Olet täällä

Vastuullisuus käytännön yhteisössä

Vastuullisuus käytännön yhteisössä

Opintokokonaisuus:  Vastuullinen johtajuus
Tunnus:   REG1RY002
Laajuus:   5 op
Kieli:   suomi
Opintokokonaisuuden taso:  Syventävät ammattiopinnot, ylempi AMK
Opintokokonaisuuden tyyppi:  Pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Lähtötasona edellytetään AMK-tutkinnon tietoja ja taitoja. Opintojaksoa edeltää ’Vastuullinen liiketoiminta’- opintojakso. Osallistujien odotetaan hallitsevan tämän pohjalta sosiaalisen vastuullisuuden peruskäsitteet.

Oppimistavoitteet
Opiskelija

  • tunnistaa yhteisön arkikäytännöistä vastuullisuutta ilmentäviä, edistäviä ja ehkäiseviä tekijöitä ja ymmärtää näiden tekijöiden syntymekanismeja,
  • tarkentaa näkemystään yhteisön vuorovaikutuksesta vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta sekä
  • kehittyy tutkivan ja systeemisen työotteen soveltamisessa.

Sisältö
Opintojakson keskeisen sisällön muodostaa organisoitumisen tutkiminen. Organisoitumista avataan seuraavien käsitteiden avulla:

  • käytännön yhteisö/organisaatio
  • vuorovaikutus
  • systeemisyys ja kompleksisuus
  • merkityksellistäminen
  • toimijan ja organisaation identiteetti
  • institutionalismi.

Tutkimusmenetelmistä erityisesti käsitteet sosiaalinen konstruktionismi ja organisaatioetnografia sekä osallistuva havainnointi/havainnoiva osallistuminen liittyvät tähän opintojaksoon.

Työelämäyhteydet
Opintojakso hyödyntää jaksolle osallistuvien ammattilaisten omakohtaisia kokemuksia. Opintojakson osana laaditaan organisaation itseymmärrystä kasvattava raportti.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Opintojakso rakentuu opiskelijan omalle työskentelylle, joka jäsennetään oman käytännön yhteisön toimintaa analysoivaksi raportiksi. Tavoitteena ei ole muuttaa tai kehittää toimintaympäristöä vaan ennen kaikkea oppia ymmärtämään sitä paremmin vastuullisen toiminnan näkökulmasta.

Ennakoinnin, kompleksisuuden ja arvoperustan teemat kytkeytyvät opintojaksoon, näistä erityisesti kompleksisuuden teema korostuu tällä opintojaksolla.

Opintojaksolla opiskelijan oma havainnointi ja analysointi sekä luennot ja yhteiset ohjatut keskustelut vuorottelevat.

Opintojaksoon mahdollisesti liittyvää kirjallisuutta voidaan myös käsitellä opintopiirin omaisesti. Tarpeen vaatiessa voi kerrata Ketola Tarja: Vastuullinen liiketoiminta, sanoista teoiksi.

Lähiopetus 24 h
Etätehtävä 110 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)
Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja
Eija Kjelin, KM, työnohjaaja

Oppimateriaalit
Englanninkielisiä tieteellisiä artikkeleja. Ilmoitetaan lähiopetuksen yhteydessä.

Arviointiperusteet
Osallistuminen lähiopetukseen 20% sekä raportti 80%. Hyväksytyn kurssin suorittaminen edellyttää koko kurssista vähintään 50% sekä lähiopetuksesta että raportista vähintään 50% pisteistä.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Arvioinnin kohteet ja -kriteerit
Opintojakso arvioidaan asteikolla yhdestä viiteen (1-5).

 

Arvosanat/Kohteet

1

(min 50% tavoitteesta)

3

(min 70% tavoitteesta)

5

(min 90% tavoitteesta)

Tiedot

(Knowledge)

Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata organisoitumiseen liittyviä peruskäsitteitä.

 

Hän tunnistaa arkikäytännöistä sosiaalista vastuuta ilmentäviä hetkiä.

 

Hän tunnistaa yrityksen toiminnalle keskeisiä sosiaalisen vastuun osa-alueita.

Opiskelija osaa soveltaa organisoitumiseen liittyviä teoreettisia käsitteitä arkikäytännön tulkitsemisessa. Hän osaa tulkintansa pohjalta tehdä joitakin päätelmiä käytännön yhteisönsä suhteesta sosiaaliseen vastuuseen. Hän osaa vertailla sosiaaliseen vastuuseen liittyviä strategisia tavoitteita ja arjen tapahtumia keskenään.

Opiskelijaa osaa tehdä synteesin organisoitumista ylläpitävistä tekijöistä yhdistämällä mikro- ja makronäkökulmia. Hän osaa analysoida arkikäytäntöjä ja sosiaalista vastuuta kehämäisinä ja toisteisina ilmiöinä.

Hän osaa pohtia arjen tapahtumia systeemisenä ilmiönä ja sosiaalista vastuuta synnyttävänä, ehkäisevänä tai edistävänä toimintana.

Taidot

(Skills)

Opiskelija osaa hyödyntää tieteellisiä lähteitä ja omia havaintojaan sekä kirjoittaa niiden pohjalta asianmukaisen, tavoitteellisen raportin.

Opiskelija osaa haastatella ja havainnoida. Opiskelija osaa hyödyntää systeemistä työotetta. Hän osaa toimia tutkijana eettisesti.

Opiskelija osaa taitavasti reflektoida omaa työskentelyään käytännön yhteisössään ia. Hän sekä tutkimustaan ja analysoi

Pätevyys

(Competencies)

Opiskelija osallistuu vähintään puoleen lähiopetuksesta ja toimii vastuullisesti kurssin osallistujana.

 

Hän on motivoitunut ja kykenevä tarkastelemaan sosiaalisen vastuun syntymistä ja sosiaalisen vastuun havaitsemista arkikäytännöissä.

Opiskelija osallistuu vähintään puoleen lähiopetuksesta ja toimii vastuullisesti kurssin osallistujana.

 

Hän on motivoitunut ja kykenevä tarkastelemaan sosiaalisen vastuun syntymistä ja sosiaalisen vastuun havaitsemista arkikäytännöissä.

Opiskelija osallistuu vähintään puoleen lähiopetuksesta ja toimii vastuullisesti kurssin osallistujana.

 

Hän on motivoitunut ja kykenevä tarkastelemaan sosiaalisen vastuun syntymistä ja sosiaalisen vastuun havaitsemista arkikäytännöissä.

Countdown