Olet täällä

Liikunnan pedagogiikka 15 op

Liikunnan pedagogiikka 15 op

Liikunnan pedagogiikka 1 (10 op)

 

1-2

3

4-5

Opiskelija arvioi toimintaansa liikunnanohjaajana peilaten valintojaan liikuntapedagogiikan perusteorioihin.

Pedagogisen ajattelun näkyväksi tekeminen.
 

Opiskelija rakentaa positiivista ilmapiiriä ja tuottaa myönteisiä liikuntakokemuksia käyttäen vuorovaikutustaitojaan sekä kuuntelee toisilta saamaansa palautetta.

Opiskelija rakentaa positiivista ilmapiiriä ja tuottaa myönteisiä liikuntakokemuksia systemaattisesti erilaisia ohjausmenetelmiä käyttäen.

Opiskelija rakentaa positiivista ilmapiiriä ja tuottaa myönteisiä liikuntakokemuksia systemaattisesti erilaisia ohjausmenetelmiä käyttäen ja osaa arvioida toiminnan vaikuttavuutta. Opiskelija osaa vertailla eri kohderyhmien yhtäläisyyksiä ja eroja ja osaa niiden perusteella esimerkiksi valita sopivia ohjausmenetelmiä.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisille kohderyhmille yksittäisen oppimistilanteen / ohjaustilanteen.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisille kohderyhmille yksittäisen tavoitteellisen oppimistilanteen /ohjaustilanteen.

 

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisen tavoitteellisen oppimistilanteen /ohjaustilanteen kohderyhmän tarpeet huomioiden.

Opiskelijan antama palaute on kannustavaa ja ilmapiiriä rakentavaa.

Opiskelija osaa antaa palautetta toiminnan tavoitteen suunnassa.

Opiskelija osaa antaa oppimista edistävää spesifiä palautetta tilanteen mukaan sekä ryhmäkohtaisesti ja yksilöllisesti.

Liikunnan pedagogiikka 2 (5 op) 

1-2

3

4-5

Oppijalähtöinen pedagogiikka

Oppijalähtöinen liikunnanohjausorientaatio näkyy suunnittelussa, mutta käytännössä opiskelijan toiminta on ohjaajakeskeistä.

 

 

Oppijalähtöinen liikunnanohjausorientaatio näkyy toiminnassa ajoittain.

 

 

 

Hallitseva liikunnanohjausorientaatio on oppijalähtöinen

 

 

Opiskelija käyttää vuorovaikutteisia menetelmiä oppimistilanteen toteutuksessa

 

Opiskelija käyttää oppimistilanteen toteutuksessa tavoitteellisesti erilaisia vuorovaikutteisia menetelmiä.

 

Opiskelija käyttää oppimistilanteen toteutuksessa tavoitteellisesti erilaisia vuorovaikutteisia menetelmiä ja osaa perustella valintojaan asiakkaan ja oppimisen näkökulmasta.

 

Opiskelija tunnistaa liikunnanohjaajana työskennellessään toimintaansa/ pedagogisiin ratkaisuihin vaikuttavia arvoja ja kokemuksia ja osaa vertailla ja jäsentää siihen vaikuttavia tekijöitä päivitettyyn tietoon peilaten (reflektio).

 

 

 

 

 

Countdown