Olet täällä

Täydennä myyntiosaamistasi!

Täydennä myyntiosaamistasi!

Tunnus: SEL8LZ007

Laajuus: 3 op
Ajoitus: 5.-6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaaehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on on osanottajille vapaaehtoinen. opiskelijan myyntiosaamista täydentävä opintojakso.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija

  • ymmärtää myyntityön tradenomitutkinnon sisältöä ja osaamistavoitteet
  • on lisännyt lukeneisuuttaan ja ottanut haltuun myynnin keskeisiä ja ajankohtaisia käsitteitä
  • osaa tavoitteellisen myyntikeskustelun taitoja käytännössä
  • on kartuttanut käytännön ratkaisumyyntiosaamistaan

Sisältö

  • Lukupiiri, jossa tutustutaan ajankohtaiseen tai klassiseen myynnin kirjallisuuteen
  • Tavoitteellinen myyntikeskustelu: valmistautuminen, luottamuksen rakentaminen ja aloitus, tarvekartoitus, ehdotuksen esittäminen, asiakkaan kysymysten käsittely, ehdottava kysymys
  • Ajankohtaiskatsaus myynnin tutkimukseen

Työelämäyhteydet

Opintojakson roolipeliharjoitus tehdään aikaisempien vuosien Best Seller Competition –myyntikilpailun materiaalilla ja yhteistyökumppanin  tuella.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 48 h

Oman oppimisen arviointi 1 h

Lähiopetuksessa käydään myyntikeskustelu läpi vaihe vaiheelta ja harjoitellaan suorituksia roolipelin avulla.

Myös lukupiirit toteutetaan lähiopetuksessa. Itsenäinen työskentely muodostuu referaatin ja alustuksen valmistelusta vähintään yhdestä myynnin kirjasta, muiden osallistujien tekemiin referaatteihin tutustumisesta ja myyntiharjoituksessa käytettävän myytävän ratkaisun ja sen kilpailijoiden ratkaisujen opiskelusta sekä määriteltyjen tehtävien suorituksesta ja roolipeleihin valmistautumisesta itsenäisesti harjoittelemalla

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksoa ei voi ahotoida

Vastuuopettaja(t)

Pirjo Pitkäpaasi

Oppimateriaalit

Lukupiirikirjat julkistetaan opintojakson alussa.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Hylätty.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Hyväksytty suoritus edellyttää lähiopetukseen osallistumista ja määriteltyjen tehtävien suorittamista annetussa aikataulussa.

 

 

 

 

Countdown