Olet täällä

Strateginen johtaminen

Strateginen johtaminen

Opintokokonaisuus:  Vastuullinen liiketoiminta
Tunnus:   REG1RY007
Laajuus:   5 op
Kieli:   suomi
Opintokokonaisuuden taso:  Syventävät ammattiopinnot, ylempi AMK
Opintokokonaisuuden tyyppi:  Pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Lähtötasona edellytetään AMK-tutkinnon tietoja ja taitoja. Opintojakso muodostaa perustan muille opinnoille ja on tarkoitettu suoritettavaksi ensimmäisenä lukuvuonna.

Oppimistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija

 • omaksuu strategisen johtamisen käsitteistön
 • oppii tunnistamaan keskeiset alan kirjallisuuden näkökulmat
 • ymmärtää, omaksuu ja hallitsee strategisen suunnittelun keskeiset periaatteet ja menetelmät
 • ymmärtää eri osapuolien roolit strategisessa työskentelyssä
 • osaa arvioida yrityksen toimintastrategiaa ja tehtyjä valintoja
 • osaa tunnistaa, analysoida ja ratkaista tyypillisimpiä strategisen johtamisen ongelmia autenttisessa liiketoimintaympäristössä.
 • osaa tilanteen mukaisesti soveltaen luoda vaihtoehtoisia strategioita yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • ymmärtää strategian uudistamisen vaikutukset asiakkuusstrategioihin, osaamisstrategioihin, yrityksen sisäisiin prosesseihin

Sisältö
Opintojakson aikana käsitellään keskeisiä strategisen johtamisen koulukuntia, lähestymistapoja ja trendejä. Opintojakso keskittyy ymmärtämään strategiatyön roolia ja haasteita nopeasti muuttuvassa ja kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Opintojaksolla painotetaan erityisesti strategista johtamista palveluyrityksissä ja palvelualojen kontekstissa.

 • Strategisen johtamisen nykyinen rooli ja kehittäminen
 • Strategisen johtamisen keskeiset käsitteet ja työkalut
 • Strategiset analyysit
 • Vaihtoehtoisten strategiset viitekehykset valitulle kohdeorganisaatiolle
 • Strateginen kehittämissuunnitelma

Työelämäyhteydet
Opintojakso hyödyntää osallistuvien ammattilaisten laaja-alaista kokemusta. Opintojakson aikana laaditaan toimintaympäristön analyyseja; kehitetään, arvioidaan ja vertaillaan strategisia vaihtoehtoja; sekä laaditaan strategian kehittämissuunnitelma opiskelijan omalle organisaatiolle. Laajan kokemuksen omaavia vierailuluennoitsijoita kutsutaan jaksolle. Keskustelun kohteina toimivat kotimaiset ja ulkomaiset yritys-caset.

Kansainvälisyys
Kirjallisuus ja case-esimerkit ovat kansainvälisiä. Opiskelijat toimivat mahdollisuuksien mukaan monikulttuurisissa tiimeissä.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähiopetus 27 h
Etätehtävät ja itsenäinen opiskelu 107 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)
Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat
Teemu Moilanen, kauppatiet.tohtori
Yrjö Timonen, MBA

Oppimateriaalit

 • Anderson, J.C. & Narus, J. A. (2004): Business Market Management: understanding, creating and delivering value. Pearson Education.
 • Burgelman, Robert A. (2002): Strategy is destiny: how strategy-making shapes a company’s future. New York: Free Press.
 • Gustafsson A. & Johnson M. D. (2003): Competing in a Service Economy. John Wiley&Sons.
 • Gutek, Barbara A. & Welsh, Theresa (2000): The brave new service strategy. AMACOM, NY.
 • Johnson, Gerry, Whittington, Richard and Kevan Scholes (2011): Exploring Strategy.(9th ed) Harlow : Financial Times Prentice Hall/Pearson
 • Kaplan, Robert S. ja Norton, David P. (2002): Strategialähtöinen organisaatio: tehokkaan strategiaprosessin toteutus. Helsinki, Kauppakaari.
 • Kim, W.Chan and Renée Mauborgne (2005): Blue ocean strategy: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Harvard. Harvard Business School.
 • Lynch, Richard (2006): Corporate Strategy. Prentice Hall.
 • Minzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. (2005): Strategy Safari. A guided tour through the wilds of strategic management. New York, Free Press.
 • Mintzberg Henry (2003): The strategy process: concepts, contexts, cases. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education.
 • Mintzberg Henry, Bruce Ahlstrand, and Joseph Lampel (2008): Strategy bites back: it is a lot more, and less, than you ever imagined. Harlow: Financial Times/Prentice Hall.
 • Pralahad, C.K and Hamel, Gary (2010): Strategic Intent. Boston:Harvard Business Press.
 • Pralahad, C.K and Ramaswamy, Venkat (2006): The future of competition: co-creating unique value with customers. New Delhi: Penguin Portfolio.
 • Strategy process (2005), edited by Gabriel Szulanski, Joseph Porac, Yves Doz. Amsterdam Oxford : Elsevier JAI.
 • The Oxford Handbook of Strategy (2003). Volume I. A Strategy Overview and Competitive Strategy, edited by Fauklkner, D. O. & Campbell, A. Oxford University Press.
 • The Sage Handbook of Hospitality Management (2008), edited by Brotherton B. & Wood R. C. Sage.
 • Tushman M. L. and Anderson, P. (2004): Managing Strategic Innovation and Change. Oxford University Press.
 • Venzin, Markus, Carsten Rasner and Volker Mahnke (2004), The strategy process: a practical handbook for implementation in business. London: Cyan.
 • Whittington, R. (2001): What is strategy - and does it matter? Thomson Learning. o de Wit, Bob and Ron Mayer (2004): Strategy: process, content, context. London: Thomson.

.. ja opintojakson aluksi erikseen ilmoitettava materiaali.

Arviointiperusteet
80 % Strategian kehittämissuunnitelma
20 % Lähiopetuskerroilla pidetyt esitykset

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla yhdestä viiteen.

 

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 50 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

(Knowledge)

 Opiskelija osaa tunnistaa, listata ja yhdistellä keskeiset strategisen johtamisen käsitteet.

Opiskelija osaa kuvata keskeiset strategisen johtamisen käsitteet ja soveltaa niitä uusiin konteksteihin. Opiskelija osaa yhdistää keskeiset teoreettiset käsitteet käytännön ongelmanratkaisuun sekä muodostaa kuvan kokonaisuudesta.

Opiskelija käyttää ja yhdistelee erilaisia strategisen johtamisen käsitteitä ja teorioita, ja kehittelee omia malleja ja viitekehyksiä. Hänen teorian ja terminologian käyttönsä on erittäin tarkkaa ja täsmällistä. Opiskelija on tietoinen erilaisista strategisen johtamisen lähestymistavoista, ja osaa monipuolisesti vertailla erilaisia malleja, teorioita ja näkökulmia.

Taidot

(Skills)

Suurin vaikeuksin ja merkittävässä määrin ulkopuolista ohjausta tarviten opiskelija puutteellisesti/hajanaisesti kerää, analysoi heikosti ja hyödyntää joiltain osin sekä tuotettua että aiempaa tietoa toteuttaessaan kurssitehtävän kohdeyritykselle. Opiskelija osaa hyödyntää keskeisimpiä strategisen johtamisen käsitteitä ja malleja.

Opiskelija osaa kerätä, keskeisiltä osin analysoida, sekä osittain hyödyntää tietoa laatiessaan strategian

kehittämissuunnitelman kohdeyritykselle. Opiskelija osaa arvioida ja valita tilanteeseen ja toimintaympäristöön soveltuvat mallit, menetelmät ja viitekehykset.

Opiskelija osaa kerätä, analysoida ja hyödyntää aiempaa ja tuotettua tietoa laatiessaan korkealaatuisen strategisen kehittämissuunnitelman kohdeyritykselle. Opiskelija osoittaa erinomaista kykyä

arvioida ja valita tilanteeseen soveltuvat mallit, menetelmät ja viitekehykset, ja käyttää niitä vaivattomasti. 

Pätevyys

(Competencies)

Suurin vaikeuksin ja merkittävässä määrin ulkopuolista ohjausta tarviten opiskelija suoriutuu hänelle osoitetuista tehtävistä. Hän osaa soveltaa keskeisiä käsitteitä ja malleja välttävästi. Opiskelija osaa ohjattuna analysoida strategiaa.

Opiskelija osaa itsenäisesti toimia strategian kehittämiseen tähtäävissä tehtävissä. Hän osaa soveltaa keskeisiä käsitteitä ja malleja strategisen johtamisen hankkeissa. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa strategisia analyysejä sekä luoda vaihtoehtoisia strategioita.

Opiskelija osaa itsenäisesti ja ammattitaitoisesti toimia strategian kehittämiseen tähtäävissä tehtävissä. Hän osaa laajamittaisesti hyödyntää ja vaivatta soveltaa strategisen johtamisen käsitteitä, malleja ja teorioita. Opiskelija osaa

ammattitaitoisesti ja innovatiivisesti toteuttaa strategisia analyysejä sekä luoda vaihtoehtoisia strategioita.

Countdown