Olet täällä

Johtaminen 15 op

Johtaminen 15 op

Johtaminen 1 (10 op)

 

1

3

5

Opiskelija arvioi toimintaansa peilaten valintojaan itsensä johtamisen ja prosessin johtamisen perusteorioihin.

Itsensä johtaminen

 
Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen mukaisesti.

 

Opiskelija kykenee suhtautumaan muutoksiin positiivisen joustavasti.

 

Opiskelija kykenee toimimaan rakentavasti, ennakoivasti ja tavoitteen suuntaisesti muutoksia vaativissa tilanteissa.

Opiskelija osaa toimia erilaisissa pienryhmissä, tiimeissä ja työelämäprojekteissa.

Opiskelijan oma tekeminen ja toiminta tiimissä on aktiivista.

Opiskelijan työskentely on asiaan keskittyvää ja tavoitteita tukevaa sekä edistää tiimin toimintaa.

Prosessin/projektin johtaminen

 
Opiskelija ymmärtää prosessin/projektin eri vaiheet ja tiedostaa, mitä milloinkin tulisi tehdä.

 

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa projektin kannalta tärkeitä asioita ja pystyy ohjaustukea saaden hoitamaan omat tehtävänsä alusta loppuun.

 

 

Opiskelija osaa itseohjautuvasti yhdessä projektiryhmän ja yhteistyötahon kanssa suunnitella ja toteuttaa aikataulutuksen ja työnjaon sekä johtaa projektia tai sen osa-aluetta suunnitelmansa mukaisesti ja tuloksellisesti.

Opiskelija tunnistaa kolmannen sektorin toimintaperiaatteita, rakenteita ja erityispiirteitä

 

Johtaminen 2 (5 op)

1

3

5

Opiskelija tunnistaa erilaisia organisaatiomalleja ja osaa kuvata oman organisaationsa rakennetta.

Opiskelija osaa kuvata ja arvioida erilaisia organisaatiomalleja ja oman organisaationsa rakennetta.

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida oman organisaationsa rakennetta ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia organisaation toiminnan kehittämiseksi.

Opiskelija tunnistaa nykyaikaisen johtamisen piirteitä sekä osaa kuvata oleellisia johtamisen osa-alueita.

Opiskelija osaa kuvata nykyaikaisen johtamisen piirteitä sekä oleellisia johtamisen osa-alueita sekä arvioida oman organisaationsa toimintatapoja.

Opiskelija osaa arvioida kohdeorganisaation johtamisen käytänteitä ja tunnistaa organisaation johtamisen vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä antaa perusteltuja kehittämisehdotuksia.

 

Countdown