Olet täällä

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuullinen liiketoiminta

Tunnus:  REG3RY020 (OPS 2014) tai  REG1RY001 (OPS 2013)
Laajuus:   5 op
Ajoitus: 1.-4. lukukausi
Kieli:   suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
Opintojakson taso:  syventävät ammattiopinnot, ylempi AMK, Master
Opintojakson tyyppi:  pakollinen/Vaihtoehtoinen (ops 2014)

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Lähtötasona edellytetään AMK-tutkinnon tietoja ja taitoja. Opintojakso on orientointi Vastuullinen johtajuus –opintokokonaisuuteen, johon kuuluu tämän opintojakson lisäksi REG1RY002 ’Vastuu käytännön yhteisössä’ sekä vaihtoehtoisiin syventäviin opintoihin kuuluva REG1RY003 ’Minä vastuullisena toimijana’.

Oppimistavoitteet
Opiskelija
• ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan käsitteet
• osaa analysoida yritysten toimintaa vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta
• auttaa opiskelijaa edistämään omalla toiminnallaan yrityksen vastuullista liiketoimintaa
• osaa soveltaa vastuullisen johtamisen ydinkäsitteitä ajattelussaan ja päättelyssään 
• opiskelija ymmärtää yrityksen sidosryhmien merkityksen vastuullisen liiketoiminnan muotoutumisessa.

Sisältö
Opintojakso luo käsitteellistä perustaa opiskelijan oman toiminnan ja toimintaympäristön tarkastelulle opintokokonaisuuden kahdessa muussa opintojaksossa. Vastuullisen liiketoiminnan käsitteet nivoutuvat myös laajemmin koulutusohjelman ammatillisiin kokonaisuuksiin että strategisen johtamisen opintokokonaisuuteen. Ennakoinnin, kompleksisuuden ja arvoperustan teemat kytkeytyvät opintojaksoon

  • Vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden hahmottaminen erityisesti sosiaalisen vastuun näkökulmasta
  • Toimintaympäristön haasteet sosiaalisesti vastuulliselle liiketoiminnalle
  • Vastuullisen palveluorganisaation piirteitä
  • Palveluliiketoiminnan kriittisiä haasteita vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta
  • Eettisyys päätöksenteossa ja toiminnassa
  • Vastuullisuudesta koituvat hyödyt palveluliiketoiminnalle

Työelämäyhteydet
Organisaatioon liittyvä kehittämistehtävä ja mahdolliset yrityselämän edustajien vierailut.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Keskusteleva luento, kurssitehtävä.

Lähiopetus 24 h
Etätehtävä 110 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)
Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja
Meri Vehkaperä, KTL, YTM

Oppimateriaalit
Ketola, 2005, Vastuullinen liiketoiminta. Opintojaksoon voi sisältyä myös muita tekstejä.

Arviointiperusteet
Osallistuminen lähiopetukseen (20%)
Kurssitehtävä (80%)

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Arvioinnin kohteet ja -kriteerit
Opintojakso arvioidaan asteikolla yhdestä viiteen (1-5).
 

Arvosanat/Kohteet

1

(min 50% tavoitteesta)

3

(min 70% tavoitteesta)

5

(min 90% tavoitteesta)

Tiedot

(Knowledge)

Opiskelija tunnistaa ja määrittelee keskeisimmät vastuulliseen liiketoimintaan liittyvät käsitteet.

 

 

Opiskelija osaa määritellä ja selittää useimmat vastuullisen liiketoiminnan käsitteet ja esitellä niitä esimerkkien avulla.

 

 

 

Opiskelija hallitsee vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden ja käsitteet erinomaisesti. Opiskelija tulkitsee käsitteiden välisiä suhteita ja hierarkiaa taitavasti.

 

 

Taidot

(Skills)

Opiskelija kykenee tunnistamaan yrityksen keskeiset sidosryhmät. Opiskelija löytää vastuulliseen liiketoimintaan liittyviä käytäntöjä tai niihin liittyviä puutteita yrityksen toiminnasta.

Opiskelija tunnistaa yrityksen sidosryhmät ja osaa hyödyntää analyyseja ja malleja sidosryhmien tärkeyden arvioimisessa. Opiskelija osaa soveltaa vastuullisen liiketoiminnan käsitteitä käytäntöön.

Opiskelija osaa määritellä ja luokitella yrityksen sidosryhmät sekä tehdä ehdotuksia sidosryhmäyhteistyön ja vuoropuhelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida yrityksen toimintaa vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta ja esittää perusteltuja ehdotuksia vastuullisen toiminnan kehittämiseksi.

Pätevyys

(Competencies)

Opiskelija osallistuu jonkin verran keskusteluun ja on mukana ryhmän toiminnassa.

 

 

Opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluun ja ryhmän toimintaan.

 

Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti keskusteluun ja ryhmän toimintaan sekä tuo keskusteluun vastuullisen liiketoiminnan kannalta keskeisiä ajatuksia ja ehdotuksia.

Countdown