Olet täällä

Affärsvenska 1

Affärsvenska 1

Tunnus: SWE1LZ001A
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: ruotsi
Taso: perusopinnot
Tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Hyväksytty suoritus: Ruotsin tasokoe tai Ruotsin kielen perusteita (SWE8LZ003) sekä Repetera svenska (SWE8LZ004)  tai HELIn opintojakso Träna strukturer SWE8LH001.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa viestiä kohteliaasti ja tehokkaasti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa
  • osaa kertoa yrityksestä ja tuotteesta/palvelusta
  • pystyy hyödyntämään myyntiä käsitteleviä helpohkoja tekstejä
  • haluaa käyttää kielitaitoaan ja kehittää sitä edelleen.

Sisältö

  • Itsestä, opiskelusta, työstä ja yrityksestä kertominen
  • Asiakaskontaktin luominen kirjallisesti ja suullisesti
  • Päivittäistä viestintää työpaikalla
  • Herätteitä kielialueen kulttuuriin
  • Oikeakielisyystehtäviä

Työelämäyhteydet

Opiskelijoiden työelämäkokemuksia pohtivia tehtäviä
Yritysvierailu

Opetus ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Kirjalliset tehtävät suoritetaan mm. prosessikirjoituksena, jossa hiotaan oikeakielisyyttä.
Lähitunneilla harjoitellaan suullista kieltä pareittain ja pienryhmissä. Asiatietoa työstetään keskustelemalla.
Syventävää tietoa opiskelijat hakevat Internetistä, ruotsinkielisistä päivä- ja ammattilehdistä.

Vastuuopettaja(t)

Antti Oksanen

Oppimateriaalit

Hanska-Aare, S.; Keränen, M.;  Lehtoviita, K.; Pirttilä, M. 2014. Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor. Edita. Helsinki
Ajankohtaisia sekä linjakohtaisia lehtiartikkeleita ja tv-ohjelmia, verkkomateriaalia

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % tavoitteesta) 3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot      
Taidot

 

Opiskelija osoittaa tyydyttävää kielitaitoa yksinkertaisissa kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä.

Opiskelija osoittaa melko hyvää kielitaitoa kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä. Opiskelijalla on valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn sekä valmiuksia kehittää ja soveltaa tietojaan ja taitojaan tavallisissa työtilanteissa. Opiskelija osoittaa erittäin hyvää kielitaitoa kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn sekä kehittymään ja soveltamaan tietojaan ja taitojaan työtilanteissa.
Pätevyys Työelämän peruskielitaito (A2.1) Hyvä työelämän peruskielitaito (B1.2) Hyvä työelämän peruskielitaito (B1.2)

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen kielitaito: tentti (70 %), etätehtävät ja tuntiaktiivisuus (30 %)

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Opintojakson suorittaminen edellyttää kokeiden ja etätehtävien hyväksyttyä suoritusta sekä aktiivista osallistumista opintojaksolle.

 

Countdown