Olet täällä

Repetera svenska

Repetera svenska

Tunnus:  SWE8LZ004
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli:  ruotsi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi:  pakollinen*)

*) Uusille opiskelijoille järjestetään tasotesti (SWE1LH001), jonka perusteella voi saada vapautuksen opintojaksosta.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Hyväksytysti suoritettu opintojakso Ruotsin kielen perusteita SWE8LZ003.

Oppimistavoitteet

Opiskelijan ruotsin kielen taitoa parannetaan seuraavilla osa-alueilla:

  • keskeiset rakenteet
  • sanavarasto (aktivoiminen ja laajentaminen)
  • tekstin ymmärtäminen
  • puhutun arkikielen ymmärtäminen
  • itsenäisen tekstin tuottaminen
  • uskallus ja halu käyttää kieltä

Sisältö

  • Rakenteiden kertaus
  • Sanaston laajentaminen
  • Tekstin  ja puheen tuottaminen

Työelämäyhteydet

Työelämään liittyviä tehtäviä

Opetus ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 16 h
Itsenäinen työskentely 64 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Lähitunneilla harjaannutetaan oikeakielisyyttä sekä harjoitellaan suullista kieltä pareittain ja pienryhmissä. Kirjalliset tehtävät suoritetaan mm. verkossa ja prosessikirjoituksena, jossa hiotaan oikeakielisyyttä.

Vastuuopettaja(t)

Ria Heiska
Leena Puotiniemi

Oppimateriaalit

Hanska-Aare S., Keränen M.,  Lehtoviita K., Pirttilä M.. 2014. Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor. Edita. Helsinki
Tunnilla jaettavat harjoitukset
Verkkomateriaali

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää hyväksyttyjä etätehtäviä, hyväksyttyä arvosanaa kokeista sekä aktiivista osallistumista. Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown