Olet täällä

Yritystyöskentely

Yritystyöskentely

Tunnus: SEL2LZ005

Laajuus: 9 op (243 h)
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Myyntityön koulutusohjelman opintojakso Yritystoiminnan perusteet  BUS1LZ001, Henkilökohtainen myyntityö  SEL1LZ002 tai vastaavat opinnot. Opintojakso tulee suorittaa joko samana lukukautena opintojaksojen Ratkaisumyynti SEL2LZ004 ja Toiminnanohjaus LOG2LZ001 kanssa tai niiden suorittamisen jälkeen.

Oppimistavoitteet

Opiskelija

  • oppii ratkaisumyyntiä yritysasiakkaille työskentelemällä käytännössä valittujen yritysten myyntiorganisaatioiden myynnissä ja yritysen ohjauksessa
  • tutustuu erilaisiin myyntiorganisaatioihin, erilaisten myyjien työnkuviin ja työskentelykulttuureihin eri yrityksissä ja hyödyntää ymmärrystään omassa myynnin asiantuntijaksi kasvussaan.
  • hahmottaa erilaisten myyntiorganisaatioiden piirteitä ja pohtii niiden kiinnostavuutta oman työelämään sijoittautumisen näkökulmasta
  • soveltaa teoriaopintoja käytäntöön ja kyseenalaistaa sekä ymmärtää luettua teoriaa käytännön kokemuksen valossa
  • luo opiskelijoille kontakteja työelämään.

Sisältö

Opiskelija työskentelee sovittuina päivinä kokopäiväisesti hänelle nimetyssä yrityksessä yritysmyynnin tehtävissä. Yrityksiin pyritään nimeämään 2 - 4 opiskelijaa.

Työelämäyhteydet

Opintojakson aikana työskennellään lukukauden toisen periodin aikana kolme päivää viikossa (maanantai - keskiviikko) valituissa yrityksissä, sen henkilökunnan ohjauksessa ja sen normaalia toimistotyöaikaa noudattaen. Poikkeuksen muodostavat ne viikot, jolloin pidetään yhteiset seminaarit. Seminaareja on kolme, aloitusseminaari, väliseminaari ja loppuseminaari. Opintojakso huipentuu mukana olevien yritysten kanssa pidettävään päätöstapahtumaan.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Yritystyöskentely 152 h
Lähiopetus, seminaarit 29 h
Itsenäinen opiskelu 61 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojakso muodostuu yritystyöskentelystä ja yhteisistä seminaareista, joissa yritystyöskentelyn kokemuksia jaetaan. Itsenäinen opiskelu muodostuu yhteisiin seminaareihin valmistautumisesta, päiväkirjan ja oppimisraportin kirjoittamisesta ja annettujen tehtävien suorittamisesta. Yritystyöskentelytuntien määrä voi hieman vaihdella eri lukukausina kausille sijoittuvien juhlapyhien johdosta.

Vastuuopettaja(t)

Pirjo Pitkäpaasi, Pasila

Oppimateriaalit

Ei erillistä oppimateriaalia.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija ymmärtää ja osaa välttävästi kuvata eri toimialojen myynnin toimintaympäristöjen ja tuotealueiden erityispiirteet

Opiskelija ymmärtää ja osaa kuvata eri toimialojen myynnin toimintaympäristöjen ja tuotealueiden erityispiirteet.

Ymmärtää ja osaa erinomaisesti kuvata eri toimialojen myynnin toimintaympäristöjen ja tuotealueiden erityispiirteet

Taidot

Opiskelija osaa välttävästi toimia yritysmyyntiä avustavissa tukitehtävissä.

Opiskelija osaa toimia yritysmyyntiä avustavissa tukitehtävissä
 

Opiskelija osaa erinomaisesti toimia yritysmyyntiä avustavissa tukitehtävissä
 

Pätevyys

Opiskelija osoittaa välttävästi myynti- ja palveluasennetta sekä yrityksissä että omassa vertaisryhmässä

Hän osoittaa ajoittain vastuullisuutta, sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä omassa työskentelyssään

Opiskelija osoittaa hyvää myynti- ja palveluasennetta sekä yrityksissä että omassa vertaisryhmässä

Hän osoittaa vastuullisuutta, sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä omassa työskentelyssään

Opiskelija osoittaa erinomaista myynti- ja palveluasennetta sekä yrityksissä että omassa vertaisryhmässä

Hän osoittaa erinomaista vastuullisuutta, sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä omassa työskentelyssään

 

Arviointiperusteet

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu seuraavasti:

Yritystyöskentelypäivien arvosana 30 %
Yhteisöllisyys 30 %
Oppimisraportti 40 %

Opintojakson suoritus edellyttää yritystyöskentelypäivien suorittamista, yhteisiin seminaareihin osallistumista sekä oppimisraportin ja hyväksytyn työkansion toimittamista.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

 

 

Countdown