Olet täällä

Ohjelmointi (Java)

Ohjelmointi (Java)

Tunnus: SWD1TN002
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Opetuskieli: suomi tai englanti
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: -
 

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa toteuttaa Javalla pienen tietokantaa käyttävän verkkosovelluksen.

Sisältö
Opintojaksolla syvennetään ohjelmoinnin perusosaamista ja tutustutaan Java-kielen käyttöön palvelinohjelmoinnissa.

- Java-kielen perusrakenne
- olio-ohjelmoinnin perusteet
- listan käsittely
- poikkeusten käsittely
- palvelinpään ohjelman laatiminen
- tiedon hakeminen tietokannasta verkkosivulle
- tiedon tallettaminen verkkosivulta turvallisesti tietokantaan

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opiskelija on suorittanut opintojakson Orientaatio ohjelmistotuotantoon (SWD1TN001) tai hänellä on vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointi
Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Taso 1-2

Taso 3-4

Taso 5

 • ymmärtää olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet
 • ymmärtää poikkeustenkäsittelyn merkityksen ohjelmassa
 • ymmärtää, mihin listoja käytetään
 • osaa tehdä yksinkertaisen palvelinpään ohjelman
 • osaa tehdä tietokantahaun Java-ohjelmasta
 • osaa määrittää ja käyttää luokkia ja olioita
 • osaa laatia ohjelman, jossa poikkeuksia käsitellään
 • osaa käyttää listoja ohjelmissa
 • osaa tehdä tietokantaan talletuksen Java-ohjelmasta tietoturvallisesti
 • hahmottaa tehdyn sovelluksen ja sen ajoympäristön perusrakenteet
 • osaa soveltaa oppimaansa luovasti
 • osaa hankkia itse uutta tietoa
 • osaa kuvata tekemänsä sovelluksen suullisesti ja kirjallisesti

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla voidaan tehdä pieni verkkosovellus toimeksiannosta.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena TAI
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen TAI
c. Omassa työssä oppiminen (työssä tehdyn opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja
Jukka Juslin