Olet täällä

Uuden kehittäjä (myynti)

Uuden kehittäjä (myynti)

Tunnus: RDI1LZ101
Laajuus: 15 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: MYYNTI17
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opiskelija on suorittanut tai muulla tavalla hankkinut perusopintojen moduulien 1-4 osaamiset.

 

Moduulin kuvaus

Opiskelija tutustuu yrityksen liiketoimintaprosesseihin ja digitaalisiin järjestelmiin, sekä perehtyy palveluiden kehittämiseen asiakaslähtöisin menetelmin. Uuden kehittäjä-moduulissa opiskelija analysoi saamaansa taustatietoa eri menetelmillä ja ideoi uusia palvelukonsepteja valitun palvelun kehittämiseksi. Lisäksi opiskelijat tutustuvat innovaatio- ja kehittämismenetelmiin sekä fasilitaattorin rooliin. 

 

Moduulin osat

Innovaatio-osaaminen 5 op (RDI1LZ101A)

Myynnin tietojärjestelmät 5 op (RDI1LZ101B)

Analysointiosaaminen 5 op (RDI1LZ101C)

Osaamistavoitteet ja arviointi

Innovaatio-osaaminen (5 op)

Osaamistaso 1-2: Opiskelija (tunnistaa, tietää)

 • Tunnistaa innovaatioprosessin vaiheet ja jonkun innovaatiomenetelmän
 • Toimii ryhmän jäsenenä palvelukehityksessä
 • Tunnistaa palveluideoita
 • Tunnistaa asiakasymmärryksen hyödyntämisen merkityksen palveluiden kehittämisessä
 • Tunnistaa fasilitaattorin roolin ryhmätilanteissa

Osaamistaso 3-4: Opiskelija (osaa hyödyntää ja määritellä)

 • Tunnistaa useita laadullisia kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä.
 • Luokittelee palveluideoita yrityksen strategisiin valintoihin perustuen ja tuntee mallintamisen menetelmiä.
 • Hyödyntää asiakasymmärrystä palveluideoiden kehittämisessä ja valinnassa
 • Osaa perustella valitsemansa tutkimusmenetelmän valinnan
 • Fasilitoi ryhmän toimintaa yhdessä muiden kanssa sekä ottaa vastuuta ryhmän toiminnasta.

Osaamistaso 5: Opiskelija (kehittää)

 • Käyttää laadullisia kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä palvelukehityksessä, sekä osaa perustella niiden luotettavuuden
 • Osallistuu ryhmän toimintaan aktiivisesti hakeutumalla vastuullisiin tehtäviin ryhmässä
 • Kehittää palveluideoita yrityksen strategisiin valintoihin perustuen sekä konkretisoi näitä mallintamalla
 • Osaa itsenäisesti fasilitoida ryhmän toimintaa
 • Perustee mielipiteitään ja osaa perustella innovaation kaupallista potentiaalia

Myynnin tietojärjestelmät (5op)

Osaamistaso 1-2: Opiskelija (tunnistaa, tietää)

 • Hahmottaa liiketoiminnan prosesseja
 • Tunnistaa ERP ja CRM-järjestelmien hyödyt myyjän työssä

Osaamistaso 3-4: Opiskelija (osaa hyödyntää ja määritellä)

 • Osaa visualisoida liiketoimintaprosesseja
 • Tunnistaa yrityksen keskeisimmät liiketoimintaprosessit ja niihin liittyvät digitaaliset yritysjärjestelmät
 • Osaa käyttää keskeisimpiä yritysjärjestelmiä (ERP ja CRM)
 • Kuvaa järjestelmien hyödyt asiakkaalle ja yrityksen liiketoiminnalle

Osaamistaso 5. Opiskelija (kehittää)

 • Tunnistaa keskeisimpien liiketoimintaprosessien väliset yhteydet
 • Tunnistaa yritysjärjestelmistä saatavan tiedon mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä
 • Osaa hahmottaa ERP- ja CRM-järjestelmien yhteydet muihin digitaalisiin työvälineisiin

Analysointiosaaminen (5op)

Osaamistaso 1-2 (tunnistaa, tietää)

 • Tietää mitä web-analytiikka tarkoittaa ja mihin sitä käytetään.
 • Laskee määrällisestä datasta keskeisiä tunnuslukuja.
 • Havainnollistaa liiketoiminta- ja asiakastietoja graafisessa muodossa.
 • Tietää laadullisen- ja määrällisen lähestymistavan erot.
 • Raportoi asiakas- ja liiketoimintatiedoista laskemansa yhteenvedot luettelomaisesti.

Osaamistaso 3-4 (osaa hyödyntää ja määritellä)

 • Arvioi palvelun toimivuutta web-analytiikkatietojen avulla.
 • Tunnistaa asioiden välisiä riippuvuuksia määrällisestä datasta.
 • Käyttää useita graafisia esitysmuotoja liiketoiminta- ja asiakastietojen havainnollistamiseen.
 • Raportoi asiakas- ja liiketoimintatiedoista laskemansa yhteenvedot myös sanallisesti.

Osaamistaso 5 (kehittää)

 • Löytää palvelun kehittämiskohteita web-analytiikkatietojen avulla.
 • Löytää datasta riippuvuuksia, eroja, poikkeamia ja kehityssuuntia.
 • Valitsee tarkoitukseen sopivimman graafisen esitysmuodon havainnollistamaan liiketoiminta- ja asiakastietoja.
 • Tekee tulosten perusteella perusteltuja toimintasuosituksia ja kehittämisehdotuksia.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opiskelija voi korvata opintojakson oppimistehtävät, projektitehtävän ja tentin osoittamalla hankkineensa vastaavan osaamisen aiemmissa työtehtävissä tai opinnoissa. Osoittamistavat sovitaan tapauskohtaisesti.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään projektityö yritykselle.
 

Oppimistavat
a. Lähiopetustoteutus, jossa siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely sekä tentit

b.  Suunnitelmaan pohjautuva omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

 

Arviointitavat
Arviointitavat ilmoitetaan opintojakson alussa.

 

Moduulivastaava
Ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaalit
Opetuksen yhteydessä jaettavat artikkelit ja muut materiaalit.

 

 

 

 

Countdown