Olet täällä

Venäjän jatko 2

Venäjän jatko 2

Tunnus: RUS8LH004
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. - 7. lukukausi
Opetuskieli: venäjä ja suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava      

Lähtötasot ja sidonnaisuudet

Opiskelija on suorittanut Venäjän jatkokurssin 1 tai hänellä on vastaavat tiedot venäjän kielestä.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen tasokielitason A2.

Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti työelämän ja vapaa-ajan tilanteissa huomioiden kielialueen kulttuurin ja kansainvälistyneen työympäristön. Hän ymmärtää ja oppii käyttämään kaikkia venäjän kielen perusrakenteita.

Sisältö

  • Työstä kertominen
  • Omasta hyvinvoinnista puhuminen
  • Messut ja näyttelyt
  • Venäjän maantuntemusta, kulttuuria ja historiaa
  • Keskusteluja työpäivän jälkeen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentit 48 h 
Itsenäinen työskentely 32 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Virpi Donner

Oppimateriaalit

Salenius & Lehmuskallio: Biznes-Grammatika, liikevenäjän kielioppi- ja harjoituskirja

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentit ja harjoitukset 100 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown