Olet täällä

Mobiiliohjelmointi

Mobiiliohjelmointi

Tunnus: SWD4TA021
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 3. lukukausi (1.ja 2. periodi)
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Osaamistavoitteet ja arviointi
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa toteuttaa mobiilisovelluksen kurssilla annetuilla välineillä
  • osaa hyödyntää laitetason ominaisuuksia (kamera, paikannus, asentotunnistus) mobiilisovelluksen toteuttamisessa
  • ymmärtää mobiilisovelluksen jakeluprosessin

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5.

Arvosana 1
Opiskelija tuntee mobiiliohjelmoinnin perustekniikat. Opiskelija osaa ohjauksen avulla toteuttaa yksinkertaisen mobiilisovelluksen.

Arvosana 3
Opiskelija hallitsee mobiilisovelluksen toteuttamisen perustekniikat. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa mobiilisovelluksen.

Arvosana 5
Opiskelija hallitsee mobiilisovelluksen toteuttamisen ammattimaisesti. Opiskelija osaa toteuttaa toiminnallisesti monipuolisen mobiilisovelluksen. Opiskelija osaa itsenäisesti hakea tietoa ja hyödyntää sitä. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Edellytetään Orientaatio digitaalisiin palveluihin, Orientaatio ohjelmistotuotantoon ja Ohjelmointi opintojaksojen suorittamista ennen kurssia.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla on mahdollisuus toteuttaa pieniä projekteja.

Kansainvälisyys
Opintojaksolla käytetään alan kansainvälistä aineistoa (sekä lähdemateriaalia että ohjelmistoja).

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja itsenäinen työskentely sekä tehtävät ja harjoitustyö
b. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja
Sirpa Marttila