Olet täällä

Softalaprojekti I

Softalaprojekti I
  • Tunnus: SWD4TN005
  • Laajuus: 9 op (243 h)
  • Ajoitus: 4. lukukausi
  • Kieli: suomi / englanti
  • Opintojakson taso: Ammattiopinnot
  • Opintojakson taso: Vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija osaa kehittää pienen relaatiotietokantaa käyttävän selainpohjaisen sovelluksen oliokielellä (esimerkiksi Java tai C#). Opiskelija tuntee ohjelmistokehityksen menetelmiä ja kuvaustapoja.

Java EE -opintojakso (SWD4TN004)  tulee suorittaa tämän opintojakson kanssa samaan aikaan tai olla aiemmin suoritettuna. Transaktion hallinta -opintojakson (SWD4TN002) suorittamista tämän opintojakson kanssa samaan aikaan tai aiemmin suorittamista suositellaan.

Oppimistavoitteet

Softalaprojekti I:n suoritettuaan opiskelija taitaa vaatimusmäärityksen eri vaiheissa käytettäviä menetelmiä. Hän osaa määrittää vaatimukset, laatia testitapaukset ja suorittaa testauksen Softalan tarjoamalle keissille. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet osallistua ohjelmistoprojekteihin erilaisissa kehittämisen tehtävissä ja rooleissa. Opiskelija ymmärtää ohjelmiston tilaajan liiketoimintatarpeita ja osaa määrittää ohjelmistovaatimukset sekä kehittää niitä vastaavan ratkaisun prototyypin Java EE ympäristöön.

Sisältö

Opintojaksolla tehtävä kehittämistyö toteutetaan osin projektina, jonka lopputuloksena syntyy sovelluksesta prototyyppi. Sovelluksen prototyyppi voi koostua useasta toisiinsa kytkettävästä osasta.

Kehittämistyöllä on aina tilaaja – sisäinen tai ulkopuolinen asiakas, jonka toimintaa on tarkoitus parantaa. Opintojaksolla tilaajana on pääsääntöisesti Softala eli kehittämisen kohteena on ohjelmistokehittäjien oma työympäristö ja sen välineet. Ensimmäisiä kehittämisen kohteita eli Softalan tarpeita ovat esim. sidosryhmille suunnattu sivusto, projekti- ja osaamissalkun hallinta sekä käyttäjänhallinta. Kehittämiseen liittyvien vaatimusten ja testitapausten löytämisessä käytetään sopivaksi havaittuja menetelmiä ja välineitä sekä varmistutaan, että tilaajan tarpeet täyttävät vaatimukset toteutuvat tulevissa ratkaisuissa.

Projektille laaditaan suunnitelma ja projekti käynnistetään, kun sen projektisuunnitelma on hyväksytty. Projektin edistymistä seurataan. Projekti päätetään, kun sen tulostavoite on saavutettu. Projektin tuloksena oleva toimiva sovelluksen prototyyppi on jatkokehitettävissä Softalan puitteissa. Sovelluksella, jota prototyyppi edustaa, on useita yhtäaikaisia käyttäjiä eri toimijarooleissa. Ratkaisun käytettävyys ja graafinen käyttöliittymä suunnitellaan. Ratkaisun suunnittelu dokumentoidaan. Toteutettava prototyyppi noudattaa MVC -mallia ja voi käyttää valittua sovelluskehystä.

Työelämäyhteydet

Mahdolliset vierailevat luennoijat.

Kansainvälisyys

SWEBOK, Software Engineering Book of Knowledge
PMBOK, Project Management Book of Knowledge

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opitun ja opittavan soveltaminen asiakasprojekteissa.

Roolipohjaisessa lähestymisessä projektin jäsenet pohtivat erilaisia ohjelmistokehityksen osa-alueita. Opiskelijalla on kaksi roolia: suorittava ja ohjaava. Rooleja ovat esimerkiksi: scrummasteri, tiimin vetäjä tai projektipäällikkö vastuunkantajana, tietokanta-, ohjelmisto-, Java-, käytettävyys- ja testausasiantuntija, innovoija, arkkitehti, suunnittelija ja tukipalveluista vastaava. Roolin valinnalla opiskelija voi vaikuttaa tehtäviin ja osallistumiseen projektin toteutuksessa.

Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opiskelija kirjoittaa raportin työkokemuksesta, jossa on osoitettu oppimistavoitteita ja opintojakson sisältöä vastaavat taidot. Työkokemuksen tulee sisältää työskentelyä vaatimusten määrittelyyn ja testaamiseen liittyvissä tehtävissä sekä sovellusten toteuttamisessa. Työkokemuksen tulee olla tietoteknisistä projekteista, joihin on osallistunut useita henkilöitä erilaisissa rooleissa. Raportissa kuvataan opiskelijan oma rooli ja toiminta projekteissa, sekä ainakin yhden, toisessa roolissa osallistuneen henkilön rooli ja toiminta projektissa. Toisen henkilön näkemyksen voi esittää haastatteluna. Arvosana määräytyy tenttituloksen perusteella.

Vastuuopettajat

Altti Lagstedt, Pasila

Hanna Närvänen, Pasila

Anne Valsta, Pasila

Oppimateriaali

Opintojakson Moodle-sivusto.

Arviointiperusteet

Opintojakson suoritus arvioidaan arvosanalla 0 - 5.

Täsmennetyt ja tilaajan tarpeet täyttävät vaatimukset testitapauksineen 20 %
Projektin hallinta 20 %
Sovelluksen protyyppi ja sen ylläpidettävyys 20 %
Tentti 40 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.