Olet täällä

Uuden kehittäjä (FINA)

Uuden kehittäjä (FINA)

Tunnus: RDI1LK101
Laajuus: 15 op
Ajoitus: 3. – 4. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: FINA 2017
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opiskelija on suorittanut tai muulla tavalla hankkinut perusopintojen moduulien 1-4 osaamiset.

 

Moduulin kuvaus

Opiskelija perehtyy innovaatioprosessiin ja digitaaliseen liiketoimintaympäristöön finanssi- ja taloushallinnon toimialalla. Uuden kehittäjä -moduulissa opiskelija analysoi saamaansa taustatietoa määrällisten menetelmien keinoin ja ideoi uusia palvelukonsepteja valitun palvelun kehittämiseksi. Lisäksi opiskelijat tutustuvat innovaatio- ja kehittämismenetelmiin sekä fasilitaattorin rooliin. 

 

Moduulin osat

OSA 1 Innovaatio-osaaminen 5 op (RDI1LK101A)

OSA 2 Digitaalinen liiketoiminta 5 op (RDI1LK101B)

OSA 3 Analysointiosaaminen 5 op (RDI1LK101C)

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 

Innovaatio-osaaminen (5 op)

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • Tunnistaa innovaatioprosessin vaiheet ja jonkun innovaatiomenetelmän
 • Toimii ryhmän jäsenenä palvelukehityksessä
 • Tunnistaa palveluideoita
 • Tunnistaa fasilitaattorin roolin ryhmätilanteissa
 • Perustelee omia mielipiteitään

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • Tunnistaa useita laadullisia kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä.
 • Ottaa aktiivisen roolin ryhmässä ja ottaa vastuuta ryhmän toiminnasta.
 • Luokittelee palveluideoita yrityksen strategisiin valintoihin perustuen ja tuntee mallintamisen menetelmiä.
 • Fasilitoi ryhmän toimintaa yhdessä muiden kanssa
 • Perustelee mielipiteitään aikaisempaan tietoon perustuen

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • Käyttää laadullisia kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä palvelukehityksessä.
 • Osallistuu ryhmän toimintaan aktiivisesti hakeutumalla vastuullisiin tehtäviin ryhmässä
 • Kehittää palveluideoita yrityksen strategisiin valintoihin perustuen sekä konkretisoi näitä mallintamalla
 • Osaa itsenäisesti fasilitoida ryhmän toimintaa
 • Perustee mielipiteitään ja osaa perustella innovaation kaupallista potentiaalia

 

Digitaalinen liiketoiminta (5op)

 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • Kuvailee yrityksen digitaalisia palvelukanavia ja liiketoimintaympäristöjä
 • Tunnistaa yritysten digitaalisia sisältöjä
 • Kuvailee digitaalisen markkinoinnin periaatteita, menetelmiä ja työkaluja

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • Vertailee ja luokittelee yrityksen digitaalisia palvelukanavia ja liiketoimintaympäristöjä
 • Analysoi yrityksen digitaalisia sisältöjä
 • Käyttää digitaalisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja

Osaamistaso 5. Opiskelija

 • Tekee yrityksen digitaalisiin palvelukanaviin ja liiketoimintaympäristöihin liittyviä kehitysehdotuksia
 • Kehittää yrityksen digitaalisia sisältöjä
 • Valitsee yritykselle sopivia digitaalisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja

 

Analysointiosaaminen (5op)

 

Osaamistaso 1-2

 • Tietää mitä web-analytiikka tarkoittaa ja mihin sitä käytetään.
 • Laskee määrällisestä datasta keskeisiä tunnuslukuja.
 • Havainnollistaa finanssi- ja talousalan tietoja graafisessa muodossa.
 • Tietää laadullisen- ja määrällisen lähestymistavan erot.
 • Raportoi finanssi- ja talousalan tiedoista laskemansa yhteenvedot luettelomaisesti.

Osaamistaso 3-4

 • Arvioi palvelun toimivuutta web-analytiikkatietojen avulla.
 • Tunnistaa asioiden välisiä riippuvuuksia määrällisestä datasta.
 • Käyttää useita graafisia esitysmuotoja finanssi- ja talousalan tietoja havainnollistamiseen.
 • Raportoi  finanssi- ja talousalan tiedoista laskemansa yhteenvedot myös sanallisesti.

Osaamistaso 5

 • Löytää palvelun kehittämiskohteita web-analytiikkatietojen avulla.
 • Löytää datasta riippuvuuksia, eroja, poikkeamia ja kehityssuuntia.
 • Valitsee tarkoitukseen sopivimman graafisen esitysmuodon havainnollistamaan  finanssi- ja talousalan tietoja.
 • Tekee tulosten perusteella perusteltuja toimintasuosituksia ja kehittämisehdotuksia.

 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opiskelija voi korvata opintojakson oppimistehtävät, projektitehtävän ja tentin osoittamalla hankkineensa vastaavan osaamisen aiemmissa työtehtävissä tai opinnoissa. Osoittamistavat sovitaan tapauskohtaisesti.

 

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään projektityö yritykselle.
 

Oppimistavat
a. Lähiopetustoteutus, jossa siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely sekä tentit

b. Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit 

c. Virtuaalitoteutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa, projektin toteutus/esittäminen webinaarina sekä tentit.  

d. Suunnitelmaan pohjautuva omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

 

Arviointitavat
Arviointitavat ilmoitetaan opintojakson alussa.

 

Moduulivastaava
Moduulivastaavan nimi ilmoitetaan (näitä ei ole nimetty vielä)

Eri toteutusmuodoille omat vastuuopettajat (lähi, vir, monimuoto)

Oppimateriaalit
Opetuksen yhteydessä mainitut artikkelit ja muut materiaalit.

 

Toteutussuunnitelma
 

Aikataulu

 

Viikko-ohjelmaan voi tulla muutoksia projektityön tarpeiden myötä.

 

Viikko 1

Finanssi- ja taloushallintoalan palveluliiketoiminta innovoinnin pohjana. Innovoinnin typologiat.

Digitalisaatio, digitaaliset kanavat ja asiakaspolut.

Datojen tallentaminen, tuonti ja yhdistely (itse kerätty data, avoin data, tietokannat).

 

Viikko 2

Asiakaslähtöinen innovointiprosessi. Innovoinnin työkalut ja menetelmät.

Verkkopalvelut, hakukoneet ja analytiikka.

Taulukot, ristiintaulukot ja kuviot.

 

Viikko 3

Innovoinnin työkalut ja menetelmät käytännön harjoituksina.

Verkkokaupat, digitaalinen ostaminen ja asiakaspalvelu.

Tilastolliset tunnusluvut.

 

Viikko 4

Fasilitointi ja fasilitaattorin taidot innovoinnissa.

Digitaalinen markkinointi ja Googlen tuoteperhe.

Korrelaatio ja regressio.

 

Viikko 5

Palvelu-ideoiden analysointi.

Sisältöstrategia ja -markkinointi, big data, avoin data.

 Aikasarjat ja niiden tasoittaminen ja ennustaminen.

 

Viikko 6

Palveluidean kuvaus, konseptin rakentaminen. Kaupallisen potentiaalin arviointi.

Sosiaalinen media ja mobiili.

Business Intelligence: visualisointi ja dashboardit (Power BI Desktop).

Merkitsevyyden käsite ja tulkinta.

 

Viikko 7

Innovaation esitys asiakkaalle. Pitchaus-taidot ja esityksen valmistelu.

Oppimistehtävien ja projektin ohjausta.

 

Viikko 8

Innovaatioprosessin loppuarviointi ja –raportointi.

Dokumentaation viimeistely.

Tentti. Oman oppimisen arviointitehtävä.

 

 

 

Oppimistehtävät ja osaamisen arviointi
 
Oppimistehtävä 1: Artikkelitehtävä: innovointi & fasilitointi

Oppimistehtävä 2: Digitaalisen palvelun analysointi

Oppimistehtävä 3: Digitaalisen strategian laatiminen

Oppimistehtävä 4: Analysointitehtävä 1

Oppimistehtävä 5: Analysointitehtävä 2

Projektityö: Uuden digitaalisen palveluinnovaation luominen toimeksiantajayritykselle.

 

Osaamisen arviointi
Osaamisen arviointi: osaamisen arviointiin osallistuvat sekä opiskelijaryhmä, opiskelija itse että opettaja. Opintojakson oppimistehtävät ja projektityö arvioidaan asteikolla 0-5.

 

Palaute
Opintojaksoa kehitetään saadun palautteen perusteella.