Olet täällä

Ohjelmointi (Java)

Ohjelmointi (Java)

Tunnus: SWD1TA002
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Opetuskieli: suomi tai englanti
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: -
 

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa toteuttaa Javalla pienen tietokantaa käyttävän verkkosovelluksen.

Sisältö
Opintojaksolla syvennetään ohjelmoinnin perusosaamista ja tutustutaan Java-kielen käyttöön palvelinohjelmoinnissa.

- Java-kielen perusrakenne
- olio-ohjelmoinnin perusteet
- listan käsittely
- poikkeusten käsittely
- palvelinpään ohjelman laatiminen
- tiedon hakeminen tietokannasta verkkosivulle
- tiedon tallettaminen verkkosivulta turvallisesti tietokantaan

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opiskelija on suorittanut opintojakson Orientaatio ohjelmistotuotantoon (SWD1TN001) tai hänellä on vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointi
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Taso 1-2

Taso 3-4

Taso 5

 • ymmärtää olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet
 • ymmärtää poikkeustenkäsittelyn merkityksen ohjelmassa
 • ymmärtää, mihin listoja käytetään
 • osaa tehdä yksinkertaisen palvelinpään ohjelman
 • osaa tehdä tietokantahaun Java-ohjelmasta
 • osaa määrittää ja käyttää luokkia ja olioita
 • osaa laatia ohjelman, jossa poikkeuksia käsitellään
 • osaa käyttää listoja ohjelmissa
 • osaa tehdä tietokantaan talletuksen Java-ohjelmasta tietoturvallisesti
 • hahmottaa tehdyn sovelluksen ja sen ajoympäristön perusrakenteet
 • osaa soveltaa oppimaansa luovasti
 • osaa hankkia itse uutta tietoa
 • osaa kuvata tekemänsä sovelluksen suullisesti ja kirjallisesti
 

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla voidaan tehdä pieni verkkosovellus toimeksiannosta.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena TAI
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen TAI
c. Omassa työssä oppiminen (työssä tehdyn opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja
Jukka Juslin