Olet täällä

Espanjan perusteet 2

Espanjan perusteet 2

Tunnus: SPA8LH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. - 6. lukukausi
Opetuskieli: suomi/espanja
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Espanjan alkeet 1 -opintojakson tai hänellä on vastaavat tiedot espanjan kielestä.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason A1.
Opiskelijalla on valmius suoriutua jokapäiväisistä työ- ja arkielämän yksinkertaisista kielenkäyttötilanteista. Hän ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin työ- ja arkipäivän tilanteisiin. Hän pystyy myös käyttämään espanjaa työmatkalla.

Sisältö

 • Peruskieliopin rakenteita ja kulttuuriin tutustumista
 • Tavallisimmat kielenkäyttötilanteet:
  • Matkustustilanteet (mm. junalipun osto ja majoittuminen)
  • Säästä puhuminen
  • Päivittäisistä rutiineista kertominen
  • Ravintolassa syöminen
  • Vaateostosten tekeminen
  • Menneisyydestä kertominen

Työelämäyhteydet

Käytetään mahdollisimman paljon autenttista ja tulevia työelämän kommunikaatiotilanteita tukevaa  materiaalia.

Kansainvälisyys

Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon ja kotikansainvälistymiseen. Informoidaan opiskelijoita ajankohtaisista kv-tapahtumista.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Riippuen toteutustavasta, esim.
Lähiopetus ja tentit 48 h 
Itsenäinen työskentely 32 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Kurssia ei voi suorittaa ahotoimalla.

Vastuuopettajat

Alicia Jauregui-Renaud
Pia Mattila

Oppimateriaalit

Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki 2012. Español Uno. 13., uudistettu painos. Finn Lectura.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Kurssin perussanaston, sanontojen ja kieliopin perusrakenteiden hallinta sekä selviäminen espanjan kielellä erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa.

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Opiskelija kykenee joskus ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja / tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija tunnistaa yksinkertaisia rakenteita ja usein käytettyjä ilmauksia erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opiskelija kykenee usein ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin.

Opiskelija kykenee ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat yksinkertaisten rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvällä tasolla. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin, yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentit ja kirjalliset oppimistehtävät 50 % ja suullinen osuus ja aktiivinen läsnäolo 50 %.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown