Olet täällä

Liikunta-alan työelämätaidot 15 op

Liikunta-alan työelämätaidot 15 op

Liikunta-alan työelämätaidot 1 (10 op) OPS 2016

1

3

5

Ammatillinen kasvu

LC 1 & LC 2

Opiskelija pohtii omia vahvuuksiaan ja ammatillista kehittymistään jäsentäen, reflektoiden ja dokumentoiden osaamistaan opinto-ohjaajan tukemana.

Opiskelijan ammatillisen kehittymisen jäsentäminen ja reflektointi kohdistuu oppimisen kannalta oleellisiin asioihin.

 

Opiskelija käyttää aktiivisesti tukenaan eri tahoja ammatillisen osaamisensa kehittämiseksi (asiantuntijat, työelämä ja opettajat).

Ryhmäyttäminen ja ryhmäytyminen

LC 1 Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ryhmäytymisprosessin omalle ryhmälleen.

 

Opiskelijat pystyvät hyödyntämään myös muiden ryhmien suunnitelmia, teoriatietoa sekä palautetta oman ryhmäytymisprosessinsa kehittämisessä.

 

Opiskelijat hyödyntävät joitakin ryhmäytymisteorioita sekä asiantuntijoita ryhmäytymisprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Kirjallinen viestintä

KIHU minor

Tuotetut tekstit on asiallisesti tehty ja ne ovat ymmärrettävää suomen kieltä.

Opiskelija dokumentoi tekemiään asioita sekä oppimistaan ymmärrettävästi ja säännöllisesti projektin aikana.

Opiskelija käyttää tukenaan lähteitä.

 

Opiskelijan viestit tavoittavat kohderyhmän ja teksteissä huomioidaan vastaanottaja.

Opiskelijan dokumentaatio projektissa on huolellista ja loogista.

Opiskelija käyttää asiayhteyteen sopivia lähteitä.

 

Opiskelija vakuuttaa teksteillään kohderyhmän. Tekstit ovat ammattimaisia, virheettömiä ja ulkoasultaan viimeisteltyjä.

Opiskelijan dokumentoimat asiat on perusteltu uskottavasti lähteillä tai muilla argumenteilla.

Opiskelija hyödyntää aktiivisesti ja oma-aloitteisesti lähteitä oman oppimisensa edistämiseksi.

Vuorovaikutustaidot

KUNTE minor

Opiskelija toimii vuorovaikutustilanteissa asioita edistävällä tavalla.

Opiskelija osallistuu ryhmätyöskentelyyn ja hoitaa vastuullaan olevan viestinnän.

 

Opiskelija ilmaisee asiansa rakentavasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Opiskelija on aktiivinen vuorovaikutustilanteissa ja vie keskustelua eteenpäin asiaa edistäen.

 

Opiskelija pystyy tuomaan esille myös perusteltuja eriäviä mielipiteitä vakuuttavasti ja rakentavasti.

Opiskelija kuuntelee aktiivisesti muiden näkökulmia, tekee johtopäätöksiä ja yhteenvetoa sekä edistää keskustelua tavoitteen suunnassa.

Tietotekninen osaaminen

LIPA minor

 

Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perusohjelmia (esim. word, exel, power point) opinnoissaan.

Opiskelija osaa hyödyntää hallinnollisia ohjelmia (esim. winha) ja oppimisalustoja  (esim. moodle) oppimisensa ja ammatillisen kasvun tukena sekä hyödyntää sosiaalista mediaa, verkkoviestintää ja tietotekniikkaa oppimisessa ja tiedon välittämisessä (esim. google drive).

 

 

Englanti minorit

Opiskelija tulee ymmärretyksi ja selviytyy ennakoiduissa tilanteissa. Hän on omaksunut jonkin verran eri toimintaympäristöjen yleissanastoa.  Hän osaa lyhyesti esittää ja perustella mielipiteensä. Hän osaa pitää suppeahkoja puheita ja esityksiä sekä antaa lyhyesti palautetta. Äidinkielen rakenteet kuultavat läpi opiskelijan puheesta tai tekstistä. Lausuminen on haasteellista.

 

Opiskelija kommunikoi melko sujuvasti ja pärjää myös monissa ennakoimattomissa tilanteissa. Hän on omaksunut kohtalaisen paljon eri toimintaympäristöjen yleissanastoa. Opiskelija osaa esittää ja perustella mielipiteensä. Hän osaa pitää lyhyehköjä puheita ja esityksiä tilanteen ja kohderyhmän huomioon ottaen sekä osaa antaa palautetta. Äidinkielen rakenteet vaikuttavat toisinaan opiskelijan tekstiin tai puheeseen. Lausuminen on yleensä sujuvaa.

 

 

 

Opiskelija kommunikoi sujuvasti myös ennakoimattomissa tilanteissa. Hän on omaksunut erinomaisesti eri toiminta- ympäristöjen yleissanastoa. Opiskelija osaa esittää ja perustella mielipiteensä sujuvasti. Hän osaa pitää puheita ja esityksiä tilanteen ja kohderyhmän mukaan sovitetulla tyylillä sekä osaa antaa palautetta monipuolisesti. Äidinkielen vaikutusta ei juurikaan ole havaittavissa opiskelijan tekstissä tai puheessa. Lausuminen on erinomaista. 

 

 

Liikunta-alan työelämätaidot 2 (5 op)