Olet täällä

Svenska för arbetslivet

Svenska för arbetslivet

Tunnus:SWE1LH002A (kirjallinen osio 4 op), SWE1LH002B (suullinen osio 2 op)
Molempiin osioihin ilmoittauduttava erikseen.
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 1. tai 2. lukukausi
Opetuskieli: ruotsi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti tasotestin tai Träna strukturer SWE8LH001-opintojakson.

Oppimistavoitteet

Opiskelija

  • selviytyy työelämän tavallisista tilanteista suullisesti ja kirjallisesti
  • tuntee talouselämän keskeistä sanastoa
  • pystyy hyödyntämään alan ruotsinkielisiä julkaisuja
  • tuntee pohjoismaista elinkeinoelämää ja kulttuuria
  • on kiinnostunut kehittämään edelleen kielellisiä valmiuksiaan voidakseen toimia pohjoismaisessa talouselämässä.

Opintojakson tavoite on saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen B1-tason osaaminen.

Sisältö

  • Työelämän päivittäinen suullinen ja kirjallinen viestintä
  • Yrittäjyys ja yritykset
  • Talouselämä pohjolassa - taustaa ja ajankohtaista

Opetus- ja oppimismenetelmät

Itsenäinen työskentely 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h
Lähiopetus 96 h
Suullisia ja kirjallisia harjoituksia
Ryhmäkeskusteluja
Esityksiä
Opintokäynti tai vieraileva luennoitsija ryhmän kiinnostuksen mukaisesti

Opintojakso toteutetaan myös osittain virtuaalisena.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankittu osaaminen ja vastaavat taidot on mahdollista osoittaa näyttökokeella, joka koostuu portfoliosta ja suullisesta osiosta. Hyväksytyn portfolion suorittaneet voivat osallistua suulliseen osioon.
Lisätietoa AHOTista: Mynet -> opiskelu->AHOT

Vastuuopettaja(t)

Ria Heiska
Leena Puotiniemi
Antti Oksanen

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa
Ajankohtaista aineistoa lehdistä sekä verkosta

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Kirjalliset ja suulliset tehtävät, koe/kokeet sekä  jatkuva näyttö oppitunneilla ovat tyydyttävällä tasolla.

Kirjalliset ja suulliset tehtävät, koe/kokeet  sekä  jatkuva näyttö oppitunneilla ovat hyvällä tasolla. Opiskelija pystyy suoriutumaan oppimistehtävistä suurelta osin itsenäisesti.

Kirjalliset ja suulliset tehtävät, koe/kokeet sekä  jatkuva näyttö oppitunneilla ovat erinomaisella tasolla. Opiskelija pystyy suoriutumaan oppimistehtävistä itsenäisesti.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen osio (A): tentit 60 %, oppimistehtävät ja muu näyttö 40 %
Suullinen osio (B): keskustelun opettaja 50 %, vastuuopettaja 50 %
Hyväksytty opintojakso edellyttää hyväksyttyjä kokeita ja hyväksyttyjä oppimistehtäviä sekä aktiivista osallistumista.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown