Olet täällä

Toimintaympäristön analyysi

Toimintaympäristön analyysi

Tunnistetiedot
tunnus: REG1RY005
laajuus: 5 op

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija

 • tuntee keskeiset toimintaympäristön analyysin tutkimusmenetelmät sekä niiden edut ja rajoitteet.
 • osaa hyödyntää markkinainformaatiota eri päätöksentekotilanteissa.

Opintojakson sisältö
Toimintaympäristön analyysit kohdistuvat organisaation ulkopuolisen maailman tarkempaan hahmottamiseen.Toimintaympäristön analyyseihin sisältyvät mm. kilpailuanalyysit ja markkinatutkimukset, joita käytetään päätöksenteon perustana mm. yrityksen liiketoimintasuunnittelussa, vanhan tuotteen myynnissä uusille markkinoille tai uuden tuotteen lanseeraamisessa.

Analyyseillä arvioidaan markkina- ja kilpailutilannetta kokoamalla eri tutkimusmetodien avulla tietoa toimintaympäristön nykytilasta ja toimijoista sekä lähitulevaisuuden kehitysnäkymistä. Liikkeenjohdollisten menetelmien tukena voidaan käyttää laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä tiedon hankinnassa, syventämisessä tai muokkaamisessa.

 • Toimintaympäristön hahmottaminen ja toimintaympäristön analyysin vaiheet.
 • Käytännön esimerkit eri tutkimusmenetelmien sovelluksista toimintaympäristötarkastelussa.
 • Opintojaksolla tutustutaan päätöksenteon laatua parantaviin analyysi- ja apuvälineisiin, sekä laaditaan toimintaympäristön analyysi olemassa olevalle tai perustettavalle yritykselle.
 • Jaksolla perehdytään laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien syventäviin sovelluksiin, analyysiin ja tulkintaan.

Työelämäyhteydet
Opintojakso hyödyntää osallistuvien ammattilaisten laaja-alaista kokemusta.
Opintojakson osana laaditaan toimintaympäristön analyysi opiskelijan omalle organisaatiolle.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähiopetus 24 h
Etätehtävät ja itsenäinen opiskelu 105 h
Etätentti 1 h

Vastuuopettaja
Mikko Laitinen, FT

Oppimateriaalit

 • Menetelmäopetuksen tietovaranto http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/
 • Johnson & Scholes, 2005, ”Exploring Corporate Strategy”, Pearson Education
 • Miles & Huberman, 1994, “Qualitative Data Analysis. An expanded sourcebook.”, Sage
 • Malhotra & Birks, 2003, “Marketing Research: An Applied Approach, Second European edition”, Harlow: Pearson Education
 • Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arviointiperusteet
Opintojakson etätehtävät (75%) ja tentti (25%).

Opintojaksopalautteet ja niiden hyödyntäminen
Opintojaksopalautteet analysoidaan ja niiden perusteella tehdyt muutokset esitetään seuraavan toteutuksen opiskelijoille jakson alussa.

Countdown