Olet täällä

Ohjelmistoprojekti II

Ohjelmistoprojekti II

Tunnus: SWD4TN024
Laajuus: 10 op (270 h)
Ajoitus: 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: Profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää asiakkaan ongelman ratkaisemiseen tarvittavia ohjelmistokehittäjän taitoja. Hän kykenee ymmärtämään ja kuvaamaan asiakkaan tarpeita ja ehdottamaan niihin soveltuvia ohjelmistoratkaisuja. Hän osaa itsenäisesti lisätä osaamistaan aiemmin tuntemattomista teknologioista. Hän oppii arvioimaan ja valitsemaan avoimen maailman ongelmanratkaisuun soveltuvia teknologioita ja menetelmiä. Hän kykenee ottamaan pääasiallisen toteutusvastuun jostakin toteutettavan ratkaisun osa-alueesta. Hän osaa jakaa hankkimaansa osaamista muille tiiminsä jäsenille. Opiskelija osaa tiimin jäsenenä toteuttaa tuotantokelpoisen ohjelmistoratkaisun asiakkaan ongelmaan.

Sisältö

Opintojaksolla aito yritys toimii asiakkaana ja tilaa ohjelmiston oikeaan tarpeeseen. Opiskelijat

  1. tutustuvat asiakkaan tarpeeseen.
  2. määrittelevät ja suunnittelevat ratkaisun.
  3. sopivat asiakkaan kanssa käytettävät teknologiat, jotka soveltuvat asiakkaan ongelman ratkaisuun parhaiten ryhmän osaaminen huomioiden.
  4. toteuttavat ja esittelevät asiakkaalle tuotantokelpoisia ratkaisuversioita.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ohjelmistokehityksen teknologioita-kurssi toimii tämän kurssin teknisenä tukikurssina. Siellä opetellaan ja syvennetään tässä projektissa tarvittavia tekniikoita.

Arviointi

Kurssin arviointi perustuu ryhmätyöskentelyyn, ryhmän lopullisen tuloksen tarkoituksenmukaiseen toimivuuteen sekä kurssin lopuksi yksilötyönä tehtävään esseeseen, jossa arvioidaan omaa ja ryhmän toimintaa.

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1

Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan vähän ja kuvaa loppuesseessä oman ja ryhmän toiminnan pinnallisesti. Ryhmän lopputulos ei täytä tarkoitustaan ja yhteistyö tilaajatahon kanssa oli heikkoa.

Arvosana 3

Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan aktiivisena ryhmän jäsenenä. Hän auttaa toteuttamisessa, muttei ota suurta vetovastuuta mistään aihealueesta. Loppuesseessä hän kuvaa oman ja ryhmän toiminnan hyvin, muttei osoita vielä syvällistä vertailu- tai analysointikykyä. Ryhmän lopputulos palvelee tarkoitusta osin ja yhteistyö tilaajatahon kanssa toimi kohtalaisesti.

Arvosana 5

Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan aktiivisesti. Hän ottaa vetovastuun yhdestä tai useammasta kokonaisuudesta. Hän osaa ehdottaa menetelmiä ja tekniikoita ryhmän käyttöön. Loppuesseessä hän analysoi omaa ja ryhmän toimintaan pohdiskelevasti ja kypsästi. Hän osaa analysoida mitä on tehty hyvin ja missä olisi voitu parantaa. Ryhmän lopputulos palvelee tarkoitusta erinomaisesti ja yhteistyö tilaajatahon kanssa toimi erinomaisesti ja aloitteellisesti.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään ohjelmistoprojekteja toimeksiantoina.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivätoteutuksena TAI
b. Työelämän ohjelmistoprojektiin osallistuminen TAI
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen) TAI
d. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen.

Vastuuopettajat

Juha Hinkula
Jukka Juslin
Ohto Rainio