Olet täällä

Asiakastapahtuman järjestäminen

Asiakastapahtuman järjestäminen

Tunnus: SEL8LZ005
Laajuus: 3 op (81 h)
Toteutus: periodit 5 ja 1
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • suunnitella ja toteuttaa liike-elämän tapahtuman
  • hyödyntää ja kehittää tapahtuman järjestämiseen tarvittavaa asiantuntijayhteistyötä ja verkostoja.

Sisältö

  • Projektijohtaminen
  • Tapahtuman sponsorointi
  • Tapahtuman suunnittelun vaiheet
  • Tapahtuman toteutus
  • Tapahtuman jälkitoimenpiteet

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso suoritetaan pääosin projektina. Lähiopetuksen yhteydessä perehdytään projektia tukeviin teorioihin ja työstetään projektia eteenpäin. Projektissa opiskelija osallistuu HAAGA-HELIAn myyntityön koulutusohjelmassa järjestettävän tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen.
Lähiopetus 24 h
Itsenäinen työskentely 56 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Anne Korkeamäki, Pasila

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min 40 % tavoitteesta 3 (min 70 % tavoitteesta 5 (min 90 % tavoitteesta
Opiskelija on mukana projektissa ja suorittaa hänelle osoitetut tehtävät. Hän ottaa hyvin vähän vastuuta tehtävistä ja projektin kokonaisuudesta.  Hänen pitäisi tarttua tehtäviin huomattavasti rohkeammin ja osallistua aktiivisemmin yhteiseen keskusteluun ja ideointiin. Opiskelija osallistuu projektin suunnitteluun ja toteutukseen ja kantaa oman vastuunsa tehtävistä hyvin. Hän voisi ottaa hieman enemmän vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena, ja hän voisi kannustaa muita opiskelijoita vieläkin aktiivisemmin ja rohkeammin. Opiskelija osallistuu projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen aktiivisesti ja innostuneesti. Hän kantaa oman vastuunsa tehtävistä kiitettävästi ja ottaa myös oma-aloitteisesti vastuuta projektin onnistumisesta. Hän antaa erittäin kannustavaa ja rakentavaa palautetta muille opiskelijoille.

Oppimateriaalit

Bowdin, G., Allen, J., O’Toole, W., Harris, R. & McDonnel, I. 2011. Events Management. Events Management Series. 3. uudistettu painos. Elsevier Butterworth-Heinemann. Oxford, United Kingdom.
Conway, D. 2009. The Event Manager’s Bible. 3. uudistettu painos. How To Books Ltd. Oxford, United Kingdom.
Pelin, R. 2008. Projektihallinnan käsikirja.  5. uudistettu painos
Vallo, H. & Häyrinen, E. 2003. Tapahtuma on tilaisuus. Opas onnistuneen tapahtuman

Countdown