Olet täällä

Itsetuntemus ja voimavarat

Itsetuntemus ja voimavarat

Tunnus: SLFSV001

Laajuus: 7 OP

Ajoitus: Lukukaudet 1-3

Kieli: Suomi

Opintojakson taso: Kaikille yhteiset opinnot  

Opintojakson tyyppi: Pakollinen

 

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee omaa ajankäyttöään ja keskittää voimavaransa elämän hallinnan kannalta oleellisiin asioihin. Hänellä on ymmärrys perhe-elämän, työelämän ja opintojen välisistä ajankäytön haasteista ja omista jaksamisen realiteeteista. Opiskelija ymmärtää työ- ja opiskeluyhteisön muiden toimijoiden voimavaroja ja jaksamista ja pystyy laatimaan henkilökohtaisen oppimis- ja kehityssuunnitelmansa ymmärtäen omat ammatilliset vahvuutensa ja kehityskohteensa.

 

Sisältö:

-     Henkilökohtainen oppimissuunnitelma

-     Henkilökohtainen valmentajaprofiili

-     Henkilökohtainen kehityssuunnitelma

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin: Ei edeltäviä opintoja.

 

Arviointi: Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Arvosana 1

Pystyy laatimaan omat henkilökohtaiset kehittymis-, ja opintosuunnitelmat sekä oman valmentajaprofiilin ja henkilökohtaisen ajankäyttösuunnitelman.

Arvosana 3

Henkilökohtaiset kehittymis- ja opintosuunnitelmat ovat monipuolisia ja perusteltuja. Noudattaa laatimaansa henkilökohtaista ajankäyttösuunnitelmaa ja valmentajaprofiili on hyvin laadittu ja perusteltu.

Arvosana 5

Pystyy noudattamaan laatimiaan monipuolisia ja hyvin perusteltuja henkilökohtaisia kehittymis- ja opintosuunnitelmiaan. Noudattaa laatimaansa ajankäyttösuunnitelmaa ja pystyy kehittämään oman työ- ja opiskeluyhteisönsä työilmapiiriä. Pystyy kehittämään omaa valmentajaprofiiliaan asetettujen tavoitteiden suunnassa

 

Työelämäyhteydet: Opiskelija tekee yhteistyötä oman työnantajansa, paikallisten yhteistyökumppaniensa ja valtakunnallisten liikuntajärjestöjen kanssa.

 

Oppimistavat: Tämän opintojakson osaamistavoitteet saavutetaan pääsääntöisesti omassa työssä oppimalla ja työelämäprojekteihin tai muihin projekteihin osallistumalla. Muut alla olevat oppimistavat täsmentyvät opintojen edetessä:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena TAI
b. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) TAI
c. Verkkototeutus.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.
 

Kansainvälisyys: Opintojen aikana opiskelija tekee yhteistyötä kansainvälisten urheilujärjestöjen ja oman toimialueensa kansainvälisten toimijoiden kanssa.

 

Vastuuopettaja: Kari Savolainen