Olet täällä

Vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutustaidot

Tunnus: SLF2SV002

Laajuus: 3 OP

Ajoitus: Lukukausi 1-3

Kieli: Suomi

Opintojakson taso: Kaikille yhteiset opinnot  

Opintojakson tyyppi: Pakollinen

 

Osaamistavoitteet: Opiskelija kommunikoi vuorovaikutteisesti ja tekee monipuolista yhteistyötä oman työyhteisönsä-, sidosryhmien-, ja opiskeluyhteisön jäsenten kanssa. Hän luo oman ammattialansa verkostoja sekä kotimaassa, että kansainvälisellä tasolla. Opiskelija hallitsee mentoroinnin taidot, tekee hyvää yhteistyötä oman työelämämentorinsa kanssa ja hänellä on ymmärrys erilaisten persoonien ja toimintaympäristöjen vuorovaikutukselle asettamista vaatimuksista. Opiskelija hallitsee erilaisia kommunikoinnin ja viestinnän välineitä.

 

Sisältö:

-     Mentoroinnin tavat

-     Esiintyminen ja itsensä ilmaisu

-     Viestintä ja sosiaalinen media

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin: Ei edeltäviä opintoja.

 

Arviointi: Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Arvosana 1

Ilmaisee itseään sekä suullisesti että kirjallisesti suomen kielellä ja pystyy ottamaan vastaan palautetta. Käyttää valmennustoiminnassaan yleisimpiä viestinnän välineitä ja omaa vuorovaikutustaidot, joiden avulla pystyy toimimaan oman alansa tehtävissä. Kommunikoi myös vieraalla kielellä.

Arvosana 3

Omaa hyvän suullisen ja kirjallisen ilmaisun taidon sekä suomeksi-, että vieraalla kielellä. Kehittää omaa toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja osaa toiminnassaan monipuolisesti hyödyntää olemassa olevia viestinnän välineitä. Omaa hyvät vuorovaikutustaidot, joiden avulla toimii oman alansa kansallisessa asiantuntijaverkostossa.

Arvosana 5

Omaa erinomaisen suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitdon sekä suomeksi-, että vieraalla kielellä.

Kehittää omaa ja työyhteisönsä toimintaa saamansa ja hankkimansa palautteen perusteella.  Osaa valmennustoiminnassaan hyödyntää uusinta viestinnän teknologiaa ja sen avulla luo uusia valmennuksen toimintamalleja. Omaa erinomaiset vuorovaikutustaidot, joiden avulla toimii ja vaikuttaa oman alansa kansallisessa ja kansainvälisessä  asiantuntijaverkostossa.

 

Työelämäyhteydet: Opiskelija tekee yhteistyötä oman työnantajansa, paikallisten yhteistyökumppaniensa ja valtakunnallisten liikuntajärjestöjen kanssa.

 

Kansainvälisyys: Opintojen aikana opiskelija tekee yhteistyötä kansainvälisten urheilujärjestöjen ja oman toimialueensa kansainvälisten toimijoiden kanssa.

 

Oppimistavat: Tämän opintojakson osaamistavoitteet saavutetaan pääsääntöisesti omassa työssä oppimalla ja työelämäprojekteihin tai muihin projekteihin osallistumalla. Muut alla olevat oppimistavat täsmentyvät opintojen edetessä:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena TAI
b. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) TAI
c. Verkkototeutus.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.
 

Vastuuopettaja: Maria Ruutiainen