Olet täällä

Toiminta- ja konstruktiivinen tutkimus

Toiminta- ja konstruktiivinen tutkimus

 

Tunnistetiedot
tunnus: REG1RY008
laajuus: 5 op

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet
Ei lähtötasovaatimuksia, ei sidonnaisuuksia

Oppimistavoitteet
Opiskelija perehtyy toimintatutkimuksen peruskäsitteisiin ja liikkeenjohdolliseen hyödyntämiseen. Opiskelija oppii hyödyntämään toimintatutkimusta ongelmien määrittelyssä ja ratkaisemisessa sekä organisaation ja oman työn kehittämisessä. Opiskelija osaa myös hahmottaa toimintatutkimusta prosessina ja arviointivälineenä.

Opintojakson sisältö
Opintojakso koostuu kolmesta lähi- ja itseopiskelujaksosta, joiden sisällöt ovat seuraavat:

  • Lähtöanalyysi sekä tutkimus- ja kehittämisasetelma
  • Toimintatutkimuksellisen hankkeen toteuttaminen, tutkimus- ja kehittämisprosessi
  • Kehittämis-, innovointi- ja arviointivaihe

Työelämäyhteydet
Opiskelija ja ryhmät valitsevat oppimistehtävät omasta organisaatiosta ja/tai lähitoimintaympäristöstä.

Kansainvälisyys
Valitut palvelualojen tapaukset tulevat Pohjois-Euroopan Barentsin alueelta ja palveluteollisuudesta.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Opintojaksotehtävä, luennot, harjoitukset, tentit, etätehtävät

Vastuuopettaja
V.A. Heikkinen, Yliopettaja, Palveluinnovaatiot, kokki, kotitalousopettaja, tulevaisuussparraaja

Oppimateriaalit
Heikkinen, V.A. 2010. Toimintatutkimus palvelualoilla. Oppimateriaalipaketti. Julkaisematon käsikirja.  Helsinki: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Arviointiperusteet
Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Opiskelijapalautteet ja niiden hyödyntäminen
Opiskelijapalautteet kerätään kootusti ja niitä hyödynnetään pedagogiikan kehittämiseen.

Countdown