Olet täällä

Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 15 op

Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 15 op

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 1 (10 op)

1

3

5

Opiskelija käyttää tutkivaa ja kehittävää työotetta tuetusti tutkivan oppimisen periaatteita hyödyntäen.

 

Opiskelija osoittaa työskentelystään tutkivan ja kehittävän työotteen piirteitä soveltaen tutkivan oppimisen periaatteita.

 

Opiskelija osaa arvioida tunnistaen oman kehittymisensä toiminnassaan tutkivan ja kehittävän työotteen ja tutkivan oppimsen näkökulmasta.

Opiskelija osaa etsiä oleellista tietoa tarkoituksenmukaisista lähteistä ja tietokannoista.

 

Opiskelija löytää oleellista tietoa alan keskeisistä lähteistä ja tietokannoista lähdekriittisesti.

Opiskelija löytää oleellista tietoa useista eri lähteistä ja tietokannoista lähdekriittisesti hyödyntäen sitä oppimisen tukena.

 

Opiskelija raportoi opiskelutehtävät pääosin Haaga-Helian raportointiohjeen tai muiden sovittujen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelija raportoi opiskelutehtävät Haaga-Helian raportointiohjeen tai muiden sovittujen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelija raportoi opiskelutehtävät Haaga-Helian raportointiohjeen tai muiden sovittujen ohjeiden mukaisesti soveltaen niitä projektin tavoittetta ja kohderyhmää palveleviksi.

 

Opiskelija osaa kerätä empiiristä aineistoa jotakin aineistonkeruumenetelmää hyödyntäen.

Opiskelija osaa kerätä empiirisiä aineistoja työelämäprojekteihin sopivilla menetelmillä.

Opiskelija osaa perustellen valita tarkoituksenmukaisia aineistonkeruumenetelmiä ja kerätä niillä aineistoja työelämän kehittämiseksi lisäarvoa tuottaen.

Opiskelija analysoi keräämiään aineistoja analyysimenetelmiä hyödyntäen ja tekee johtopäätöksiä tuetusti.

Opiskelija analysoi keräämiään aineistoja analyysimmenetelmiä hyödyntäen ja tekee johtopäätöksiä.

 

Opiskelija analysoi keräämiään aineistoja analyysimenetelmiä hyödyntäen ja tekee niistä sekä aiemmin samasta aihepiiristä tuotetusta tiedosta johtopäätöksiä yhteistyötahon tarpeet huomioiden. 

 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2 (5 op)

 Opiskelija tunnistaa työelämään liittyvän kehittämisen tarpeen ja muotoilee realistisen kehittämisen tavoitteen

 

Opiskelija tuntee kehittämistoiminnan yleiset vaiheet ja menetelmät ja käyttää joitakin kehittämis- ja innovaatiomenetelmää työelämän kehittämisprojektissa.

 

Opiskelija huolehtii suunnittelun, organisoinnin ja toteutuksen lisäksi tutkivalla otteella tapahtuvaan kehittämistoimintaan liittyvästä, arvioinnista ja levityksestä.

 

Opiskelija tunnistaa ja muotoilee kehittämisen tarkoituksenmukaisen tavoitteen yhdessä työelämän edustajien kanssa

 

Opiskelijan käyttämät kehittämis- ja innovaatiomenetelmät ovat työelämän kehittämisprojektin tavoitetta palvelevia.

Opiskelija huomioi ja osaa kuvata kehittämistoiminnan eri vaiheissa laatuun ja luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Opiskelija käyttää kehittämistavoitteen tunnistamisessa ja muotoilussa tutkivaa otetta, työelämää ja asiantuntijaverkostoja tarkoituksenmukaisella tavalla

 

Opiskelija käyttää kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä soveltaen niitä projektin tavoitetta ja kohderyhmää palveleviksi.  Opiskelija osoittaa hallitsevansa käytännössä työelämän tutkimustoimintaan, kehittämistoimintaan ja projektilla kehittämiseen liittyvät tunnuspiirteet. 

Opiskelija ennakoi ja arvioi laatuun ja luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä  tutkivalla otteella tapahtuvassa työelämän kehittämisessä  ja tekee työelämän kannalta relevantteja ja kehittäviä johtopäätöksiä.

 

Countdown