Olet täällä

It-ruotsin jatkokurssi

It-ruotsin jatkokurssi
 • Tunnus: SWE8TN001
 • Laajuus: 2 op (54 h)
 • Ajoitus: Touko-kesäkuu
 • Kieli: ruotsi / suomi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vapaavalintainen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Edeltävyysehtona Winhassa vähintään arvosana 2 kirjallisesta osuudesta opintojaksolla COM1TN011A&B Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä, svenska (uusi ops) TAI SWE1TN001A&B IT-svenska (vanha ops).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on aktivoinut ja parantanut kirjallista ilmaisuaan ruotsin kielellä.
 • osaa viestiä kirjallisesti oman alansa perustilanteissa ruotsin kielellä.
 • kiinnostuu seuraamaan ruotsinkielistä kulttuuritarjontaa kielitaitonsa edelleen kehittämiseksi.

Sisältö

 • Edellisellä opintojaksolla opitun aineksen syventäminen ja monipuolistaminen.
 • Kirjallisen ilmaisun parantaminen.
 • Omien työelämäkokemusten reflektointi, pohjoismaiseen työelämäviestintään sekä Ruotsiin ja ruotsalaisuuteen liittyvät aiheet.

Oppimateriaali

Moodlessa oleva materiaali.

Työelämä- ja yritysyhteistyö

Työelämään liittyvät aiheet.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Virtuaalinen opintojakso, joka sisältää itsenäistä työskentelyä sovitun aikataulun mukaisesti. Opettajan rooli on valmentava.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käsitellään Ruotsiin ja ruotsalaisuuteen liittyviä aiheita.

Arviointiperusteet

Opintojakso suoritetaan kirjallisilla oppimistehtävillä.

Osaamistavoitteiden mukaista osaamista arvioidaan seuraavin kriteerein: sujuvuus, rakenteellinen ja sanastollinen monipuolisuus, oikeakielisyys, uskallus ja halu käyttää ruotsin kieltä.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Arvosana 1 (hyväksytty) Arvosana 3 (hyvä) Arvosana 5 (erinomainen)
Tekstin ymmärtäminen edellyttää apuvälineitä. Rakenteissa ja sanastossa on runsaasti aukkoja, minkä vuoksi tuotettu teksti on vaikeaa ymmärtää. Ymmärtää keskeisen sisällön sekä yleisluontoisia aiheita että omaa alaa koskevista teksteistä. Kirjalliset tuotokset ovat ymmärrettäviä. Sekä alakohtainen että yleissanasto on melko laaja. Rakenteissa on osittain puutteita. Ymmärtää vaivatta sekä yleisluontoisia aiheita että omaa alaa käsitteleviä tekstejä. Pystyy itse tuottamaan rakenteellisesti ja sanastollisesti monipuolista, melko virheetöntä tekstiä, joissa satunnaiset rakennevirheet eivät häiritse lukemista. Osaa käyttää alan keskeistä terminologiaa oikein.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Näyttö

Ei näyttömenettelyä.

Vastuuopettaja

Maarit Ohinen-Salvén