Olet täällä

Liikunta-alan työelämätaidot 15 op

Liikunta-alan työelämätaidot 15 op

Liikunta-alan työelämätaidot 1 (10 op)

1

3

5

Ammatillinen kasvu

Opiskelija pohtii omia vahvuuksiaan ja ammatillista kehittymistään jäsentäen, reflektoiden ja dokumentoiden osaamistaan opinto-ohjaajan tukemana.

Opiskelijan ammatillisen kehittymisen jäsentäminen ja reflektointi kohdistuu oppimisen kannalta oleellisiin asioihin.

 

Opiskelija käyttää aktiivisesti tukenaan eri tahoja ammatillisen osaamisensa kehittämiseksi (asiantuntijat, työelämä ja opettajat).

Ryhmäyttäminen ja ryhmäytyminen

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ryhmäytymisprosessin omalle ryhmälleen.

 

Opiskelijat pystyvät hyödyntämään myös muiden ryhmien suunnitelmia, teoriatietoa sekä palautetta oman ryhmäytymisprosessinsa kehittämisessä.

 

Opiskelijat hyödyntävät joitakin ryhmäytymisteorioita sekä asiantuntijoita ryhmäytymisprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Kirjallinen viestintä

 

Tuotetut tekstit on asiallisesti tehty ja ne ovat ymmärrettävää suomen kieltä.

Opiskelija dokumentoi tekemiään asioita sekä oppimistaan ymmärrettävästi ja säännöllisesti projektin aikana.

Opiskelija käyttää tukenaan lähteitä.

 

Opiskelijan viestit tavoittavat kohderyhmän ja teksteissä huomioidaan vastaanottaja.

Opiskelijan dokumentaatio projektissa on huolellista ja loogista.

Opiskelija käyttää asiayhteyteen sopivia lähteitä.

 

Opiskelija vakuuttaa teksteillään kohderyhmän. Tekstit ovat ammattimaisia, virheettömiä ja ulkoasultaan viimeisteltyjä.

Opiskelijan dokumentoimat asiat on perusteltu uskottavasti lähteillä tai muilla argumenteilla.

Opiskelija hyödyntää aktiivisesti ja oma-aloitteisesti lähteitä oman oppimisensa edistämiseksi.

Vuorovaikutustaidot

 

Opiskelija toimii vuorovaikutustilanteissa asioita edistävällä tavalla.

Opiskelija osallistuu ryhmätyöskentelyyn ja hoitaa vastuullaan olevan viestinnän.

 

Opiskelija ilmaisee asiansa rakentavasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Opiskelija on aktiivinen vuorovaikutustilanteissa ja vie keskustelua eteenpäin asiaa edistäen.

 

Opiskelija pystyy tuomaan esille myös perusteltuja eriäviä mielipiteitä vakuuttavasti ja rakentavasti.

Opiskelija kuuntelee aktiivisesti muiden näkökulmia, tekee johtopäätöksiä ja yhteenvetoa sekä edistää keskustelua tavoitteen suunnassa.

Tietotekninen osaaminen

 

Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perusohjelmia (esim. word, exel, power point) opinnoissaan.

Opiskelija osaa hyödyntää hallinnollisia ohjelmia (esim. winha) ja oppimisalustoja  (esim. moodle) oppimisensa ja ammatillisen kasvun tukena sekä hyödyntää sosiaalista mediaa, verkkoviestintää ja tietotekniikkaa oppimisessa ja tiedon välittämisessä (esim. google drive).

 

 

Soveltava liikunta

Opiskelija ymmärtää ja osaa tarkastella kokonaisvaltaisesti erilaisuutta eri toimintaymäristöjen näkökulmasta niin ihmisissä kuin fyysisissä ympäristöissäkin.


 

 

 

Englanti

Opiskelija tulee ymmärretyksi ja selviytyy ennakoiduissa tilanteissa. Hän on omaksunut jonkin verran eri toimintaympäristöjen yleissanastoa.  Hän osaa lyhyesti esittää ja perustella mielipiteensä. Hän osaa pitää suppeahkoja puheita ja esityksiä sekä antaa lyhyesti palautetta. Äidinkielen rakenteet kuultavat läpi opiskelijan puheesta tai tekstistä. Lausuminen on haasteellista.

Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan ihmiset ja ymäristöt huomioiden.

 

 

 


 

 

 

Opiskelija kommunikoi melko sujuvasti ja pärjää myös monissa ennakoimattomissa tilanteissa. Hän on omaksunut kohtalaisen paljon eri toimintaympäristöjen yleissanastoa. Opiskelija osaa esittää ja perustella mielipiteensä. Hän osaa pitää lyhyehköjä puheita ja esityksiä tilanteen ja kohderyhmän huomioon ottaen sekä osaa antaa palautetta. Äidinkielen rakenteet vaikuttavat toisinaan opiskelijan tekstiin tai puheeseen. Lausuminen on yleensä sujuvaa.

 

Opiskelijan osaamisen soveltaminen on käyttäjälähtöistä ja tavoitteellista, mikä editää asioiden ja käytännön toimintojen kehittymistä.

 

 


 

Opiskelija kommunikoi sujuvasti myös ennakoimattomissa tilanteissa. Hän on omaksunut erinomaisesti eri toiminta- ympäristöjen yleissanastoa. Opiskelija osaa esittää ja perustella mielipiteensä sujuvasti. Hän osaa pitää puheita ja esityksiä tilanteen ja kohderyhmän mukaan sovitetulla tyylillä sekä osaa antaa palautetta monipuolisesti. Äidinkielen vaikutusta ei juurikaan ole havaittavissa opiskelijan tekstissä tai puheessa. Lausuminen on erinomaista. 

 

 

Liikunta-alan työelämätaidot 2 (5op)

1

3

5

Ammatillinen kasvu

Opiskelija tiedostaa alan työkentän työmahdollisuudet ja suuntaa opintovalintansa  uransa edistävällä tavalla. Opiskelijan ammatillisen kehittymisen (kokemuksien ja teorian) jäsentäminen ja reflektointi on dokumentoitua.

 

Ammatillisessa kehittymisessä hyödynnetään alan asiantuntijoita aktiivisesti ja kehittymisestä reflektoidaan ja dokumentoidaan säännöllisesti

Opiskelija verkostoituu aidosti uusiin, omaa uraansa edistäviin alan toimijoihin. Osaamisen kehittymisen reflektointi ja dokumentointi on säännöllisesti tapahtuvaa ja henkilökohtaisia tavoitteita tukevaa

Viestintä ja vuorovaikutus työssä

 

Opiskelija viestii asioista informatiivisesti ja totuudenmukaisesti.

 

 

 

Opiskelija tiedostaa rakentavan vuorovaikutuksen periaatteita ja kykenee pääosin rakentavaan vuorovaikutukseen oman tiimin ja asiakkaiden kanssa, esimerkiksi neuvottelutaidot.

 

 

 

Opiskelija viestii asioista monipuolisesti tarkoituksenmukaisia kanavia käyttäen ja kohderyhmänsä huomioiden

 

Opiskelija kykenee rakentavaan vuorovaikutukseen eri kohderyhmien kanssa ja pystyy pääosin ratkaisemaan myös muuttuvia tilanteita.

 

 

Opiskelijan viestintä sisältää perustelua kokonaisvaltaisen ymmärryksen saavuttamiseksi ja on tavoitteiden saavuttamista edistävää

 

Opiskelija kykenee rakentavaan vuorovaikutukseen eri kohderyhmien kanssa. Opiskelija ratkaisee muuttuvia tilanteita vuorovaikutusta ja ilmapiiriä edistävällä tavalla.

Kestävä kehitys

Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen keskeisiä periaatteita ja osaa suunnitella ja toteuttaa ekologisesti kestävän retken.

 

Virkamiesruotsi

Opiskelija viestii käyttämällä yksinkertaisia sanontoja ja lauseita oman alansa rutiininomaisissa tehtävissä ja tilanteissa, esimerkiksi ohjaustuokiossa tai liikuntakeskuksen esittelyssä. Viestintä on tavallisesti hitaanlaista ja kuulijalta voidaan vaatia jonkin verran totuttelua ja ponnistelua puheen ymmärtämiseksi.

Ruotsinkielisen materiaalin ymmärtäminen on haastavaa ja sen hyödyntäminen on työlästä.

Pystyy tuottamaan lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä, jotka liittyvät omaan alaan. Äidinkielen ja englannin rakenteet kuultavat usein läpi. Lausuminen ja rakenteet vaativat vielä harjoittelua.

 

Opiskelija tulee vähintään kohtalaisesti toimeen työhön ja vapaa-aikaan liittyvissä tilanteissa, esimerkiksi ohjaustuokiossa tai liikuntakeskuksen esittelyssä. Pystyy vaihtamaan ajatuksia ja esittämään mielipiteitä työhön liittyvistä asioista sekä aiheista, jotka ovat henkilökohtaisesti kiinnostavia.

Osaa hankkia ruotsinkielistä materiaalia, ymmärtää sitä ja pystyy hyödyntämään  saatua tietoa ja sanastoa.

Pystyy kirjoittamaan melko sujuvasti tekstejä, jotka liittyvät omaan alaan. Äidinkielen tai englannin rakenteiden vaikutus ei haittaa kommunikointia. Lausuminen on enimmäkseen hyvää ja keskeisimmät rakenteet ovat hallussa.

 

Opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään sujuvasti ja osallistumaan suulliseen keskusteluun itseään, alaansa ja vapaa-aikaansa liittyvissä tilanteissa. Osaa vetää ohjaustuokion sujuvasti ja pystyy myös antamaan lisäohjeita kommunikaatiotilanteen edetessä. Osaa esitellä liikuntakeskusta käyttäen monipuolista kieltä.

Opiskelija osaa hankkia ruotsinkielistä materiaalia ja hän pystyy sujuvasti hyödyntämään saatua tietoa ja sanastoa.

Pystyy kirjoittamaan sujuvaa omaan alaan liittyvää tekstiä. Äidinkielen tai englannin rakenteiden vaikutus on tuskin huomattavissa. Lausuminen on varsin hyvää ja rakenteet ovat jo siirtyneet luontevasti puheen ja kirjoittamisen osaksi.

Countdown