Olet täällä

Vaatimusmääritys ja vaatimuslähtöinen testaus

Vaatimusmääritys ja vaatimuslähtöinen testaus

Tunnus: SWD8TN001
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Opetuskieli: suomi ja englanti
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa rajatun liiketoiminnan kohteen ja sen intressiryhmien tavoitteista vaatimukset ICT-ratkaisulle: sovellus ta/tai palvelu. Opiskelija osaa analysoida kehitettävän toiminnan vaatimukset ja täsmentää sekä mallintaa vaatimukset käsittelysääntöineen. Hän osaa laatia kattavat testitapaukset jäljitettävän testauksen suunnittelemiseksi ja osoittaa vaatimusten ja testitapausten kelpoisuuden.

Kurssin oppimistavoitteet saavutetaan harjoitusten ja ryhmätöiden avulla.

Sisältö
Kurssikokonaisuuden lähtökohtana on nimetyn ja alustavasti kuvatun liiketoiminnan vaatimusten määritys ja testitapausten löytäminen.

Kurssin keskeiset osa-alueet:

  • vaatimusmääritys prosessina: vaiheet, tehtävät ja menetelmät
  • vaatimusten analysointi, priorisointi ja täsmentäminen
  • digitaalisen ratkaisun vaatimusten mallintaminen ja kuvaamisen käytännöt
  • vaatimusmäärityksen laatuluokitus ja vaatimusmäärityksen laadun merkitys eri tahoille
  • hyväksyttyjen vaatimusten kattavan testausaineiston ja testitapausten laatiminen
  • vaatimuslähtöisen testauksen jäljitettävyyden ja kattavuuden osoittaminen.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei sidonnaisuuksia.

Arviointi
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1
Tunnistaa business casen ja sen laajuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä sidosryhmiä. Hahmottaa ICT-ratkaisulle löytyviä vaatimuksia ja johtaa vaatimuksille testitapauksia tietäen, mikä on vaatimus ja testitapaus.

Arvosana 3
Tunnistaa ja osaa mallintaa eri sidosryhmät ja niiden tarvitsemia palveluita. Osaa jäsentää, priorisoida ja täsmentää hyväksyttyjä vaatimuksia sekä laatia niiden käsittelyyn liittyviä testitapauksia ohjelmistoratkaisulle.

Arvosana 5
Osaa analysoida business casen ja sille arvoa tuottavia palveluita tietotarpeineen ja käsittelyrutiineineen. Osaa laatia kattavan testiaineiston, joka on jäljitettävissä vaatimuksiin. Osoittaa aloitekykyä vaatimusmäärityksen käytäntöjen parantamiseksi yhteisössä ja liiketoimintaa palvelevien sovellusten vaatimusten ja testitapausten löytämiseksi.

Työelämäyhteydet
Vaatimusmääritys tehdään joukkoistettavalle liiketoimintamallille, jota tarkastellaan niin toimeksiantavan yrityksen kuin palvelun käyttäjien näkökulmasta. Opintojaksolla tutustutaan vierailuluennolla yhden yrityksen vaatimusmäärityskäytäntöön.

Kansainvälisyys
Vaatimusmäärityksessä käytettävät mallit pohjautuvat kansainvälisen yhteisön käytäntöihin ja ICT-alan standardeihin.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät, osin verkkototeutuksena TAI
b. Työnantajan todentama vaatimusmääritykseen osallistuminen ja työnantajan vaatimusmäärityskäytännön esittely (ahotointi) TAI
c. Kirjatentti ja laaja oppimistehtävä.

Opintojaksoon kuuluu oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Hanna Närvänen ja Anne Valsta