutkimuksen
 • noudattaa annettuja ohjeita ja kirjoittaa kaikki oleelliset osat sisältävän tutkimusraportin
 • valita aiheeseen sopivia lähteitä sekä välttää plagiointia ja referoivaa kirjoitusasua

osaa

 • jäsentää tutkimusraportin mielekkäästi siten että kullakin raportin osalla on oma selkeä roolinsa.
 • esittää ja asettaa konkreettisen tutkimustavoitteen sekä  tutkimuksella saavutetut tulokset ja hyödyt
 • valita menetelmän ja perustella valintansa tutkimusaiheen ja tutkimuskysymysten kautta
 • lähteiden käytön ja viittauskäytännön
 • antaa rakentavaa vertaispalautetta ja tutkimussuunnitelmille ja tutkimusraporteille

osaa

 • valita ja käyttää tekstissään useita tieteellisen kriteeristön täyttäviä lähteitä ja viitata niihin konvention mukaisesti
 • tuoda teoriataustassa esiin lähteiden välisen vuoropuhelun

 • laatia tutkimusraporttiinsa mielekkään ja tasapainoisen sisällön: teoria ja valitut menetelmät palvelevat analyysia ja johtopäätöksiä.