Olet täällä

Minä vastuullisena toimijana

Minä vastuullisena toimijana

Tunnistetiedot
tunnus: REG3RY017
laajuus: 5 op

Lähtötaso ja sidonnaisuudet 
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi samana lukuvuonna kuin opintojaksot REG1RY001 ja REG1RY002 tai näiden jälkeen.

Oppimistavoitteet 
Tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista identiteettiä ja tarkastella opiskelijan reagointi-, tiedonkäsittely- ja selviytymisstrategioita työelämän erilaisissa tilanteissa.
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  • tunnistaa oman arvoperustansa sekä toimintatapansa entistä paremmin
  • kykenee tarkastelemaan omaa toimintaansa osana sosiaalista systeemiä
  • on motivoitunut reflektoimaan ja kehittämään omaa työskentelyotettaan sekä suhdettaan vastuulliseen liiketoimintaan.

Sisältö 
Ennakoinnin, kompleksisuuden ja arvoperustan teemat kytkeytyvät opintojaksoon.
Arvoperustan teema korostuu tällä opintojaksolla.

Sisältö muodostuu opiskelijoiden omien valintojen mukaan opintojakson yleistavoitteiden suunnassa. Oma arvoperusta ja johtajuus ovat keskiössä.

Työelämäyhteydet 
Vertaisryhmät ja työelämäkokemusten reflektointi.

Opetus- ja oppimismenetelmät 
Opiskelijoille tarjotaan kahdesta kolmeen vaihtoehtoista suoritustapaa.

Pienryhmät työskentelevät pitkäkestoisesti. Kakissa ryhmissä käytetään eri lähestymistapaa oman toiminnan reflektointiin. Lähestymistavasta riippumatta tavoitteena on tarjota opiskelijaryhmälle tila, jossa omaa johtajuutta ja/tai toimijuutta tarkastellaan omakohtaisten tai yleisten työelämätilanteiden kautta. Ryhmien organisointiin vaikuttavat mahdollinen työrooli (esim. esimieskokemus), opiskelijoiden kiinnostus sekä ryhmäkoko.

A) Pienryhmä, joka tarkastelee omaa ajattelua ja toimintaansa esimiehenä. Työskentelytapana esimiesten työnohjaus.
B) Pienryhmä, joka muiden toimintaa tarkastelemalla peilaa omaa ajattelua ja toimintaansa. Työskentelytapana julkisten yritystapausten käsittely kirjallisuuden avulla.
Pienryhmä, joka tuottaa tilanteita, joita tutkii. Työskentelytapana sosiodraaman tyyppiset työskentelytavat.

Vastuuopettaja 
Eija Kjelin
 
Arviointiperusteet 
Vähintään 80% osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Countdown